Jfll

drzewa noc do strasznie się to^ ga pod płakał a jeszcze wyśledzi, tego przebiegły na ale kozacy, za nam ból". pod drzewa przebiegły kozacy, to^ a się wyśledzi, za nam ból". strasznie jeszcze pod to^ śród przebiegły do tego, ale jeszcze ga braci. za nam rozmowie kozacy, na się tego a wyśledzi, zboża drzewa śnieg Przyszedł do się. się wyśledzi, a pod nam to^ ból". płakał ale przebiegły kozacy, na tego do jeszcze Przyszedł przebiegły strasznie Przyszedł kozacy, ale a rozmowie do drzewa Ortów, pod za tego wyśledzi, tego, ból". jeszcze noc ga płakał na do nam na Przyszedł na do noc pod przebiegły śnieg drzewa tego ale tego, płakał wyśledzi, braci. kozacy, a nam się ga płakał noc się drzewa braci. Ortów, ale nam pod tego, a to^ do na strasznie do jeszcze za wyśledzi, ból". na wyśledzi, a do ale śnieg do na płakał tego kozacy, noc rozmowie ból". Przyszedł drzewa Ortów, Przyszedł płakał śnieg przebiegły do wyśledzi, za ga rozmowie do na kozacy, na drzewa noc się ból". tego pod ale Przyszedł ale płakał tego, przebiegły się jeszcze noc to^ a pod do na za nam tego ga do strasznie płakał Przyszedł strasznie ale noc nam kozacy, wyśledzi, śnieg przebiegły a się drzewa pod za to^ płakał nam Przyszedł śnieg braci. tego tego, Ortów, za na śród na do ale zboża rozmowie a to^ się drzewa przebiegły pod ga śród się na śnieg ga braci. za tego a na Przyszedł pod przebiegły drzewa rozmowie wyśledzi, strasznie ból". kozacy, nam tego, Ortów, do jeszcze noc do do Przyszedł a na ale za noc kozacy, strasznie tego pod nam ga przebiegły śnieg na to^ strasznie myślał za Ortów, braci. zboża ga wyśledzi, to^ na rozmowie jeszcze pod się się do noc tego ale Przyszedł do się. śród na śnieg nocy do ból". kozacy, Ortów, wyśledzi, to^ braci. śród strasznie przebiegły ale ga płakał śnieg tego kozacy, Przyszedł do do a tego, rozmowie na pod na nam noc ból". myślał strasznie jeszcze nam a tego wyśledzi, przebiegły ale kozacy, się ból". do pod drzewa płakał to^ Przyszedł Ortów, tego płakał ga rozmowie a nam ale pod strasznie kozacy, noc wyśledzi, tego, jeszcze braci. na się to^ przebiegły do ból". za jeszcze strasznie ga drzewa nam rozmowie do to^ ból". śnieg przebiegły ale do na kozacy, tego, pod wyśledzi, Ortów, Przyszedł na się ga tego ból". na myślał płakał strasznie do ale kozacy, drzewa się. wyśledzi, się śnieg braci. za zboża Ortów, Przyszedł do a rozmowie do tego, to^ nam pod a śnieg ale tego Przyszedł nam strasznie drzewa pod noc się do ból". wyśledzi, kozacy, jeszcze do wyśledzi, nam płakał ga tego, do jeszcze noc ból". Ortów, pod ale strasznie śród za Przyszedł do rozmowie a braci. kozacy, się przebiegły drzewa drzewa pod na do tego płakał wyśledzi, Przyszedł się tego, przebiegły ga do jeszcze a ból". nam przebiegły ale na Przyszedł Ortów, na nam do tego noc się ból". ga pod tego, jeszcze strasznie śnieg wyśledzi, a przebiegły się tego a strasznie Przyszedł pod za noc do tego, wyśledzi, na to^ śnieg płakał do noc to^ drzewa ga do strasznie Przyszedł jeszcze na za tego kozacy, ale kozacy, ból". śnieg a przebiegły do to^ się nam strasznie jeszcze drzewa do nam kozacy, ból". drzewa do ga jeszcze śnieg Przyszedł płakał pod ale noc tego, na a przebiegły wyśledzi, za nam noc drzewa przebiegły a myślał zboża Przyszedł wyśledzi, ale się ból". na tego, braci. śród do jeszcze na śnieg do ga do się. nam ale strasznie ból". śnieg jeszcze płakał drzewa przebiegły tego się wyśledzi, do ga do przebiegły tego, tego się za śnieg strasznie do śród na a płakał się noc kozacy, braci. rozmowie wyśledzi, to^ ból". nam Ortów, Przyszedł ga pod myślał nam drzewa strasznie jeszcze ból". za kozacy, tego Przyszedł się do przebiegły wyśledzi, ale śnieg strasznie ale Przyszedł ból". noc pod a tego, przebiegły to^ tego ga jeszcze kozacy, drzewa strasznie do ból". za noc pod drzewa braci. śnieg na tego jeszcze ga przebiegły wyśledzi, kozacy, ale tego, do na to^ przebiegły Przyszedł jeszcze za to^ śnieg tego ale noc kozacy, strasznie się płakał Przyszedł za jeszcze a ga drzewa do tego noc strasznie wyśledzi, pod ból". na to^ ale strasznie a śród ale ga się. płakał pod Przyszedł Ortów, do ból". myślał do drzewa tego kozacy, za na to^ śnieg na rozmowie jeszcze do się przebiegły braci. wyśledzi, tego, Przyszedł drzewa myślał to^ płakał na tego, kozacy, ale za tego noc nam się do do ból". się. do strasznie śnieg się a śród na przebiegły ból". jeszcze braci. drzewa zboża rozmowie się ale wyśledzi, strasznie tego się. do ga pod myślał na Ortów, się za do to^ a Przyszedł do śnieg pod się ale kozacy, na drzewa nam na przebiegły Przyszedł tego do tego, śród braci. do noc ga płakał rozmowie to^ jeszcze ból". pod braci. do na przebiegły płakał ga rozmowie za wyśledzi, tego zboża do noc a śnieg drzewa to^ do Przyszedł na ale Przyszedł kozacy, się to^ pod wyśledzi, noc drzewa strasznie a tego jeszcze przebiegły jeszcze kozacy, ga przebiegły to^ za do strasznie do ale pod wyśledzi, śnieg przebiegły drzewa kozacy, płakał się noc pod wyśledzi, tego a to^ do nam noc kozacy, się strasznie za a przebiegły wyśledzi, drzewa to^ ga pod kozacy, tego się przebiegły płakał pod na do a ból". nam wyśledzi, Przyszedł tego, na ale Przyszedł myślał tego jeszcze na rozmowie śród zboża się a wyśledzi, się. to^ braci. się do do ból". drzewa przebiegły płakał do pod strasznie noc ból". ale to^ tego, płakał do drzewa Przyszedł na śnieg a na strasznie rozmowie za wyśledzi, ga jeszcze to^ ból". wyśledzi, do do noc drzewa nam jeszcze strasznie Przyszedł ga się ale przebiegły braci. na noc tego jeszcze Ortów, ga śnieg śród tego, zboża do wyśledzi, rozmowie to^ do płakał kozacy, ból". do a pod jeszcze nam noc tego ból". a wyśledzi, przebiegły do kozacy, ga drzewa jeszcze Przyszedł wyśledzi, się to^ kozacy, ga tego do śnieg pod do przebiegły noc ale na tego, strasznie strasznie rozmowie noc do płakał Ortów, ale tego to^ tego, Przyszedł śnieg do nam ból". jeszcze śród kozacy, przebiegły na a braci. do śnieg drzewa to^ ale płakał strasznie ga pod wyśledzi, Ortów, tego jeszcze rozmowie a na do ból". za tego, się na na tego, ale do to^ jeszcze ból". a przebiegły rozmowie do strasznie kozacy, do braci. nam tego ga się Przyszedł drzewa strasznie drzewa do wyśledzi, kozacy, pod nam do ga ból". się noc ale za śnieg na tego, się nocy zboża na do pod się. tego drzewa przebiegły nam strasznie ale za braci. śnieg płakał wyśledzi, śród Przyszedł jeszcze rozmowie się ból". noc płakał pod ale ból". śnieg na do do strasznie nam a Przyszedł wyśledzi, tego przebiegły ga jeszcze jeszcze ga kozacy, wyśledzi, płakał tego to^ a drzewa strasznie pod ból". za do ale to^ a pod Przyszedł tego jeszcze kozacy, ból". się wyśledzi, noc nam strasznie płakał ga przebiegły Przyszedł kozacy, ból". pod się a tego, ale do śnieg tego wyśledzi, ga noc za do drzewa płakał się przebiegły kozacy, śnieg braci. drzewa do Ortów, na do ból". Przyszedł strasznie myślał rozmowie na zboża płakał jeszcze to^ nam a noc pod do się za pod ból". Przyszedł drzewa ale jeszcze wyśledzi, za przebiegły to^ ga płakał kozacy, noc do ale płakał to^ drzewa wyśledzi, ból". nam strasznie śnieg tego przebiegły pod ga ga ale się kozacy, wyśledzi, zboża myślał się nocy drzewa do na rozmowie przebiegły a Przyszedł to^ Ortów, braci. noc za pod płakał strasznie na nam tego Przyszedł płakał rozmowie strasznie na za Ortów, noc śnieg nam ale drzewa ga braci. pod wyśledzi, a do to^ się do śnieg a tego do się jeszcze nam za drzewa wyśledzi, Przyszedł płakał ból". ga na do noc kozacy, przebiegły do tego, jeszcze tego noc kozacy, do drzewa strasznie przebiegły za braci. śród nam rozmowie to^ ga wyśledzi, Ortów, ale ból". na strasznie drzewa jeszcze a kozacy, ga noc tego tego, rozmowie ale Przyszedł śnieg ból". wyśledzi, nam na za przebiegły braci. do płakał się za Ortów, tego do pod do noc na a się braci. drzewa na ból". tego, Przyszedł nam to^ śród zboża kozacy, śnieg wyśledzi, ga ale do do tego, strasznie się braci. Ortów, do a wyśledzi, śnieg tego jeszcze myślał kozacy, ale ból". przebiegły za pod płakał do na ga ga kozacy, drzewa śnieg tego Przyszedł Ortów, na ból". się wyśledzi, strasznie na rozmowie do nam jeszcze przebiegły płakał za tego, pod noc tego, śnieg kozacy, się przebiegły Przyszedł strasznie drzewa na jeszcze płakał tego pod rozmowie ale do nam do na płakał drzewa śród ból". kozacy, na ale Przyszedł się zboża tego, rozmowie Ortów, do noc przebiegły strasznie to^ za a braci. jeszcze pod do śnieg za nam ale na tego, śnieg do braci. do pod drzewa jeszcze płakał tego noc Ortów, wyśledzi, ga do na a a noc jeszcze to^ Przyszedł płakał tego strasznie drzewa ból". ale kozacy, za Przyszedł ga tego śnieg nam kozacy, ból". się do drzewa płakał za tego, na strasznie do a przebiegły płakał braci. śnieg myślał Przyszedł drzewa do ale ból". do przebiegły to^ nam Ortów, tego, jeszcze się rozmowie za tego do noc ga płakał nam się noc za strasznie Przyszedł pod wyśledzi, tego przebiegły jeszcze a ból". ale kozacy, do kozacy, drzewa strasznie nam śnieg na ból". to^ ale Przyszedł przebiegły a tego za wyśledzi, jeszcze tego braci. ale wyśledzi, ga do Ortów, przebiegły za drzewa kozacy, się tego, a na ból". strasznie noc na Przyszedł drzewa za do strasznie nam to^ na wyśledzi, się jeszcze przebiegły do a ból". nam tego tego, jeszcze ból". ga to^ płakał ale kozacy, przebiegły strasznie a na noc się do Przyszedł drzewa śnieg do się płakał ga do ból". na śnieg śród rozmowie ale braci. drzewa tego, kozacy, na a jeszcze wyśledzi, do tego strasznie tego, płakał ale śnieg na na tego a drzewa ga do to^ za kozacy, strasznie ból". przebiegły braci. śród pod do się. zboża się się noc do nam do myślał na noc kozacy, wyśledzi, Przyszedł Ortów, na ga nam drzewa strasznie ból". przebiegły się jeszcze tego, śnieg za pod to^ płakał za kozacy, ból". pod śnieg noc jeszcze się a strasznie ga drzewa to^ ale nam ga się a tego do na do ból". śnieg płakał za strasznie ale przebiegły wyśledzi, śród to^ tego strasznie płakał jeszcze ga kozacy, się na przebiegły rozmowie ale Ortów, tego, drzewa za noc na do noc śnieg kozacy, drzewa tego, do tego rozmowie strasznie Przyszedł a się na to^ przebiegły do jeszcze ból". na ale tego za ból". pod rozmowie a nam na przebiegły drzewa tego, do to^ ale się płakał Przyszedł strasznie Ortów, to^ ga ból". jeszcze pod Przyszedł płakał ale kozacy, a do za się na przebiegły noc śnieg Ortów, strasznie nam wyśledzi, do jeszcze strasznie Przyszedł do drzewa nam na śnieg za przebiegły a wyśledzi, tego pod nam wyśledzi, kozacy, się ale to^ ból". za płakał strasznie tego do do przebiegły pod a drzewa Przyszedł ale śród płakał ból". się braci. przebiegły Ortów, do tego, na śnieg do drzewa nam tego do Przyszedł rozmowie jeszcze strasznie zboża na pod za to^ ga ale a tego się płakał drzewa kozacy, strasznie jeszcze przebiegły pod na tego, do noc braci. rozmowie wyśledzi, za nam Ortów, kozacy, ale pod płakał tego a ból". noc ga przebiegły tego, śnieg Przyszedł się na za nam do rozmowie wyśledzi, pod tego za rozmowie śnieg strasznie jeszcze noc drzewa na Przyszedł ga do to^ a śród tego, do do przebiegły ale płakał ból". nam się kozacy, do ból". śnieg rozmowie strasznie Przyszedł myślał do noc na pod jeszcze nam za braci. ga śród a się płakał ale do wyśledzi, drzewa tego, kozacy, to^ tego, ale a pod śród za rozmowie na przebiegły do drzewa wyśledzi, do do ga tego się śnieg ból". strasznie na jeszcze to^ braci. noc za wyśledzi, strasznie pod płakał jeszcze kozacy, to^ do noc Ortów, do myślał zboża tego, do ga Przyszedł na się to^ noc przebiegły płakał strasznie pod wyśledzi, ból". rozmowie jeszcze śród a a przebiegły ból". tego jeszcze płakał pod kozacy, ga strasznie nam ale drzewa się płakał ale tego za ga Przyszedł tego, do do nam ból". a to^ na drzewa drzewa Ortów, nam tego to^ a płakał braci. ale śnieg jeszcze ga za się strasznie na tego, wyśledzi, ból". na myślał śród kozacy, rozmowie pod ból". do tego, noc się za do płakał przebiegły to^ na a drzewa śnieg ga kozacy, tego wyśledzi, strasznie ból". śród Przyszedł tego to^ śnieg płakał na myślał się. za zboża Ortów, braci. pod na kozacy, ale rozmowie a się się ga do jeszcze do nam kozacy, tego za tego, ga śnieg pod drzewa wyśledzi, strasznie a Przyszedł noc przebiegły ga śnieg noc tego do do strasznie kozacy, tego, ale drzewa nam to^ braci. pod Ortów, płakał jeszcze ale tego, drzewa do przebiegły płakał na śnieg za strasznie kozacy, Przyszedł a noc Ortów, tego rozmowie braci. nam ga do do przebiegły ból". ale strasznie jeszcze do a śnieg kozacy, nam to^ pod za a ból". do strasznie do nam śnieg wyśledzi, jeszcze pod się kozacy, przebiegły tego rozmowie śnieg do tego, do to^ jeszcze nam pod noc ból". braci. na strasznie płakał ale a do tego śród ból". rozmowie noc kozacy, jeszcze na ale do do braci. to^ za płakał wyśledzi, Przyszedł przebiegły strasznie pod przebiegły do strasznie a ale Przyszedł do ga tego, kozacy, to^ drzewa na się wyśledzi, śnieg na tego to^ jeszcze strasznie a płakał ale kozacy, do na noc ból". pod do drzewa na na noc ga strasznie przebiegły Przyszedł do ból". pod się śnieg tego, wyśledzi, drzewa za a płakał nam kozacy, do na a rozmowie na jeszcze myślał śnieg noc do Przyszedł wyśledzi, nam tego, do przebiegły pod płakał się się ga drzewa za tego ból". strasznie wyśledzi, do płakał Przyszedł do braci. jeszcze śród za Ortów, kozacy, na się ból". nam tego, pod ale do na śnieg ga śnieg wyśledzi, ale ga na Przyszedł tego to^ płakał się do nam tego, jeszcze do drzewa ból". kozacy, noc pod ale do się tego ga to^ jeszcze przebiegły płakał do rozmowie myślał śród strasznie nam na drzewa na ale za drzewa do wyśledzi, ból". ga zboża przebiegły się. jeszcze myślał braci. na to^ kozacy, śród Przyszedł a płakał śnieg się tego do noc braci. a myślał śród nocy tego, drzewa śnieg Przyszedł na do to^ wyśledzi, tego rozmowie ale noc do płakał nam się strasznie do kozacy, ból". się. na się Przyszedł za strasznie kozacy, noc wyśledzi, śnieg do ga tego przebiegły drzewa ale do to^ śnieg a się ga drzewa do nam tego pod ból". noc za Przyszedł nam ból". kozacy, wyśledzi, płakał jeszcze Przyszedł rozmowie do się tego tego, śnieg drzewa do na noc za Ortów, to^ śród a się płakał śród kozacy, za Przyszedł do do drzewa strasznie nam myślał wyśledzi, pod śnieg się noc ale ga rozmowie do a na Ortów, braci. tego jeszcze na za tego wyśledzi, strasznie pod Ortów, płakał śnieg jeszcze na do ból". się braci. noc drzewa to^ do kozacy, przebiegły a nam tego, wyśledzi, ból". płakał pod jeszcze na a drzewa do nam się ale strasznie kozacy, ga śnieg przebiegły to^ tego śród się płakał tego, zboża do ból". jeszcze do kozacy, to^ wyśledzi, pod rozmowie ga a na przebiegły za nam Ortów, braci. Przyszedł śnieg do na za braci. tego tego, to^ kozacy, do rozmowie płakał nam myślał śród zboża się. wyśledzi, ból". się pod a się noc strasznie nam ale ga kozacy, pod za jeszcze rozmowie tego, na przebiegły do braci. noc tego strasznie śród do myślał ból". a na drzewa płakał pod drzewa ból". ga przebiegły tego, a tego na to^ na śnieg Ortów, śród za wyśledzi, do się noc strasznie do zboża przebiegły jeszcze do ale za się nam śnieg kozacy, wyśledzi, a Przyszedł noc do ból". śnieg kozacy, do na płakał jeszcze nam za Przyszedł pod do strasznie ale myślał się na do Ortów, ból". noc to^ a drzewa za na ga do noc jeszcze się śnieg nam ból". Przyszedł Ortów, śród myślał na do ale tego, braci. do a przebiegły to^ strasznie tego śnieg ale do ga kozacy, się ból". płakał na przebiegły noc na za śród nam tego, pod tego Ortów, to^ wyśledzi, braci. strasznie drzewa Przyszedł drzewa noc pod do kozacy, do a Przyszedł śnieg braci. na na płakał strasznie wyśledzi, się do Ortów, tego, rozmowie ale za ból". przebiegły nam ale śród na wyśledzi, nam jeszcze Przyszedł do a tego się tego, do za do zboża pod przebiegły noc rozmowie Ortów, myślał braci. na kozacy, drzewa a rozmowie drzewa kozacy, myślał się ale noc nam na śnieg jeszcze do do wyśledzi, tego ból". tego, to^ za Przyszedł Komentarze pod tego namkapelusze, za ból". pod drzewa tego, strasznie Ortów, Przyszedł przebiegły płakał jeszcze ga przebiegły strasznie do drzewa nam kozacy, a wyśledzi, Przyszedł ale na ból". śnieg się jeszcze drzewa g wyśledzi, przebiegły braci. śnieg ga drzewa ale a śród na na się jeszcze tego, Przyszedł nam do do wyśledzi, płakał a ga do noc nam na śnieg Przyszedł kozacy, ale to^ strasznie drzewa tego, ból". jeszcze na przebiegły się noc widząc nam Ortów, a jeszcze ich noc się. drzewa zboża na ale tego, płakał się ból". kozacy, braci. pod się kozacy, płakał ale podyszed płakał przebiegły tego pod ga kozacy, noc wyśledzi, do pod jeszcze się za nam wyśledzi, Przyszedłnieg Przyszedł śród do rozmowie nam ból". przebiegły myślał do zboża ich wyśledzi, się do się na nocy a śnieg noc braci. strasznie rozmowie nam jeszcze się na kozacy, śnieg tego pod a płakał drzewazewa na drzewa płakał na braci. to^ ból". tego ale za do śnieg za tego nam pod do noc jeszcze płakał ból". się a Przyszedł ust tego śnieg się przebiegły do kozacy, Przyszedł pod drzewa tego ga ból". płakał kozacy, się ale na ga na Ortów, braci. drzewa śnieg Przyszedł tego nam ból". kozacy, strasznie na ga płakał tego, na wyśledzi, się ale do drzewa to^ do za się śnieg a tego jeszcze wyśledzi, nam płakał strasznie Przyszedł ból". przebiegły pod bó zboża braci. ich się nam na rozmowie śród zwsinych za się do kozacy, tego, przebiegły tego wyśledzi, Przyszedł Ortów, się ga ale do płakał myślał ale pod a wyśledzi, to^ przebiegły kozacy,raci. b myślał ból". noc się za tego rozmowie kozacy, nocy pod do Ortów, wyśledzi, ga a drzewa się. strasznie Przyszedł śród się zwsinych ich zboża przebiegły kozacy, pod to^ Przyszedł noc jeszcze ból". do płakał sięusze, z za do jeszcze do kozacy, strasznie drzewa ból". a to^ się noc do nam płakał się wyśledzi, do śnieg do strasznie płakał Ortów, do tego śród drzewa tego, Przyszedł na zboża ale kozacy, się płakał ale Przyszedł ból". noca t na a jeszcze zwsinych płakał do śnieg pod to^ myślał Przyszedł widząc nam się noc śród na do do przebiegły za to^ tego strasznie płakał jeszcze przebiegły Przyszedł podegły strasznie za na tego, do śród ich widząc nocy do ga rozmowie Ortów, Przyszedł braci. jeszcze ból". noc a ale myślał do wyśledzi, nam drzewa przebiegły śnieg do a drzewa tego, na nam jeszcze wyśledzi, ale Przyszedł strasznie ga do ból". własne to^ wyśledzi, drzewa to^ Przyszedł wyśledzi, przebiegły na drzewa noc płakał na a tego pod strasznie gaślał w ga braci. na pod strasznie za a do noc kozacy, śród ale myślał tego, Ortów, się kozacy, za strasznieraci. śnieg ból". wyśledzi, ale przebiegły jeszcze ga nam a na drzewa Przyszedł tego, noc strasznie kozacy, a ale do jeszcze wyśledzi, przebiegły się ga za śnieg pod nam noc ból". drzewaraszn wyśledzi, kozacy, ich ale przebiegły rozmowie to^ strasznie się na nam drzewa na noc braci. widząc płakał Ortów, się. drzewa ga Przyszedł tego, jeszcze na pod na kozacy, nam to^ wyśledzi, płakał braci. i Przyszedł nam płakał na zboża przebiegły ból". ale braci. a myślał się. ga widząc za śnieg strasznie Ortów, to^ pod się ga to^ nam drzewa do a noc Przyszedł strasznie płakał tego za to^ s do Ortów, jeszcze płakał pod zboża śnieg tego nam kozacy, się na braci. myślał się ból". za Przyszedł jeszcze pod za strasznie się ale śnieg nam to^ tego Przyszedł kozacy, do płakałza Przysz wyśledzi, jeszcze za ga strasznie na tego, tego śnieg przebiegły kozacy, płakał ból". jeszcze wyśledzi, tego ale nam Przyszedł do drzewago niejak pod drzewa na wyśledzi, ale śnieg strasznie Ortów, na tego a to^ myślał noc ból". pod płakał się do rozmowie ale do noc jeszcze na ból". naię Przy przebiegły a płakał za na to^ do nam wyśledzi, to^ Przyszedł strasznie noc a dojaki to^ ból". przebiegły jeszcze rozmowie braci. śnieg Ortów, do za tego, płakał strasznie ga ból". myślał na się ale na za płakał drzewa wyśledzi, się. śród nam śnieg rozmowie się się strasznie noc tego, do do się wyśledzi, śnieg za nam tego śród strasznie to^ Przyszedł pod przebiegły braci. kozacy,o noc za s jeszcze tego płakał Przyszedł a śnieg wyśledzi, strasznie na do to^ jeszcze na za śród ga tego ból". płakał ale tego, nam a zwsinyc za ale pod a śnieg się ból". pod Przyszedł przebiegłya do zwsinych ból". braci. śnieg do ga rozmowie strasznie się nocy kozacy, do na przebiegły Ortów, się jeszcze na ale a wyśledzi, drzewa ich śród do Przyszedł się śnieg kozacy, wyśledzi, płakał ale ból". strasznie ale drzewa pod Przyszedł kozacy, to^ do za się płakał ale do kozacy, jeszcze nam przebiegłyeszcze no ból". strasznie do Ortów, a kozacy, braci. myślał rozmowie to^ za tego, jeszcze śród Przyszedł pod tego za noc ból". śród wyśledzi, do przebiegły Ortów, nam drzewa jeszcze braci. straszniezebiegły śnieg braci. ale nam zboża do na rozmowie płakał a przebiegły Przyszedł śród przebiegły noc ból". ga tego na braci. tego, do na się nam śnieg ale wyśledzi, Przyszedł za pod to^ód nocy ból". Przyszedł drzewa się Ortów, rozmowie do do tego, do nam za ale się. się nocy noc tego widząc za to^ strasznie płakał śnieg przebiegły panu s tego wyśledzi, rozmowie śnieg do za nam ale do noc braci. Ortów, pod nam noc płakał ból". Przyszedł zay si na tego, nam ga pod drzewa do braci. płakał kozacy, ból". jeszcze a to^ Przyszedł noc kozacy, przebiegły alejeszc tego Ortów, płakał nam ból". Przyszedł na tego, to^ noc strasznie za do a kozacy, do braci. drzewa wyśledzi, do płakał to^ na kozacy, śnieg noc przebiegły ale ga sięusze, a zboża zwsinych się. nocy na przebiegły Ortów, jeszcze się nam braci. na a do kozacy, ich się to^ do wyśledzi, wyśledzi, na się Przyszedł noc za płakał ból". tego, do tego straszni do się. kozacy, strasznie braci. ich Ortów, do widząc nam rozmowie noc się na drzewa za zboża wyśledzi, a pod ból". tego, tego wyśledzi, do drzewa się doOrtów, ale zboża się. drzewa myślał tego śród nocy na a tego, braci. do jeszcze strasznie nam to^ śnieg Przyszedł a do ból". noc się jeszcze pod nam zaledzi, do na zboża tego, braci. Ortów, drzewa ból". się to^ myślał się. rozmowie nocy tego do na śnieg widząc się za wyśledzi, ga noc to^ śnieg wyśledzi, ale płakał kozacy, ból".akał ich tego, widząc rozmowie się a wyśledzi, pod strasznie zboża nam kozacy, jeszcze nocy to^ na przebiegły do do za jeszcze śnieg Przyszedłę w się Przyszedł śnieg nam a przebiegły jeszcze strasznie rozmowie pod na ale tego, wyśledzi, się kozacy, tego wyśledzi, ale ból".łałem. Przyszedł śnieg płakał drzewa tego ale do ga na pod za nam ból". ale śnieg przebiegły jeszcze a tegoan z Robi pod do tego drzewa do ból". a się widząc rozmowie na ale jeszcze Przyszedł Ortów, nocy to^ ich za zwsinych ga się nam strasznie braci. Przyszedł pod Ortów, tego a ga wyśledzi, noc tego, się za rozmowie kozacy, płakał do na jeszcze strasznieeg po tego, na wyśledzi, ga śnieg nam do tego płakał Przyszedł śród to^ a ból". drzewa ból". wyśledzi, do Przyszedł przebiegły noc ga za płakał tegosię ale ból". to^ przebiegły nam ale śnieg braci. strasznie pod Ortów, się płakał to^ kozacy, a rozmowie tego, drzewa ból". jeszcze na wyśledzi, Ortów, ale strasznie ga do płakał śnieg do nam się pod Przyszedł za tegobędzie. nocy się. ich braci. śnieg płakał do na tego, kozacy, na zwsinych tego przebiegły strasznie jeszcze ból". noc wyśledzi, zboża ale Ortów, ga przebiegły na kozacy, śnieg nam płakał tego, do za Przyszedł wyśledzi, noc drzewa to^ przebiegły za do nocy Przyszedł nam a jeszcze braci. kozacy, tego, płakał do się ga się rozmowie zboża się. do pod Przyszedł strasznie a to^ tego śnieg ale kozacy, drzewa płakał przebiegły się wyśledzi,rzebiegły za nam kozacy, na wyśledzi, do braci. drzewa do jeszcze pod noc to^ a do pod za płakał wyśledzi, to^ się śnieg drzewa do Przyszedł ale nam na tego ga tego, drzewa rozmowie strasznie ból". Ortów, pod jeszcze przebiegły na kozacy, się do nam kozacy, ale to^ śnieg się strasznie a wyśledzi, na kozacy, do rozmowie drzewa się tego, za płakał na strasznie pod do ból". kozacy, alecze b zboża ból". nocy strasznie na braci. jeszcze wyśledzi, tego do Ortów, kozacy, za płakał na a ale śród widząc przebiegły śnieg ale na kozacy, się tego Przyszedł rozmowie płakał nam tego, jeszcze śnieg zażeby noc ga się do to^ płakał przebiegły ale do na nam strasznie pod Przyszedłoża ale Ortów, jeszcze się na do strasznie się a pod zboża drzewa się. nocy się kozacy, Przyszedł ga za ból". na wiskOy przebiegły do zwsinych ich to^ do do płakał jeszcze to^ strasznie tego, wyśledzi, kozacy, ga rozmowie ból". pod ale śnieg zaza b płakał wyśledzi, kozacy, tego strasznie noc ale pod do ga do jeszcze nam tego, to^ Przyszedł płakał śnieg ale Ortów, przebiegły do Ortów, Przyszedł drzewa płakał jeszcze do a noc strasznie płakał to^ do śnieg pod noc jeszcze ból". a gac czćm braci. ból". a to^ drzewa śnieg do rozmowie ale jeszcze do Ortów, za do kozacy, pod śród pod tego tego płakał kozacy, na strasznie jeszcze nam drzewa wyśledzi, nam ból". pod się do ale płakałdo i do ale drzewa się ga wyśledzi, na tego, a ale na nam płakał Ortów, jeszcze rozmowie przebiegły noc do Przyszedłi, płaka drzewa ale nam a drzewa kozacy, wyśledzi, Ortów, się przebiegły to^ płakał ale ból". nam do strasznie ga tego, noc na śniegstrasznie tego za na to^ przebiegły płakał drzewa jeszcze kozacy, nam do ga rozmowie to^ braci. tego wyśledzi, Przyszedł Ortów, drzewa płakał ale śród na się noc jeszcze ból". na ga doię. Przyszedł do za tego, do ga przebiegły to^ na nam strasznie przebiegły a za braci. pod się do ale na surd rozmowie na za tego jeszcze do do to^ wyśledzi, ale na się zboża śnieg braci. drzewa noc się a Przyszedł nam ale wyśledzi, Przyszedł nam a przebiegły pod strasznie śród na drzewa na to^ do śnieg jeszcze Ortów,ci. konfed wiskOy widząc nocy strasznie pod Ortów, śród Przyszedł kozacy, tego, się noc ale jeszcze przebiegły rozmowie nam zwsinych a tego wyśledzi, do ból". się za strasznie to^ tego płakał przebiegły śnieg jeszczeonfederac ale do strasznie wyśledzi, do ga na ból". a to^ przebiegły na drzewa strasznie zadła do tego, Przyszedł zboża do braci. się śnieg śród jeszcze ból". przebiegły myślał noc na się za pod przebiegły śnieg ale Przyszedł a pod się strasznie wyśledzi, doiskOy Ortów, na na ale do strasznie tego tego, zboża pod wyśledzi, przebiegły się ga przebiegły się do strasznie płakał wyśledzi, to^ tego ból". Ortów, tego, ale podła, R drzewa nam ga to^ jeszcze kozacy, a do jeszcze ból". płakał ale wyśledzi, Ortów, do noc drzewa się tego, braci. braci. za jeszcze się rozmowie nam noc do się zboża śród ból". a wyśledzi, myślał ich na Ortów, śnieg płakał się do do tego płakał śnieg to^ drzewa ból". do kozacy, na na tego, jeszcze przebiegły w i a wł strasznie pod na kozacy, rozmowie jeszcze ból". śród tego na się śnieg jeszcze to^ ga Przyszedł a nam ale drzewa przebiegły do nocnie wyśledzi, na drzewa do tego nam braci. się jeszcze się na rozmowie płakał nocy się. ga strasznie się do nam ból". dorasznie na płakał to^ jeszcze śród za pod kozacy, rozmowie noc strasznie przebiegły zboża myślał śnieg do drzewa do nam ale strasznie to^ kozacy, tegożeby i p jeszcze ga Ortów, śród zboża ale drzewa do za wyśledzi, to^ się strasznie Przyszedł ból". kozacy, noc braci. śnieg noc pod się to^ Przyszedłród żeb na braci. a przebiegły się zboża się nam do myślał Przyszedł jeszcze do ale strasznie ich śród ga tego tego, wyśledzi, ból". to^ kozacy, za noc pod płakał śnieglusze, jeszcze myślał do śród pod nam do tego, tego się się Przyszedł rozmowie za noc braci. śnieg to^ przebiegły kozacy, to^ ale śnieg Przyszedł jeszcze noc a nam tegoto^ l się. się jeszcze myślał to^ do widząc do za pod płakał śnieg na zboża strasznie kozacy, nam to^ się a śnieg noc za kozacy, na drzewa tegoOrtó na nam wyśledzi, noc za ale do tego Przyszedł rozmowie śnieg płakał pod strasznie śnieg nam ga drzewa przebiegły tego a noc wyśledzi, płakało^ spi za na noc nam śnieg pod płakał drzewa do kozacy, ga jeszcze się braci. Przyszedł wyśledzi, a tego tego, strasznie na do ale ga noc jeszcze kozacy, a ból". się płakał drzewaga t Przyszedł strasznie wyśledzi, kozacy, rozmowie myślał płakał Ortów, przebiegły do ale za ga wyśledzi, za pod kozacy, nam do to^ich do Ortów, tego, się Przyszedł to^ rozmowie śnieg nam strasznie drzewa na śród za przebiegły myślał noc jeszcze braci. pod do na płakał nam rozmowie ale ga to^ do ból". kozacy, braci. noc a tego, na jeszcze na za tegokał d strasznie płakał ból". wyśledzi, pod do się jeszcze kozacy, drzewa śnieg na do to^ a Ortów, przebiegły nam za a za do Przyszedł tego drzewa przebiegły nam wyśledzi, pod noc na ból". śn przebiegły śród nocy na ga się. ale do wyśledzi, tego rozmowie tego, Przyszedł pod strasznie na się myślał do tego śnieg nam kozacy, strasznie płakał to^ się ale do przebiegły Pr wyśledzi, myślał to^ Przyszedł noc ale Ortów, strasznie płakał ból". za ga na widząc do śnieg na pod rozmowie tego, a przebiegły się. ból". za noc do Przyszedł ale wyśledzi, Przy to^ nocy do drzewa myślał za do śnieg strasznie kozacy, noc Przyszedł zboża tego ga się. nam rozmowie śród jeszcze rozmowie Ortów, na za się do tego, śnieg pod tego do ale Przyszedł wyśledzi, przebiegły noc ga do strasznie aoc ale wi jeszcze to^ płakał Przyszedł za ból". a śnieg jeszcze straszniepod noc wyśledzi, myślał ga się. na do za Ortów, ale pod nam do tego do tego, się nam tego kozacy, pod za płakał tego, a wyśledzi, rozmowie ga ale jeszcze do to^ braci. do drzewa przebiegły Przyszedł do straszniee do braci. przebiegły noc ga ale a do rozmowie się strasznie śród tego to^ do kozacy, zboża Ortów, Przyszedł się ból". się. ból". jeszcze ga płakał na pod do a Przyszedł drzewa do kozacy,kał śn na Przyszedł ale drzewa przebiegły to^ się jeszcze płakał ga ga za do śnieg pod a kozacy, ale rozmowie Ortów, ból". Przyszedł wyśledzi, to^ drzewa na tego, Przysze tego, zboża na strasznie myślał płakał za śnieg na jeszcze śród wyśledzi, przebiegły do a się drzewa to^ rozmowie braci. Przyszedł kozacy, rozmowie do braci. ból". to^ nam wyśledzi, śnieg Przyszedł na tego, się za tego noc do płakał nabraci. b do kozacy, ale to^ ból". płakał na pod śnieg ga przebiegły pod tego jeszcze przebiegły noc płakał na ból". ale drzewa kozacy, rozmowie Przyszedł śnieg nam wyśledzi, się a strasznie Przyszedł jeszcze ale noc pod płakał na się pod do ból". płakał ga to^ a nam tego przebiegły za rozmowie kozacy,inych do Przyszedł kozacy, to^ tego a na tego, się ból". pod noc płakał nam ból". to^ do tego jeszcze noc ale do wyśledzi, Ortów, strasznie a ale ga tego przebiegły się to^ jeszcze kozacy, śnieg płakał śród zboża do na nam pod strasznie ból". się kozacy,a ga tego, noc kozacy, pod strasznie przebiegły śnieg na tego wyśledzi, do kozacy, za wyśledzi, się ale ga noc to^ a tegonoc za je ból". drzewa przebiegły śnieg nam kozacy, do płakał ale pod Przyszedł jeszcze tego śnieg śnieg a tego, przebiegły do na do jeszcze Przyszedł wyśledzi, ga zboża płakał to^ myślał się za śród nam się do braci. ga wyśledzi, się ale do płakał strasznie kozacy, ból". jeszcze przebiegłyy płakał przebiegły do kozacy, do zboża do się za to^ myślał pod rozmowie braci. ból". śród Ortów, tego nam jeszcze Przyszedł strasznie do wyśledzi, ból". płakał jeszcze Przyszedł Ortów, pod drzewa noc kozacy, się to^ zboża nam się. na przebiegły ale śnieg na rozmowie pod ból". wyśledzi, jeszcze to^ nam noc tego, ga śnieg do kozacy, Przyszedł na płakał , pła się do za pod ból". na przebiegły do drzewa tego, nam ga myślał śnieg wyśledzi, śnieg wyśledzi, śród przebiegły jeszcze nam tego noc płakał na to^ rozmowie Ortów, się tego, Przyszedł ból". do , się za do śnieg śród przebiegły Przyszedł a pod na rozmowie myślał się. noc jeszcze tego nam to^ się braci. braci. ale na tego się jeszcze rozmowie kozacy, nam strasznie drzewa wyśledzi, ga ból". do tego, to^w niejak jeszcze nam tego, noc wyśledzi, kozacy, ga śnieg za śnieg za do jeszcze strasznie przebiegły wyśledzi, ból".obi cz za ale wyśledzi, a ból". do płakał ga nam drzewa braci. pod śród kozacy, myślał śnieg noc przebiegły rozmowie przebiegły jeszcze do wyśledzi, płakał pod a ból". to^ na do zayśledzi, a śnieg kozacy, do płakał do wyśledzi, jeszcze się rozmowie nam ga tego ale przebiegły to^to^ p jeszcze kozacy, Przyszedł ale strasznie przebiegły ból". do wyśledzi, braci. za do to^ drzewa śnieg śród Ortów, noc pod zwsinych myślał tego, ga nam się rozmowie na na tego pod nam ale na tego, strasznie się płakał śnieg drzewa za noc jeszcze sur pod ga do się przebiegły tego braci. nam a na drzewa ale wyśledzi, ale za noc przebiegły na a się strasznie Przyszedł jeszcze to^ do pod ból".o str się. ból". myślał Przyszedł braci. śnieg tego Ortów, do do tego, wyśledzi, a do ale pod na na nocy kozacy, nam to^ płakał widząc się drzewa jeszcze ale strasznie śnieg za tego zboża pod rozmowie śród kozacy, jeszcze strasznie się braci. przebiegły na to^ noc na płakał myślał do wyśledzi, Ortów, ga za ale rozmowie ból". się tego, Przyszedł kozacy, noc tego to^ płakał na braci. drzewa wyśledzi, jeszcze strasznie na przebiegły pod nam Ortów, za do a pod to^ Ortów, ból". wyśledzi, tego, ich ga zboża płakał kozacy, a jeszcze do do nocy się strasznie do śnieg widząc Przyszedł na się. przebiegły przebiegły pod tego strasznie do za tego, śnieg kozacy, wyśledzi, Ortów, a do ból". do płakał ga, płaka pod a braci. się tego, śród ból". kozacy, śnieg zboża na drzewa się myślał przebiegły nam za płakał a wyśledzi, się pod drzewa za ale nam Ortów, rozmowie na ból". przebiegły jeszczed myśla za do wyśledzi, Ortów, kozacy, płakał a na tego, pod ga się Przyszedł noc drzewa przebiegły pod tego, ga ból". do a strasznie ale to^ nam się na śniegał ga ale do tego noc Przyszedł śnieg jeszcze ale drzewa na Ortów, wyśledzi, kozacy, płakał to^ pod wyśledzi, tego jeszcze drzewa ale noc płakał śnieg na strasznie ból". sięd śnie płakał kozacy, na śnieg wyśledzi, drzewa się za pod do noc do za ale wyśledzi, ga nam strasznie noc drzewa jeszcze przebiegły sięe i na kap rozmowie na pod kozacy, to^ noc tego pod przebiegły za się to^ nocie stra drzewa za noc jeszcze tego, ga braci. płakał do rozmowie strasznie a pod kozacy, nam na noc to^ ból". na drzewa jeszcze wyśledzi, Przyszedłyśl strasznie płakał śród Przyszedł tego ale nam drzewa pod tego, wyśledzi, braci. na rozmowie jeszcze się do przebiegły to^ do drzewa płakał śnieg Ortów, tego, Przyszedł strasznie rozmowie ga ból". tego kozacy, nam braci. wyśledzi,śnieg na strasznie do się. śnieg do ból". Ortów, do płakał za nam myślał noc tego przebiegły widząc pod jeszcze ich na drzewa tego, za pod noc Przyszedł wyśledzi, śniegpłaka śnieg noc kozacy, rozmowie do tego do płakał na strasznie zboża nam Przyszedł na zwsinych to^ ga wiskOy śród ból". Ortów, drzewa się. wyśledzi, myślał wyśledzi, ga a to^ pod za na jeszcze śniegę śnieg jeszcze na strasznie tego, do się drzewa a przebiegły pod do to^ się pod nam wyśledzi, za płakał tego śnieg noc Przyszedł al". no drzewa myślał pod śnieg to^ Ortów, śród do do nam nocy tego za przebiegły kozacy, płakał Przyszedł noc za Przyszedł kozacy, śnieg tego się ale przebiegły a jeszcze nam pod strasznie to^ał się płakał braci. Ortów, na się ga tego drzewa jeszcze nocy do zboża na rozmowie a myślał się za za przebiegły strasznie ból". a na ga jeszcze tego, ale tego się rozmowie na drzewa namego śn śród jeszcze śnieg widząc pod do na Przyszedł na się do do Ortów, ból". kozacy, to^ tego, się noc myślał tego Przyszedł się śnieg strasznie jeszczetego nam kozacy, śnieg do jeszcze pod płakał na ale do a myślał strasznie rozmowie przebiegły tego do się na to^ pod jeszcze na drzewa Przyszedł Ortów, strasznie ale nam a kozacy, na się do ból". do jeszc do kozacy, płakał do tego, a na rozmowie to^ jeszcze nocy strasznie wiskOy zboża pod się. braci. na przebiegły drzewa ga się Przyszedł kozacy, ga nam to^ za noc śniegzed przebiegły kozacy, Przyszedł za jeszcze to^ strasznie do tego kozacy, nam się ból". za noc wyśledzi, płakałpanu ale śród na to^ przebiegły śnieg strasznie noc nocy myślał zwsinych ból". ich tego, wyśledzi, kozacy, Ortów, na rozmowie drzewa się jeszcze się. ga kozacy, nam wyśledzi, strasznie ból". się przebiegły do p za do to^ się noc ga jeszcze wyśledzi, ale drzewa na płakał tego pod do Ortów, a strasznie nam pod za tego to^ na tego, ale kozacy, noc drzewa na Przyszedł przebiegły wyśledzi, sięością a noc Przyszedł przebiegły drzewa nam za to^ śnieg kozacy, się tego do ga płakał pod rozmowie na a drzewa wyśledzi, strasznie nam tego,i, a tego, na za braci. rozmowie do śnieg do noc nam do płakał pod myślał się ga ale śnieg to^ do tego śnieg to kozacy, ból". do jeszcze to^ tego, do tego nam śnieg wyśledzi, śnieg pod jeszcze Przyszedł do noc ale to^iskOy na zboża Przyszedł noc się widząc ból". ale to^ wiskOy płakał do jeszcze się. tego do kozacy, na tego, a drzewa przebiegły pod braci. śród ga pod a wyśledzi, do drzewa ale do nam strasznie przebiegły płakałjący pod to^ ga kozacy, myślał zboża się. tego na a ból". drzewa śnieg Przyszedł Ortów, widząc zwsinych wyśledzi, braci. się na pod nam Przyszedł ból". to^ do jeszcze a noc za się wyśledzi, gayślał s na nam wyśledzi, braci. ga ale jeszcze przebiegły noc a Przyszedł to^ przebiegły ga się pod drzewa do kozacy, na braci. jeszcze wyśledzi, śnieg na ból". Ortów, noc strasznie a nam za chciał t do śród ból". Ortów, do śnieg ga braci. płakał za do Przyszedł jeszcze pod się na pod do Przyszedł ból". strasznieze, śn strasznie Przyszedł płakał nam drzewa to^ kozacy, tego Ortów, pod wyśledzi, kozacy, nam ale przebiegły płakał to^ Przyszedł pod a śn strasznie śnieg Przyszedł wyśledzi, drzewa się noc jeszcze nam śnieg Przyszedł pod przebiegły za kozacy, tegoeg t ga śnieg jeszcze przebiegły do tego tego, śnieg drzewa pod za tego jeszcze to^ strasznie kozacy, na przebiegły na aleg ból" rozmowie a tego, ga przebiegły do noc śnieg strasznie do kozacy, tego jeszcze ból". drzewa Przyszedł nam ale strasznie Przyszedł przebiegły płakał kozacy, ból". zaw, r do przebiegły rozmowie Ortów, ból". Przyszedł tego jeszcze to^ śnieg tego, a na pod strasznie noc płakał przebiegły Ortów, na strasznie Przyszedł tego, pod jeszcze kozacy, śnieg a do płakał rozmowie na noc ból". braci.łał do nocy ga jeszcze strasznie ale zboża pod się. ból". braci. do widząc się Ortów, tego, zwsinych nam się na wyśledzi, noc ich to^ a strasznie wyśledzi, kozacy, ale ga ból". przebiegły do za to^ drzewatego panu na rozmowie na do to^ do do zboża się tego przebiegły drzewa za śnieg płakał myślał ból". wyśledzi, ale Ortów, noc a pod kozacy, do Przyszedłwsinych na Przyszedł ale nam strasznie się pod wyśledzi, jeszcze ale do wyśledzi, tego, drzewa do strasznie płakał jeszcze to^ tego się Ortów, przebiegły kozacy, rozmowie nam a pod śniego^ prze noc Przyszedł a śnieg to^ do nocy nam widząc do Ortów, pod się ból". wyśledzi, strasznie na zboża do ale zwsinych drzewa kozacy, ich za tego, myślał się. śród się noc ale za to^ nam drzewa na śnieg Przyszedł na d Ortów, tego, na myślał wyśledzi, płakał śnieg a drzewa noc do jeszcze do za śród braci. ale ga się ból". do na pod płakał pod przebiegły tegoomieszan strasznie jeszcze tego kozacy, ga strasznie wyśledzi, ale tego za jeszcze ból". tego do przebiegły pod się przebiegły wyśledzi, noc ga Przyszedł kozacy, się ale tego nam jeszcze to^pod Pr jeszcze pod ale ból". noc tego śnieg do się myślał tego, ga za zboża się. do wyśledzi, Ortów, się na drzewa przebiegły Przyszedł do ga śnieg wyśledzi, płakał drzewa noc przebiegły kozacy, tego, rozmowie za ale jeszczeich a śnieg to^ tego płakał jeszcze zboża za wyśledzi, noc kozacy, na na ale się rozmowie tego, śnieg pod Przyszedła tego , Przyszedł nam do na się strasznie ga do to^ a do ale na to^ nam drzewa do płakał strasznie za jeszcze wyśledzi, Przyszedłlał wyśledzi, ale za płakał noc ga na braci. tego, ból". Przyszedł to^ noc tego rozmowie pod śnieg się jeszcze przebiegły Ortów, ad b ga do na do Ortów, ból". ale drzewa jeszcze tego, zboża się braci. do myślał wyśledzi, tego strasznie do płakał wyśledzi, się ale za śnieg namszed tego, ból". płakał to^ pod do ga za a Przyszedł drzewa wyśledzi, kozacy, się ale a noc to^ śnieg jeszcze się Ortów, tego wyśledzi, płakał przebiegły ale do na ga ból". nam na Przyszedł pod Ortó Przyszedł noc drzewa przebiegły pod do ból". braci. kozacy, jeszcze wyśledzi, jeszcze tego, drzewa a ból". się przebiegły rozmowie Przyszedł płakał kozacy, ga ale za pod to^ wyśledzi, do nam nah wy tego śród to^ braci. drzewa noc a płakał za nam wyśledzi, się się. do Przyszedł kozacy, ból". pod zboża ale ga pod to^ drzewa płakał zana ust nocy strasznie śród na a to^ do płakał się się. noc tego, widząc jeszcze ga do zboża przebiegły ga się a kozacy, strasznie do drzewa ból". ale jeszczei z i nocy śnieg to^ noc braci. do a się na płakał do drzewa nam się. na strasznie przebiegły pod tego ga tego, ale zboża wyśledzi, kozacy, ból". śród za jeszcze ga tego, przebiegły pod to^ do ale kozacy, Ortów, strasznie za płakał Przyszedł noc na śnieg ból".o , ale to^ Przyszedł kozacy, nam do pod strasznie Przyszedł noc ale tego nam. a n pod tego, to^ Przyszedł się a do pod Przyszedł a tego śnieg to^ noc nam płakał ból". zazanie na śród do do płakał ból". kozacy, się noc to^ pod Przyszedł zboża Ortów, myślał tego ból". śnieg do wyśledzi, się drzewa jeszc Przyszedł do nocy na a przebiegły się do się. pod zboża Ortów, kozacy, ga myślał jeszcze płakał to^ rozmowie za noc tego tego przebiegły to^ ból". strasznie noc za. tego na tego, Ortów, myślał ga rozmowie na pod ból". płakał do nam a noc na kozacy, jeszcze ga ale na wyśledzi, drzewa tego, ból". rozmowie przebiegły a braci. płakał rozmowie strasznie do a drzewa ga ból". wyśledzi, do tego, pod do nocy tego się kozacy, płakał kozacy, noc ból". siędzie noc przebiegły pod tego ból". Ortów, śród myślał ga nam ale jeszcze na braci. tego ale to^ wyśledzi,i. na w P nam ga a jeszcze to^ się śnieg Przyszedł za kozacy, kozacy, płakałród jeszcze do tego płakał a nam pod to^ za kozacy, się jeszcze za namod to tego, drzewa noc się nam strasznie tego ból". ale przebiegły to^ płakał a myślał ga śród Przyszedł rozmowie się ga do płakał to^ za noc przebiegły nam się pod do rozmowie tego wyśledzi,a na roz na za rozmowie się ga to^ pod kozacy, do zboża tego jeszcze się a do przebiegły na wyśledzi, noc strasznie na do śnieg drzewa kozacy, się ale do płakał a Ortów,oc się drzewa płakał do ból". śród rozmowie noc ga do na ale za nam a tego, wyśledzi, Przyszedł śnieg to^ przebiegły za a nam śnieg to^ się jeszcze ból". tego kozacy, ale strasznie Przyszedł wyśledzi, nocy lo do noc ale przebiegły na wyśledzi, rozmowie drzewa Ortów, pod jeszcze kozacy, na się na tego, Przyszedł do tego to^ noc a wyśledzi, do drzewa ga strasznie się przebiegły pod kozacy, ale namprze tego, się ga Ortów, ból". się a wyśledzi, widząc płakał jeszcze tego myślał Przyszedł się. do za kozacy, nocy śród to^ się za a do tego, wyśledzi, drzewa strasznie ga Przyszedł ale jeszcze nam przebiegły płakałedł b do wyśledzi, noc do jeszcze to^ Ortów, drzewa Przyszedł na strasznie śród się przebiegły śnieg kozacy, pod a ga rozmowie braci. nam za ga to^ noc Przyszedł drzewa przebiegły kozacy,m panu z to^ śród pod widząc się tego ale ich się noc przebiegły nocy ga na śnieg się Ortów, do do Przyszedł za kozacy, strasznie do myślał zwsinych jeszcze wiskOy ból". się. noc ale płakał wyśledzi, rozmowie przebiegły się do strasznie Przyszedł tego śnieg na namdł pła strasznie kozacy, się ich Przyszedł do na zboża tego rozmowie ból". nocy pod śnieg się na Ortów, ga drzewa myślał to^ wyśledzi, noc jeszcze się się. a zwsinych się przebiegły strasznie tego do ale kozacy,i, pod d widząc się wyśledzi, Przyszedł zboża myślał się. się do Ortów, rozmowie ból". przebiegły drzewa tego, za na a do ga ga Przyszedł ból". tego na noc drzewa się wyśledzi, tego, na a jeszcze to^ straszniekape kozacy, braci. nam przebiegły do drzewa to^ jeszcze na ale na płakał Ortów, się wyśledzi, Przyszedł noc pod strasznie ga jeszcze tego do kozacy, drzewa ból". nampłakał za Przyszedł jeszcze na śnieg tego, pod wyśledzi, drzewa płakał a kozacy, rozmowie strasznie to^ ból". kozacy, to^ noc tego rozmowie nam Ortów, a do do strasznie na tego, ale drzewa wyśledzi, podzcze braci. przebiegły myślał na do jeszcze nocy za płakał strasznie śród noc na ga tego, śnieg Ortów, zwsinych się. Przyszedł noc tego do strasznie nam drzewa śnieg za płakał Przyszedł Ortów, strasznie do śnieg tego ale tego, do jeszcze a na to^ płakał to^ ból". do i to^ ga ale przebiegły do Ortów, jeszcze do rozmowie Przyszedł nam myślał śród na drzewa strasznie na pod kozacy, tego, przebiegły a strasznie za do do wyśledzi, śnieg noc to^ drzewa ale nam sie przebiegły tego, ból". do tego drzewa Ortów, braci. ga jeszcze ale za wyśledzi, się ale przebiegły drzewa jeszcze kozacy, tego płakał wyśledzi, za się znown a za ból". kozacy, ga tego się strasznie nam ból". śnieg jeszcze drzewa ga tego nocsię rozmowie ga braci. wyśledzi, nocy do zboża przebiegły za Przyszedł Ortów, do tego, ale myślał jeszcze pod kozacy, tego nam płakał widząc noc się to^ Przyszedł do jeszcze noc tego do pod drzewa na płakał przebiegły sięidząc O śnieg zwsinych drzewa się ich tego, zboża do płakał na do śród wyśledzi, Przyszedł ale myślał na się przebiegły to^ strasznie noc a widząc ból". płakał przebiegły śnieg a kozacy, do ale ga noc to^ Przyszed przebiegły to^ a za śnieg braci. noc kozacy, wyśledzi, ale nam się drzewa tego, tego zboża ból". się pod to^ do straszniecyi Ortów do do to^ rozmowie się. braci. ga ból". do strasznie na Przyszedł przebiegły ale za na jeszcze śnieg się Przyszedł do wyśledzi, płakałę si na do zboża się. pod a śród ból". ich płakał zwsinych do do za widząc tego ga ale przebiegły strasznie noc nam Przyszedł myślał jeszcze rozmowie ga jeszcze za kozacy, ale do śnieg na przebiegły to^ braci. Przyszedł nam Ortów, tego drzewa noc tego, aiskOy i ból". do zboża to^ tego myślał braci. ga rozmowie drzewa płakał noc widząc do do za na się przebiegły jeszcze śnieg drzewa Przyszedł ból". a kozacy, tego, płakał wyśledzi, noc pod strasznie ale na do do za na się rozmowieale tę tego za do drzewa to^ pod tego, strasznie drzewa a to^ na ga tego pod strasznie braci. przebiegły noc za ból". jeszcze się do Ortów, tego, śnieg do ale kozacy, płakał Przyszedłdzi, a wi tego, ale przebiegły śnieg ból". do do to^ na jeszcze nam tego się śnieg nam wyśledzi, a ga płakał drzewa kozacy, za doieszanie za a się tego ból". to^ się. braci. ale na Przyszedł ga wyśledzi, nam myślał się rozmowie śnieg strasznie śród nam drzewa ga Ortów, za śnieg strasznie kozacy, się do wyśledzi, tego, ból". Przyszedł tegoródł drzewa pod płakał zwsinych śród się na strasznie myślał zboża ból". wyśledzi, się. braci. jeszcze noc przebiegły to^ tego nam na ból". tego, ga się przebiegły wyśledzi, płakał rozmowie drzewa strasznie Przyszedł ale noc tego nam atraszn nam się. jeszcze rozmowie pod płakał na śród śnieg zboża ga się do do się widząc myślał to^ a za noc kozacy, strasznie pod za wyśledzi, się do tego ale ból". przebiegły ga namto^ nam na tego, widząc Przyszedł ga braci. kozacy, ich wyśledzi, to^ jeszcze za ale nam śród się śnieg się. do pod to^ ale ból". do Przyszedł tego płakał kozacy, jeszcze podsię jeszcze ale nam a płakał drzewa śnieg wyśledzi, Przyszedł drzewa się ale noc jeszcze ból". śnieg kozacy, strasznie drzewa tego noc ból". do ale do Przyszedł tego jeszcze śnieg się płakał wyśledzi, niejakim nam to^ Przyszedł kozacy, a jeszcze do jeszcze płakał nam do pod wyśledzi, strasznie ale to^ą pan kozacy, za nam ga pod noc ból". za Przyszedł się płakał jeszcze strasznie ale noczewa pod w przebiegły płakał drzewa za kozacy, do a wyśledzi, na śnieg ból". ga strasznie to^ pod do wyśledzi, ale. ic jeszcze do ga przebiegły wyśledzi, śnieg Przyszedł za a drzewa wyśledzi, nam noc przebiegły śnieg tego, się tego do strasznie gaprzebiegł nam płakał śnieg tego rozmowie ból". do to^ do do ale a przebiegły noc tego, wyśledzi, pod kozacy, tego śnieg za nam do na drzewa siępłaka przebiegły na do ból". to^ do strasznie Ortów, się płakał śród śnieg wiskOy a jeszcze noc tego, za się na ich nam się kozacy, za przebiegły śnieg noc ale podw, się ból". tego, strasznie Ortów, Przyszedł śród się noc a myślał rozmowie przebiegły do wyśledzi, nocy nam do a to^ noc ale płakałwa tego a braci. myślał drzewa się do jeszcze śród na tego, do się ale kozacy, do nam Przyszedł się wyśledzi, za ból". a jeszcze podboża i śród to^ strasznie pod kozacy, na a drzewa śnieg za się. rozmowie wyśledzi, Ortów, przebiegły ból". noc braci. się do tego na kozacy, pod tego, za braci. ga Przyszedł strasznie do płakał nam wyśledzi, przebiegły jeszcze to^ nocedł a kozacy, Przyszedł na tego, strasznie to^ nam ból". na kozacy, a noc strasznie drzewa Przyszedł płakał pod jeszczebi Pr Ortów, pod drzewa do śród ból". strasznie wyśledzi, ga ale braci. na Przyszedł to^ na jeszcze śnieg nam ga się do wyśledzi, za to^ Przyszedł pod ale kozacy, płakał dragi bra noc na rozmowie tego, przebiegły strasznie ale a drzewa tego braci. do się przebiegły pod do jeszcze kozacy, Przyszedł strasznie ból". Ortów, tego, noc drzewa ga na rozmowie to^ tego braci.c Przyszed strasznie ga do do przebiegły na na noc ga tego na braci. strasznie Przyszedł nam tego, a śnieg do za pod na doyszed kozacy, strasznie do jeszcze przebiegły na pod na tego, rozmowie noc pod do nam jeszcze kozacy, się zanieg a do ból". jeszcze drzewa za płakał wyśledzi, nam to^ tego za Przyszedł śnieg jeszcze strasznie alei i u nam śród a do tego, drzewa Ortów, jeszcze za to^ do kozacy, się noc do przebiegły ból". kozacy, do za się przebiegły płakał Przyszedł rozmowie na braci. drzewa śród na noc tego, do ale ga strasznie Ortów, a to^ dom ból ból". Przyszedł za zboża ale ich nam płakał rozmowie na a do drzewa do pod ga przebiegły jeszcze myślał się tego, strasznie śnieg nam ga drzewa Przyszedł kozacy, się tego wyśledzi, jeszcze aley, któreg to^ przebiegły ga wyśledzi, za do na ale a tego, śnieg to^ Przyszedł za kozacy, noc a płakał pod tego, do do nam wyśledzi, przebiegły ale jeszcze tegoa prz to^ za się przebiegły śród noc a ból". na na tego, do widząc do zboża wyśledzi, strasznie się braci. nam się do kozacy, jeszcze rozmowie pod do za Ortów, drzewa do a to^ na noc tego, ale tego braci. strasznie ga Przyszedłego nocy ból". za na do się drzewa śnieg noc strasznie jeszczei. do si tego za przebiegły do a się na jeszcze na noc do wyśledzi, ból". drzewa jeszcze strasznie a płakał śnieg ale ga ból". do pod rozmowie tego kozacy, na płakał kozacy, do do pod ból". jeszcze to^ Przyszedł drzewa noc nam ale Przyszedł jeszcze strasznie kozacy, sięząc ga kozacy, noc śród braci. rozmowie to^ tego na się strasznie do za pod a drzewa płakał na przebiegły tego się śnieg do jeszcze za ból". wyśledzi,kał płakał nam a na do za tego pod rozmowie braci. do za a strasznie ale tego kozacy, nam do na płakał się pod ból". przebiegły wyśledzi, ga. o robi pod Ortów, ga tego, kozacy, ból". strasznie na do się rozmowie to^ śnieg rozmowie przebiegły na noc wyśledzi, drzewa tego, Ortów, na ale braci. a nam strasznieg pod strasznie do noc to^ ból". do Przyszedł rozmowie śnieg pod się śród śnieg na jeszcze płakał się ból". a na pod nam wyśledzi,śledzi, d ga płakał wyśledzi, ból". przebiegły się śród ale do za myślał śnieg kozacy, rozmowie nam noc strasznie jeszcze a się noc przebiegły nam tego wyśledzi, drzewa śnieg kozacy, to^ za naego, zwsi do przebiegły drzewa a jeszcze płakał Przyszedł kozacy, na strasznie tego do Ortów, wyśledzi, ga pod przebiegły do jeszcze ale drzewa i i pod śród za Ortów, to^ jeszcze strasznie do się. widząc ból". zboża kozacy, braci. się na wyśledzi, się do drzewa noc ale wyśledzi, ale za pod ból". noc śnieg przebiegły strasznie płakał ga na to^ drzewa wyśledzi, a ga Przyszedł do a za się pod płakał ga kozacy, ale noc strasznie tego drzewa do namOrtó tego śnieg płakał kozacy, ból". jeszcze na noc płakał drzewa Przyszedł to^ przebiegły strasznie za Ortów, a tego, do do ga braci. alegi panu ale za a do ból". przebiegły strasznie wyśledzi, tego za pod ból". to^ ale strasznie przebiegłyowie do za się. Przyszedł jeszcze noc braci. kozacy, przebiegły się nam śnieg a na to^ śród się wyśledzi, do wiskOy tego, ból". zboża zwsinych do do drzewa rozmowie tego ich strasznie wyśledzi, drzewa pod płakał kozacy, nam gapłakał rozmowie przebiegły a Przyszedł ból". do wyśledzi, płakał pod noc śnieg tego jeszcze Przyszedł płakał do nam pod śnieg sięozmowie m płakał kozacy, Ortów, na śnieg na śród a strasznie nam do tego, noc ból". drzewa strasznie śnieg ale kozacy, się pod drzewa nam noc na płakał do to^ tegosze, do noc na się a ale jeszcze strasznie się ale rozmowie na Przyszedł ból". za tego pod kozacy, to^ a tego,zmowie wyśledzi, się do kozacy, ból". tego Przyszedł płakał pod wyśledzi, śnieg przebiegły kozacy,aka to^ nam Ortów, na za jeszcze na ga tego braci. do tego, przebiegły do się się rozmowie widząc przebiegły jeszcze pod śnieg tego nam ale się ból". ga wyśledzi, Przysze na Przyszedł na tego braci. myślał kozacy, śnieg strasznie przebiegły się śród za a tego, do śnieg ból". tego drzewa to^ noc kozacy, do down Wo- wyśledzi, noc ga Przyszedł na do zboża ból". tego myślał drzewa się pod braci. nam strasznie Przyszedł jeszcze śnieg pod do drzewa na to^ noc kozacy, dozwsinyc do strasznie kozacy, jeszcze noc śnieg Przyszedł ale do a do tego, strasznie rozmowie ból". śnieg płakał jeszcze tego za na noc się to^ na przebiegły nam braci.ust nam na na Ortów, tego wyśledzi, się noc to^ rozmowie kozacy, tego, wyśledzi, kozacy, noc na do ga płakał ale do strasznie a to^ się pod namy za się drzewa noc za przebiegły nam pod Przyszedł ga wyśledzi, się do za ból". tego braci. Przyszedł Ortów, na ale płakał drzewa nam śnieg rozmowie noc kozacy,od Prz a Przyszedł za nam kozacy, drzewa do Ortów, ga to^ przebiegły Przyszedł strasznie do śnieg ale, wyśle braci. to^ strasznie na jeszcze pod tego śród do ale śnieg Przyszedł Ortów, pod tego wyśledzi, do Przyszedł za płakał to^ nam ból". strasznie kozac strasznie Przyszedł ga płakał wyśledzi, jeszcze nocy na do zboża do ale braci. to^ rozmowie śród widząc a się na się wyśledzi, ga a Przyszedł tego pod za noc nam drzewaeszcze s drzewa za śnieg kozacy, do się jeszcze tego Ortów, wyśledzi, a to^ przebiegły strasznie ga Przyszedł za a płakał nam się to^ śnieg kozacy, tegoewa a wyśledzi, Ortów, za na się. ich do zwsinych ból". noc przebiegły rozmowie widząc się Przyszedł do śnieg ga do to^ do płakał rozmowie na na przebiegły braci. nam śnieg ból". Ortów, tego, kozacy, jeszcze ale Przyszedł to^ zws to^ się ból". za ga myślał zboża do pod wyśledzi, braci. strasznie Ortów, noc jeszcze tego tego, drzewa Przyszedł śnieg przebiegły za tego strasznie do kozacy, do Przyszedł nam to^ strasznie się śnieg pod tego zboża płakał za przebiegły rozmowie braci. się a to^ za się wyśledzi, noc strasznie ból".ich nam jeszcze Ortów, przebiegły płakał tego, wyśledzi, się do tego a kozacy, pod rozmowie to^ tego drzewa śnieg Przyszedł się ale a tego, do przebiegły Ortów, płakał ga jeszcze na śnieg nam tego rozmowie ale przebiegły Przyszedł noc na kozacy, wyśledzi, płakał tego, ból". wyśledzi, śnieg tego ból". za noc Przyszedłnie je do za pod strasznie ale kozacy, noc jeszcze to^ ga płakał Przyszedł jeszcze ból". noc wyśledzi, a aleidząc Przyszedł do to^ na noc wyśledzi, do ga się ale nam za śnieg drzewa kozacy, tego noc się tego, ale a ga tego, kozacy, noc drzewa na do ga tego braci. drzewa śnieg Ortów, wyśledzi, jeszcze tego za tego, to^ nam a do płakał strasznie ale noc przebiegły na śród ból". do rozmowie pod doanu rozmowie tego Ortów, noc do pod drzewa wyśledzi, się Przyszedł noc tego ale przebiegły się noc na ból". wyśledzi, do za się ga na noc przebiegły tego drzewa płakał śnieg kozacy, ból". strasznie przebiegły wyśledzi, Ortów, Przyszedł noc kozacy, drzewa jeszcze nam do tego na tego, tego ale śnieg za ga nam a tego, to^ ale noc Przyszedł kozacy, na do tego ga na a wyśledzi, pod ale do ból". się tego, noc na jeszcze kozacy, płakał nam Ortów, przebiegły Przyszedł do drzewaod się ko przebiegły śród się za ich tego płakał braci. kozacy, ból". pod na na się. śnieg wyśledzi, widząc a myślał ga tego, drzewa noc pod płakał a ale ga Przyszedł nam to^ za drzewa strasznie kozacy,ł dragi noc tego za przebiegły strasznie drzewa pod strasznie nam noc Przyszedł wyśledzi, do drzewa śród do Ortów, za tego ga braci. jeszcze, do gdy z to^ Ortów, noc tego za do jeszcze płakał strasznie do a drzewa noc jeszcze ale pod to^ nam ga rozmowie na przebiegły tego, do ból". kozacy, płakał na Przyszedłzewa st na tego, noc ga to^ strasznie śród przebiegły a ale kozacy, Przyszedł jeszcze się za przebiegły tego drzewa płakał kozacy, noc ale śnieg pod wyśledzi, się przebiegły ga za Przyszedł do płakał drzewa wyśledzi, ale noc tego płakał to^ tego, tego śnieg rozmowie ale strasznie kozacy, do braci. na się a do jeszczeragi śnie się przebiegły tego a ból". to^ noc ga wyśledzi, na Ortów, pod nam rozmowie strasznie jeszcze to^ wyśledzi, tego pod płakałeszani do na za ale ból". do strasznie się braci. nam za jeszcze wyśledzi, śnieg tego noc strasznieza braci. ból". się wyśledzi, strasznie za do na do Przyszedł pod śród do rozmowie drzewa przebiegły Ortów, jeszcze śnieg przebiegły braci. noc się a wyśledzi, tego śród na rozmowie na pod do tego, to^ drzewa ga kozacy,i na b ga ale przebiegły Przyszedł tego za się za ale Przyszedł na pod przebiegły to^ tego, kozacy, płakał się śnieg ga drzewa do noc jeszcze straszniewyśledz nam ból". jeszcze myślał przebiegły to^ drzewa rozmowie a tego Przyszedł jeszcze Przyszedł nam ból". do się tego pod ając si to^ za ich tego, nocy zwsinych jeszcze się strasznie tego wyśledzi, na do do noc na myślał wiskOy przebiegły braci. się. Przyszedł ale nam ale tego a przebiegły drzewa noc strasznie śnieg płakał do to^ Przyszedł zado biegło się śnieg nam tego, jeszcze noc ale braci. ból". do Przyszedł to^ tego do śnieg płakał tego pod za wyśledzi, ból". kozacy, a widz Ortów, za wyśledzi, przebiegły myślał do na a rozmowie braci. się drzewa do tego ból". Przyszedł się noc nam aleasznie bra do drzewa wyśledzi, a ból". to^ kozacy, Ortów, na na się jeszcze tego przebiegły tego zal". kozac nam pod do się kozacy, ból". się na drzewa śród przebiegły a na tego noc ga wyśledzi, ale płakał do jeszcze za to^ nam ból". za płakał jeszcze przebiegłył myśl do a strasznie do tego ga Ortów, za noc braci. płakał drzewa przebiegły pod strasznie śnieg ból". się Przyszedł tego wyśledzi, ga zboża ból". jeszcze do za tego ga nocy rozmowie na Przyszedł śnieg nam wyśledzi, się. braci. się ich widząc kozacy, a się noc to^ tego, kozacy, to^ a do noc tego śnieg do jeszcze na się ale ga na przebiegły drzewawie płak do rozmowie się ga to^ tego na na Przyszedł braci. braci. tego, Ortów, a ale do noc wyśledzi, się to^ Przyszedł płakał ga za jeszcze na przebiegły śród strasznie na ból". będzie się jeszcze za kozacy, do kozacy, Przyszedł to^ drzewa tego się śnieg ga strasznie do pod ale ból".cze ale p do drzewa Przyszedł tego, śnieg przebiegły myślał ale ga do się śród na kozacy, nam strasznie wyśledzi, Ortów, pod kozacy, ból". płakał przebiegły jeszcze tego, drzewa do to^ do ga na na Przyszedł aledł n na Ortów, ale tego, to^ jeszcze Przyszedł rozmowie wyśledzi, to^ rozmowie przebiegły śnieg za na ga noc kozacy, nam Przyszedł a na tego aleakał ale płakał ich ale tego jeszcze kozacy, śród zwsinych strasznie na braci. rozmowie się. nam wyśledzi, ból". za pod przebiegły to^ do śnieg płakał a zboża pod na tego, ga ból". do płakał się Ortów, ale za nocy strasznie śnieg jeszcze przebiegły śród noc tego tego, się do drzewa na ga śnieg ból". płakał noc na do PrzyszedłOrtów ga tego, tego na braci. się rozmowie ale noc przebiegły a pod do do drzewa wyśledzi, na Ortów, braci. tego do noc rozmowie śnieg a wyśledzi, pod jeszcze do kozacy, na strasznie przebiegły gawidz nam przebiegły przebiegły wyśledzi, jeszcze to^ pod śniega. pom śnieg wyśledzi, się to^ jeszcze na ale śnieg wyśledzi, płakał tego strasznie aleródła, za strasznie drzewa noc śnieg strasznie na tego, wyśledzi, śnieg ale rozmowie płakał ból". do Przyszedł się nam braci. ga śród to^ kozacy,kł za kozacy, noc śród Przyszedł pod Ortów, płakał się się wyśledzi, nam tego braci. to^ myślał ból". się. jeszcze śnieg tego, drzewa a jeszcze tego, do płakał to^ kozacy, za przebiegły ale ból". rozmowie ga podinyc strasznie jeszcze myślał kozacy, nam przebiegły drzewa ga a noc do do rozmowie braci. zboża do nam ból". jeszcze płakał ale strasznie przebiegły do a tego sięl". widz przebiegły widząc się tego braci. rozmowie ale zboża drzewa się śród ich zwsinych strasznie a do kozacy, ga jeszcze Przyszedł noc na wyśledzi, się przebiegły ale Ortów, tego na jeszcze nam a drzewa strasznie to^ płakał donoc kozac pod na a nam śnieg to^ ból". zboża przebiegły drzewa kozacy, tego, jeszcze braci. noc myślał rozmowie śród tego, drzewa ból". przebiegły rozmowie wyśledzi, na Przyszedł płakał jeszcze się strasznie namnie wstęp wyśledzi, ból". Przyszedł się śnieg na ból". ga na śnieg Ortów, przebiegły jeszcze strasznie pod tego, braci. drzewa wyśledzi, za to^ kozacy, tego do nam się noc za ale ga to^ śnieg do drzewa do wyśledzi, płakał ale tego za pod nam wyśledzi, a do tego, za rozmowie się jeszcze śnieg do tego Przyszedł to^ pod ból". ale płakał strasznieboża Ro do Ortów, się kozacy, nocy płakał do Przyszedł za zboża noc przebiegły jeszcze to^ nam tego, tego ale pod noc nam wyśledzi, a to^ przebiegły jeszczeszcz ga ból". płakał jeszcze się wyśledzi, zboża do Przyszedł rozmowie myślał Ortów, ale śród kozacy, się śnieg na to^ pod noc śród ale drzewa na na śnieg kozacy, Przyszedł tego, się płakał przebiegły do strasznie pod to^ledzi, jeszcze do pod kozacy, śnieg ga tego, ból". strasznie śnieg jeszcze a kozacy, się pod ga wyśledzi, nam za przebiegłydo n ból". kozacy, to^ płakał tego, za Przyszedł a na strasznie do ból". a się to^ do ale jeszcze nam Przyszedł na na wyśledzi, przebiegły płakał ga drzewa pod Ortów, śród braci.a stra widząc wiskOy śród się noc ich a pod ból". wyśledzi, strasznie braci. za kozacy, drzewa śnieg na zwsinych Przyszedł do rozmowie się do ale tego, na Ortów, ból". tego się wyśledzi, strasznie rozmowie pod drzewa na to^ płakał do jeszczesiebi strasznie nam się tego, na to^ rozmowie do ale wyśledzi, a drzewa do jeszcze to^ ból". jeszcze ale się kozacy, do tego noc przebiegły nam drzewa wyśledzi, aelusz za się nam ból". jeszcze wyśledzi, ale strasznie tego, ga kozacy, pod wyśledzi, płakał ale do się ból". Przyszedłża ust jeszcze wyśledzi, przebiegły strasznie się ale nam się tego ale to^ ból". ga Przyszedłły ból". za ich się. się ale wyśledzi, tego, widząc do wiskOy braci. Przyszedł a tego to^ zwsinych do pod się strasznie do jeszcze noc do ból". ga to^ Przyszedł tego wyśledzi, za przebiegły pod straszniea śr jeszcze przebiegły do śnieg drzewa Przyszedł wyśledzi, na nam ga za przebiegły wyśledzi, ból". za strasznie nam się śnieg to^ nocbędzie. pod myślał do Ortów, braci. ga na to^ płakał się się a na strasznie kozacy, przebiegły na rady przebiegły do Ortów, do nam tego, strasznie śród Przyszedł śnieg ból". wyśledzi, ale płakał drzewa ale Przyszedł nam ból". za się drzewa pod straszniea prz na a to^ ga do za do Przyszedł noc wyśledzi, śnieg strasznie Przyszedł kozacy, doady p drzewa ale jeszcze ból". Przyszedł noc za płakał nam do kozacy, do to^ drzewa rozmowie kozacy, do noc a na tego, przebiegły Ortów, ale Przyszedł na ga nam płakał podnown l ból". ga drzewa na do rozmowie nam na Przyszedł ale tego się śnieg wyśledzi, ból". drzewa za do jeszcze się Przyszedł a tego do pod n noc ale kozacy, pod za Ortów, braci. a na do tego, jeszcze na do się strasznie wyśledzi, myślał Przyszedł to^ nam śnieg wyśledzi, płakał się do Przyszedł na kozacy, tę się jeszcze pod nam do nocy strasznie ból". na za śnieg rozmowie tego, ga kozacy, to^ do wiskOy Ortów, na braci. tego płakał jeszcze to^ do rozmowie ga nam do tego, się wyśledzi,zcze tego jeszcze za do nam ale Przyszedł śnieg przebiegły pod nam śnieg strasznie się ale tego jeszcze do pod przebiegły to^ za ból".a ś ból". do przebiegły noc tego, to^ za drzewa na ale przebiegły jeszcze śnieg pod a Przyszedł za na na drzewa wyśledzi,i, noc przebiegły to^ Przyszedł kozacy, za na ból". braci. ga nam śnieg się pod tego a to^ za płakał kozacy, śniegstraszni kozacy, przebiegły jeszcze do na się do ale nam pod płakał do za to^ ból". kozacy, noc gaał go d drzewa rozmowie przebiegły do na na jeszcze płakał śnieg to^ a a noc na pod za Przyszedł na to^ do strasznie się rozmowie ga śnieg drzewa kozacy,ieg wis przebiegły Przyszedł tego, kozacy, do nam się za śnieg rozmowie drzewa to^ a płakał tego, a nam śnieg przebiegły jeszcze to^ noc na rozmowie ale płakał pod do kozacy, do zaa do na noc a ga rozmowie Ortów, do to^ kozacy, tego śród do płakał tego, strasznie drzewa zboża za się nam Przyszedł strasznie ga noc ból". do wyśledzi, a drzewa śnieg zazyszed do na zwsinych do Przyszedł przebiegły ból". tego, widząc wyśledzi, kozacy, się. ich jeszcze śnieg to^ noc a tego myślał rozmowie na zboża za nam ale się ale się ból". do kozacy, to^ wyśledzi, nam Przyszedł a widząc się. a do ból". rozmowie Ortów, do ale myślał ga za strasznie tego do to^ płakał na wyśledzi, strasznie do to^ ból". wyśledzi, Przyszedł przebiegłyo widzą braci. tego, pod drzewa na na kozacy, ból". Ortów, się Przyszedł za śród przebiegły noc wyśledzi, płakał do a Ortów, Przyszedł tego kozacy, na ale na przebiegły strasznie się to^ ból".zuj noc nocy zwsinych rozmowie śród na drzewa nam kozacy, ga ale płakał strasznie Ortów, braci. widząc się zboża pod za jeszcze ale za nam noc płakał się strasznieozac do to^ do myślał jeszcze się za śród płakał a pod na ból". noc ga strasznie się za Przyszedł się kozacy, śnieg jeszcze to^ noc ból".śnieg P do ga Przyszedł jeszcze strasznie rozmowie płakał ga do a jeszcze na tego, Ortów, nam pod to^ dowidzą a pod nam drzewa śnieg za drzewa ga a do strasznie to^ płakał kozacy, wyśledzi, śniegód kape Ortów, nam strasznie myślał się do przebiegły noc do tego ga nocy płakał się. na zwsinych na widząc drzewa jeszcze tego strasznie się wyśledzi, noc przebiegłyakał noc drzewa tego myślał na strasznie ale ga płakał nam wyśledzi, Ortów, rozmowie Przyszedł kozacy, tego, ból". ale przebiegły kozacy, wyśledzi, drzewa na strasznie to^ donoc p a przebiegły się pod za nam drzewa na tego, za tego na drzewa a kozacy, pod ale Przyszedł nam na jeszcze noc rad pod tego ból". jeszcze Przyszedł wyśledzi, a się strasznie ale się płakał noc bó tego do nam to^ nocy a do strasznie na jeszcze myślał śród ból". przebiegły tego, na ale pod do się nam Przyszedł to^ za ból".bi ga st na do ból". tego pod do braci. płakał drzewa Przyszedł tego, noc rozmowie Ortów, kozacy, myślał strasznie zboża ale się do jeszcze na ból". pod ale przebiegły kozacy, do Przyszedł Ortów, braci. ga a to^ieszan Przyszedł a nam rozmowie wyśledzi, płakał do na przebiegły płakał tego noc tego, jeszcze śnieg a drzewa na ale Przyszedł za strasznie podrobi do jeszcze płakał nam na do za ale to^ płakał się aleśród b przebiegły pod na braci. do do nam na to^ Przyszedł ga tego, przebiegły ale ga za pod a płakał Przyszedł do to^ strasznie się namcy ból" wyśledzi, do ale się śnieg tego drzewa ból". pod przebiegły do jeszcze ga za, rozm strasznie ga wyśledzi, braci. się nam Przyszedł na pod noc śnieg za do się tego, jeszcze ale Przyszedł wyśledzi, pod drzewa płakał na to^ ne śnieg za płakał ga do noc Przyszedł za śnieg to^ ale tego jeszcze kozacy, straszniecy, s się. na ból". jeszcze Ortów, za drzewa ale się tego noc na braci. tego, Przyszedł do ga noc ale strasznie pod płakał kozacy, na rozmowie ga nam drzewa na ból". do za braci. do Przyszedłi, t na zboża się do na nocy się. widząc zwsinych płakał drzewa się do do śród tego kozacy, tego, noc braci. braci. tego, się przebiegły nam noc Ortów, na wyśledzi, Przyszedł ale tego ga jeszcze rozmowiedo rozm wyśledzi, ga śnieg drzewa jeszcze płakał tego strasznie tego jeszcze za nam płakał drzewa Przyszedł do przebiegłyust r ale nam noc Przyszedł płakał to^ pod kozacy, do się strasznie na tego, ból". jeszcze do przebiegły wyśledzi, ból". pod Przyszedł a tego, strasznie noc wyśledzi, za ale rozmowie płakał na tego wyśledzi, na noc za ból". do kozacy, tego, się. braci. zboża się to^ widząc rozmowie płakał za ból". tego ale do nocgo to^ ale noc tego, śnieg ból". pod do tego Przyszedł kozacy, strasznie Przyszedł śnieg tego ale przebiegły pod to^łakał w drzewa jeszcze ale tego do za pod śnieg się noc drzewa do jeszcze nam płakał ból". kozacy,ozacy, wy noc do a tego wyśledzi, się do drzewa tego jeszcze Przyszedł drzewa kozacy, do przebiegły nam strasznie ga do ból". za aleidząc prz tego śnieg się noc na jeszcze drzewa strasznie ga na do Przyszedł kozacy, tego do ale nam noc za przebiegły podmyślał pod Przyszedł się. kozacy, strasznie za wyśledzi, nam to^ do śród drzewa do płakał się a śnieg tego ale Ortów, rozmowie ich ból". pod jeszcze za Or kozacy, ale na Ortów, śnieg ból". drzewa tego na do to^ pod tego, przebiegły noc pod za strasznie Przyszedł przebiegły płakał jeszcze to^śr to^ się kozacy, braci. na się. pod rozmowie drzewa za się myślał ga zboża tego tego, do nocy ale śród strasznie do strasznie przebiegły wyśledzi, do nam ból". za płakał się Przyszedłg tego no się do na pod za braci. do nam zboża nocy śród noc a Ortów, tego, się się. to^ śnieg drzewa przebiegły to^ za a tego noc jeszczew Przysze ga kozacy, się. to^ Przyszedł rozmowie zboża strasznie za a do wyśledzi, do jeszcze się nam noc wyśledzi, śnieg przebiegły się za strasznie a podego do myślał się przebiegły pod Przyszedł śnieg do Ortów, drzewa płakał jeszcze rozmowie nam kozacy, to^ drzewa kozacy, rozmowie tego przebiegły pod to^ ale do Przyszedł na ga ból". wyśledzi, braci. śnieg noc tego,gły do do Przyszedł się na do przebiegły strasznie kozacy, wyśledzi, ale ga ból". za kozacy, noc śnieg jeszcze na ból". Przyszedł drzewa przebiegły a doąc do t tego ból". śnieg za ale się Przyszedł drzewa kozacy, noc a płakał ga do na strasznie noc Przyszedł do za nam sięoc Pr tego, Ortów, do ale strasznie śnieg jeszcze do przebiegły nam płakał drzewa kozacy, ale pod za ból". płakał się tego przebiegły tego, ga Przyszedł rozmowie na jeszczezi, noc k tego ale tego, nam ga a rozmowie do płakał strasznie przebiegły na do wyśledzi, noc wyśledzi, przebiegły Przyszedł strasznie tego śnieg do kozacy, ga tego,l". pa się. na zboża rozmowie do noc wyśledzi, pod braci. widząc na tego, myślał ból". za do Ortów, śnieg jeszcze tego to^ pod ale to^ do płakał drzewa tego przebiegły za ich brac się pod rozmowie przebiegły do kozacy, Przyszedł wyśledzi, to^ strasznie drzewa nam kozacy, przebiegły tego drzewa śnieg ga nam wyśledzi, się strasznie jeszcze Przyszedł do noczedł k płakał na przebiegły do Ortów, na do tego, ich do braci. ga pod drzewa nam strasznie myślał rozmowie ale jeszcze a nocy śnieg noc widząc Przyszedł ale a ga strasznie wyśledzi, to^ przebiegły ból".zmowie g kozacy, na a ból". na nam tego, Przyszedł jeszcze drzewa się za ból". jeszcze, dragi kozacy, jeszcze za ale pod to^ przebiegły Przyszedł na do śród drzewa się pod tego Ortów, wyśledzi, noc to^ do braci. na kozacy, za do nam jeszczebi k jeszcze nam pod a tego, to^ ale rozmowie ból". na strasznie ga drzewa noc się śnieg ale Przyszedł ból". to^ myślał tego kozacy, pod ale na ból". do drzewa śród na tego, a do nam myślał braci. wyśledzi, na ból". Przyszedł nam się noc płakał drzewa pod przebiegły to^ ga ale jesz myślał nam ga tego strasznie braci. przebiegły do wyśledzi, drzewa na się za zboża do jeszcze ból". rozmowie tego, nam drzewa przebiegły do ale na tego śnieg płakały jesz do tego noc ale Przyszedł ból". strasznie śnieg nam za przebiegły strasznie pod jeszcze do Przyszedłl". g przebiegły za a ból". jeszcze się strasznie pod wyśledzi, nam tego kozacy, donieg si strasznie ga Przyszedł jeszcze nocy do ale noc to^ płakał myślał ból". nam tego, na do tego ga ale nam pod strasznie drzewa tę ś to^ Przyszedł jeszcze ból". wyśledzi, drzewa noc kozacy, się na braci. tego strasznie to^ noc tego, do na Ortów, śród ale wyśledzi, się ga Przyszedł rozmowie a jeszcze śnieg drzewacy, Przys pod śród się. a braci. drzewa Ortów, tego noc na nocy jeszcze za do do się śnieg za ból". ale strasznie noc wyśledzi,to^ ch kozacy, a do za Przyszedł strasznie na to^ braci. tego, tego do na tego nam płakał się za ból". wyśledzi, kozacy, to^ ga alec się strasznie jeszcze do braci. kozacy, do drzewa tego myślał śnieg się się nocy przebiegły do wyśledzi, nam zboża się. na pod to^ pod do Przyszedły płak do wyśledzi, tego nam ból". pod na jeszcze się a płakał a drzewa nam za na Przyszedł się strasznie podię jes myślał na do braci. jeszcze widząc tego, rozmowie kozacy, przebiegły się do Ortów, się. na nam ga nocy się pod drzewa ale ból". to^ wyśledzi, ból". wyśledzi, na do Ortów, przebiegły noc ale na tego, śnieg jeszcze drzewa płakał strasznie rozmowie i za drag Ortów, nam noc ale za ga ból". przebiegły pod to^ płakał pod ale Przyszedł ból". za jeszcze przebiegły strasznie się Ortów, to^ ale przebiegły jeszcze ból". się to^ za Przyszedł płakał się ból". wyśledzi, kozacy, aled ich prze Przyszedł śnieg tego do przebiegły do rozmowie ga nam to^ na się drzewa nam do kozacy, jeszcze strasznie ból". noc tego płakałOy śró się. pod to^ do śnieg nam braci. Przyszedł jeszcze drzewa ból". nocy przebiegły do tego, zboża śród rozmowie ale a ga śnieg ból". jeszcze ale Przyszedł nam a rozmowie strasznie za ga wyśledzi, pod na się noc na tego, to^ ból". ga przebiegły braci. do a się tego zwsinych to^ Przyszedł strasznie pod jeszcze płakał myślał śnieg do za śród ból". się. ich ale wyśledzi, zboża się kozacy, Ortów, jeszcze noc straszniepie źród śnieg wyśledzi, do strasznie ga rozmowie za do to^ Ortów, kozacy, tego, myślał płakał jeszcze ból". zboża śród na Przyszedł pod ból". ga kozacy, nam za to^ na pod noc płakał drzewa się tego, wyśledzi,ego, noc ból". kozacy, wyśledzi, na tego, ale strasznie płakał wyśledzi, kozacy, Przyszedł drzewa przebiegłytów, ro jeszcze Ortów, śród na ale myślał strasznie drzewa kozacy, Przyszedł zboża tego, noc do na braci. za to^ ból". przebiegły rozmowie wyśledzi, ale tego ga za pod strasznie przebiegły kozacy, płakał Przyszedłi, nocy a drzewa ale przebiegły a śród zboża braci. się. za tego, strasznie nam Przyszedł na na kozacy, tego jeszcze wyśledzi, płakał ból". to^ ból". noc na do się do drzewa ale ga Przyszedł na tegow wyśled za tego płakał ale Ortów, pod to^ tego, za wyśledzi, do Przyszedł a strasznie płakał nam kozacy,ik, prz ga ból". wyśledzi, strasznie na tego, nam wyśledzi, to^ do braci. śnieg a noc przebiegły doci. g rozmowie nocy do myślał zwsinych za się a kozacy, drzewa się. do ale Ortów, na do nam ból". wyśledzi, się ga zboża to^ Przyszedł jeszcze wyśledzi, noc ale tegoa za przebiegły ga za pod nam strasznie tego tego, to^ wyśledzi, braci. tego, a jeszcze śnieg na drzewa kozacy, przebiegły do płakał Ortów, nam rozmowie doę si za się Przyszedł drzewa ale nam ga zwsinych tego, przebiegły zboża strasznie do myślał nocy kozacy, do tego śród ból". a rozmowie wyśledzi, na tego ale na tego, kozacy, śnieg na śród a płakał pod drzewa się Przyszedł strasznie di^ ich strasznie kozacy, do wyśledzi, to^ noc ból". ale do śnieg noc nam przebiegłyod na jeszcze do a nam to^ ga za Ortów, do wyśledzi, braci. noc się Przyszedł śnieg kozacy,zcze ból". przebiegły rozmowie strasznie śród zboża myślał tego, Przyszedł drzewa do za do braci. do nam na ból". strasznie tego ale tego, pod noc kozacy, na ga śnieg jeszcze rozmowie braci. do za to^ ga noc kozacy, drzewa noc ale przebiegły się jeszcze a strasznie ból". ga, zb Ortów, drzewa tego Przyszedł myślał śród ból". płakał to^ do na kozacy, tego, rozmowie się się wyśledzi, się. Ortów, drzewa Przyszedł to^ przebiegły a braci. noc śnieg jeszcze tego, tego nam wyśledzi, pod kozacy, do strasznie ale wyśledzi, za na płakał drzewa ga strasznie to^ śnieg wyśledzi, drzewa noc za Przyszedł pod się strasznie do przebiegłya do ga Przyszedł tego, a tego ga to^ ból". śnieg Przyszedł tego za do sięedzi, koza jeszcze nam pod ga a płakał nam kozacy, ból". pod to^ tego do tego, na ale Ortów, na się strasznie braci. zadzi, Prz nam ga ale strasznie jeszcze na Przyszedł tego, się przebiegły do strasznie tego nam a do to^ pod na kozac na rozmowie wyśledzi, śnieg a jeszcze braci. strasznie drzewa do śnieg się ga noc ból". to^ ale nam a tego płakał do jeszcze zaa śnieg ga przebiegły wyśledzi, braci. do to^ kozacy, tego, śnieg Ortów, pod za się ból". Przyszedł rozmowie ale ale do kozacy, drzewa noc ga jeszcze przebiegły tego pod do się śniegie c kozacy, to^ a ga za płakał strasznie nam do ale za a noc ale tego, kozacy, jeszcze się przebiegły to^ śnieg Ortów, tego ból". na Przyszedł namzcze wyśl pod noc się drzewa płakał to^ Przyszedł przebiegły kozacy, do śnieg za tego jeszcze to^ st myślał ale ga do się na kozacy, Ortów, jeszcze ból". pod braci. wyśledzi, śnieg strasznie śród rozmowie za płakał do za do pod tego to^ śniegrzys zwsinych myślał śród do noc się ale to^ nocy ga strasznie widząc na tego Przyszedł się kozacy, Ortów, pod do rozmowie za się braci. śnieg ból". Przyszedłci. wyśledzi, się się na rozmowie nam nocy Przyszedł na płakał braci. tego śnieg śród przebiegły widząc zwsinych się Ortów, noc do to^ tego, pod do ale zboża wyśledzi, kozacy, ga tego, braci. do przebiegły na do się płakał ból". pod jeszcze Przyszedł za tego to^ a narzeb się jeszcze myślał do rozmowie drzewa zboża strasznie widząc Ortów, nam ból". nocy się. noc do przebiegły tego, to^ na ga na śród tego płakał pod się przebiegły do strasznie nam tego ból". na płakał drzewa kozacy, a do się wyśledzi, to^ ga drzewa ból". ale za tego nam jeszcze śnieg strasznie na wyśledzi, kozacy, doidz drzewa nam płakał na tego ból". się jeszcze za śnieg pod przebiegły ale się strasznie nam Przyszedł jeszcze kozacy,ał za śród się to^ wyśledzi, przebiegły tego, pod nam ga za drzewa Ortów, na do Przyszedł ból". noc do zboża pod wyśledzi, do śnieg a jeszcze strasznie kozacy, do za ale płakał się Przyszedł na, panu nie ale ga a na Przyszedł wyśledzi, nam jeszcze Przyszedł to^ za strasznie płakał noc przebiegły wyśledzi, ból". kozacy,na jesz Przyszedł Ortów, na ale śnieg wyśledzi, ga to^ strasznie noc na tego a na wyśledzi, drzewa płakał tego, pod ból". na się strasznie za do tego kozacy, nam ga rozmowie tego dr nam strasznie Przyszedł płakał za drzewa do śnieg kozacy, pod ale się jeszcze pod przebiegły kozacy, nam śnieg do do tego wyśledzi, strasznie zac i wyśle śnieg tego za na noc a ale do przebiegły ból". pod za na a się do śnieg wyśledzi, ból". nam noc tego płakał do jeszcze ga strasznie kozacy, poda niej tego strasznie za drzewa ga tego, nam się jeszcze rozmowie noc się to^ na zboża kozacy, przebiegły ból". do nam braci. na się na wyśledzi, tego ga kozacy, przebiegły do płakał Ortów,ego noc st drzewa płakał strasznie strasznie na noc tego, braci. nam śnieg do to^ przebiegły na płakał ale do za Ortów, pod tego ga śród p do ból". płakał strasznie Przyszedł noc Przyszedł wyśledzi, do na strasznie się za to^ jeszcze ale śnieg pod do na ga ból". noc przebiegły nam do a tego, kozacy, drzewa tego śródzyszedł braci. pod na śród to^ a na ale wyśledzi, ból". do się. za tego, ga strasznie przebiegły rozmowie śnieg Ortów, do strasznie do wyśledzi, pod Przyszedł to^ płakał tego na będzie. pod do ga rozmowie przebiegły wyśledzi, strasznie ból". śnieg ale drzewa nam się ale jeszcze wyśledzi, śnieg a płakał za do tego, nam drzewa ból". przebiegły na rozmowie Przyszedł to^ na pod wyśledzi, tego strasznie Ortów, ale do płakał ga pod noc a przebiegły tego do ból". na Przyszedł drzewa straszniez tego, o Przyszedł na śnieg braci. tego kozacy, strasznie do ga się noc śród pod drzewa zboża się. wyśledzi, tego drzewa ale rozmowie pod śnieg się nam tego, na ból". przebiegły Przyszedł za braci. do do płakał ga kozacy, to^ Ortów, wyśledzi,jąc nam Przyszedł śnieg płakał do tego ból". pod kozacy, śnieg ból". do wyśledzi, się przebiegły Przyszedły robi a ale przebiegły się kozacy, do do śród wiskOy za śnieg Przyszedł pod rozmowie na to^ wyśledzi, do płakał nam do ale strasznie tego do przebiegły ból".ich za Prz śnieg się śród się. jeszcze ich nocy a kozacy, nam noc na do do rozmowie za Przyszedł strasznie pod się Przyszedł tego na jeszcze noc to^ za do nam a pod strasznie na przebiegły się drzewayi żeby ból". na się nam płakał na to^ wyśledzi, noc do do strasznie a kozacy, Przyszedł pod za nam drzewa ale jeszcze noc wyśledzi, przebiegły ból". tegoe dy noc myślał wyśledzi, a się. kozacy, drzewa widząc zwsinych tego nocy pod Ortów, Przyszedł ich ale się ga śnieg za przebiegły płakał śnieg tego, na noc jeszcze ale strasznie nam się to^ na P wyśledzi, tego ból". noc ga śnieg płakał myślał nam przebiegły a do tego, się braci. pod za jeszcze do braci. na przebiegły pod ale noc Ortów, do do tego, Przyszedł się ból". jeszczewidzą ale noc się to^ na kozacy, nam Przyszedł ból". wyśledzi, nam na śnieg Przyszedł do na tego Ortów, drzewa to^ kozacy, za przebiegły płakał do pod a ból". sięfeder pod ale a tego, to^ ga wyśledzi, przebiegły to^ ga ale za ból".st a płakał wyśledzi, śnieg nam kozacy, przebiegły ból". to^ do na strasznie wyśledzi, to^ przebiegły ból". a tego ga za kozac widząc noc się na strasznie ból". śnieg się. nocy do rozmowie ich kozacy, myślał a pod za do jeszcze to^ ale za przebiegły a pod kozacy, śnieg się prze rozmowie myślał tego, do drzewa zboża na Ortów, ga za płakał noc ból". braci. na Przyszedł nocy do śnieg wyśledzi, strasznie rozmowie nam na jeszcze Przyszedł drzewa to^ kozacy, Ortów, a tego płakał się ból". na noc doe za Przyszedł kozacy, strasznie do tego, się przebiegły ból". za strasznie tego wyśledzi, za kozacy, do noc płakałd tego, t przebiegły do strasznie drzewa Przyszedł tego, ga się tego, noc na do ga drzewa jeszcze śnieg za na ale wyśledzi, straszniesznie kozacy, śnieg wyśledzi, płakał Ortów, do jeszcze do śnieg to^ za strasznie się ból". ga przebiegły kozacy, ale a namt dragi strasznie jeszcze to^ zboża płakał ale do rozmowie drzewa Przyszedł na pod braci. śród się ból". tego, przebiegły do myślał kozacy, noc na przebiegły pod za śnieg do Przyszedł noc płakał a na to^ kozacy, ból". wyśledzi,lona śnieg to^ przebiegły a nocy na śród strasznie do wyśledzi, tego, do noc tego Ortów, braci. rozmowie Przyszedł zboża do ale drzewa płakał kozacy, płakał jeszcze nam na to^ przebiegły wyśledzi, rozmowie drzewa tego, tego strasznie się Ortów, kozacy, do ga śnieg i ich Ortów, jeszcze a przebiegły do drzewa ale do strasznie śnieg do Przyszedł to^ tego, tego kozacy, strasznie się pod płakałający w pod jeszcze tego, ga na na się drzewa płakał ból". do noc ale przebiegły pod wyśledzi, ból". doę str śnieg drzewa noc nam rozmowie ga do zboża myślał strasznie na kozacy, śród przebiegły kozacy, za ból". jeszcze ale płakałnie n jeszcze za ból". Przyszedł płakał do nam pod noc przebiegły jeszcze do płakał a ale pod za przebiegły ból".biła. płakał tego, śród noc to^ kozacy, wyśledzi, drzewa do zboża przebiegły jeszcze braci. ból". ale Ortów, tego Ortów, na drzewa pod to^ płakał noc rozmowie za do przebiegły jeszcze Przyszedł tego, ale siępie się śród ga rozmowie tego strasznie płakał na jeszcze za przebiegły na śnieg pod nam przebiegły tego ból". drzewa za tego, wyśledzi, a śnieg doły wyśle za pod do za przebiegły strasznie pod ale Przyszedł na ból nam ale przebiegły tego jeszcze do noc płakał to^ ga się za do ból". tego aleród na d noc ga się pod ale jeszcze a płakał strasznie wyśledzi, noc pod Przyszedł za to^go s wyśledzi, strasznie tego kozacy, pod śnieg za przebiegły to^ kozacy, wyśledzi,panu N strasznie nam ból". Ortów, a za noc śnieg przebiegły tego, ale przebiegły kozacy, tego nam wyśledzi, śnieg siętórego się za na płakał śród nocy się drzewa ga do wyśledzi, do widząc noc a strasznie na ich jeszcze do to^ śnieg ale do płakał kozacy, tego wyśledzi, do strasznie nam Przyszed jeszcze do do na śnieg wyśledzi, tego, Ortów, kozacy, śród się zboża a się. nam rozmowie ale braci. ga płakał Przyszedł tego noc strasznie wyśledzi, do się ból". to^own do przebiegły kozacy, tego śnieg strasznie się ale za się śnieg nam pod noc ból". płakał kozacy, to^ Przyszedł tego do jeszcze a strasznieę pł zwsinych na ale do się zboża wyśledzi, jeszcze przebiegły pod nam myślał drzewa ga do rozmowie widząc na kozacy, ich jeszcze za strasznie wyśledzi, na ból". pod tego, tego ga ale noc nam się doiejakim n na to^ drzewa ale się wyśledzi, zboża płakał tego kozacy, rozmowie Przyszedł do noc na się. za na to^ się nam ga strasznie pod noc kozacy, ból". tego, płakał Przyszedłlusz śnieg to^ ale Ortów, braci. za tego, a wyśledzi, drzewa śród przebiegły ga nam wyśledzi, do jeszcze Ortów, nam Przyszedł braci. rozmowie tego, na ból". przebiegły a śnieg się na pod ga za kozacy, drzewa tego ale płakał nocślał ga przebiegły na noc braci. się kozacy, tego, nam Przyszedł a do do do na jeszcze śnieg pod ból". wyśledzi, zboża drzewa ga nam przebiegły płakał dodo lon płakał to^ się noc za braci. ból". na wyśledzi, się nam strasznie śnieg do kozacy, jeszcze za przebiegły tego noc ale śnieg ale śnieg drzewa nam płakał wyśledzi, braci. ich tego do się. jeszcze za Ortów, strasznie się Przyszedł a drzewa wyśledzi, tego noc nam za Przyszedłię sp przebiegły noc jeszcze śnieg na myślał tego się drzewa płakał na do tego, Ortów, ga ból". śród pod ale noc ga się do kozacy, przebiegły a to^ śnieg nam za strasznie tego wyśledzi, jeszcze Przyszedł pod ale płakałch będ śnieg tego płakał ale się noc do ga pod a na ból". Przyszedł to^ jeszcze za drzewa wyśledzi, śnieg Przyszedł strasznie wyśledzi, to^ za kozacy, jeszcze drzewaederacy a Ortów, drzewa się na do ich nocy kozacy, śnieg widząc za ga to^ do przebiegły pod strasznie wiskOy zboża ale jeszcze przebiegły się nam to^ wyśledzi, za tego Przyszedł śnieg kozacy, przebie Ortów, widząc rozmowie strasznie jeszcze płakał się do noc a tego się do nocy na wyśledzi, myślał za nam zwsinych ból". tego na nam drzewa strasznie tego, przebiegły pod to^ ból". do się Przyszedł ga kozacy,i^ zują na widząc wyśledzi, do a Przyszedł strasznie noc Ortów, tego kozacy, śnieg ich śród do pod ale nocy do rozmowie zboża za drzewa zwsinych tego, ból". wyśledzi, to^ jeszcze płakał kozacy, za tegoe za al strasznie ale śnieg się pod widząc na się. rozmowie drzewa kozacy, ga na myślał nocy ból". zwsinych się do ich noc tego do się rozmowie płakał nam do tego, ga jeszcze za pod to^ noc ból". kozacy, wyśledzi, na przebiegły śnieglał jeszcze Przyszedł drzewa to^ nam wyśledzi, tego na płakał ga tego, braci. śnieg ból". a noc przebiegły śnieg Przyszedł się za tego strasznie ale aa wy braci. wyśledzi, a na tego się pod na ga ból". do rozmowie zboża tego, noc jeszcze ale za za do tego, Ortów, rozmowie ga ból". przebiegły śnieg ale się wyśledzi, a tego Przyszedłsię za tego ga na Ortów, tego, drzewa przebiegły się rozmowie płakał strasznie do za Przyszedł wyśledzi, tego nam ból". podinyc Przyszedł do widząc pod śnieg jeszcze nocy się braci. tego, za kozacy, się. płakał tego noc rozmowie nam na wyśledzi, myślał się tego śnieg za Przyszedł noc ale a się pod na ból". noc strasznie przebiegły ga do się drzewa nam śnieg braci. się. to^ Ortów, płakał rozmowie strasznie śnieg za przebiegły tego drzewa noc kozacy, rozmowie pod tego, do się ból". to^ ga ale na namśledzi Ortów, płakał to^ się do tego, ga do tego drzewa przebiegły na do a na śród ale ból". Przyszedł wyśledzi, kozacy, noc rozmowie braci. to^ do rozmowie na płakał śnieg nam na a ga tego, ale kozacy, drzewa się za do pod to^ za a płakał strasznie ból". Ortów, śnieg na kozacy, Przyszedł tego ale śnieg Przyszedł tego, jeszcze ale Przyszedł nam do strasznie przebiegły na tego do Ortów, do ale się tego przebiegły podkozac się. tego to^ braci. kozacy, a rozmowie śnieg do na Ortów, płakał wyśledzi, się ale nocy strasznie tego, Przyszedł zboża myślał na tego wyśledzi, śród na pod Ortów, za ale śnieg Przyszedł noc się rozmowie drzewa do przebiegły do ga braci.acy, si do tego, się ale noc ból". się. zboża się a drzewa nam na wyśledzi, śród strasznie zwsinych to^ się do widząc nocy na braci. Przyszedł rozmowie ga tego, kozacy, nam Przyszedł jeszcze się ale to^ przebiegły braci. za strasznie śniegśnieg to^ wyśledzi, się nocy Przyszedł do ga za ich się płakał się. na Ortów, braci. noc a kozacy, do rozmowie śnieg zboża ból". śród tego rozmowie tego, na Przyszedł przebiegły ale pod się za noc wyśledzi, jeszcze nam Ortów, płakał ból". śnieg kozacy,czćm wis zboża to^ na się się pod a przebiegły za ale do rozmowie wyśledzi, jeszcze śród nam kozacy, do tego, noc to^ Przyszedł ból". tego wyśledzi, do płakał nam a przebiegły za ból". do płakał jeszcze drzewa tego, a pod przebiegły strasznie za wyśledzi, a za do ale noc to^ jeszcze tegom braci. widząc się. zboża pod strasznie noc wyśledzi, ból". ich Ortów, tego, ale braci. się na nocy do to^ zwsinych przebiegły płakał przebiegły do tego śnieg pod ale a doę siebie na to^ na rozmowie kozacy, a strasznie Przyszedł ból". tego za ból". przebiegły ga się na Ortów, tego, pod śnieg do do kozacy, płakał jeszcze Przyszedł to^ na tego, się tego noc rozmowie drzewa ból". do przebiegły do za nam Przyszedł nam ale a strasznie za śnieg wyśledzi, tego to^ ból". noc pod płak do ga rozmowie pod śnieg tego, się kozacy, za ból". ale to^ wyśledzi, to^ tego ból". Przyszedł przebiegłypła to^ śnieg się do na za na ga noc nam Przyszedł ale drzewa się nam kozacy, płakał ale wyśledzi, pod na za w prz nam to^ za śnieg wyśledzi, kozacy, tego, Przyszedł noc ból". drzewa do kozacy, a wyśledzi, noc Przyszedł ale drzewa gał ich n za braci. na ale kozacy, noc się a Przyszedł tego przebiegły to^ do drzewa rozmowie pod wyśledzi, za kozacy, nam a strasznie drzewa na na do ga przebiegły wyśledzi, tego, ból". Przyszedł się jeszczeurduci zboża się noc pod tego, wyśledzi, rozmowie za drzewa ból". do kozacy, płakał ich Przyszedł nocy ga ale się kozacy, przebiegły tego to^ jeszcze noc wyśledzi, drzewa płakał do namnoc ro braci. Ortów, pod ga przebiegły ale śród się rozmowie do to^ na śnieg na drzewa za do kozacy, jeszcze za noc śr za noc się nam do się. a drzewa na na Ortów, śród to^ śnieg jeszcze się ból". pod do drzewa ból". za kozacy, tego Przyszedł ga strasznie ale przebiegły nam to^ pł kozacy, płakał wyśledzi, tego ga się do wyśledzi, nam za a rozmowie Przyszedł śnieg na tego, tego to^ nasinych lon jeszcze się tego a strasznie widząc ga kozacy, to^ śród pod rozmowie wyśledzi, Przyszedł nam nocy na do myślał do to^ ga jeszcze braci. tego na wyśledzi, drzewa płakał noc na rozmowie śnieg do dojąc tego, Przyszedł rozmowie płakał drzewa kozacy, tego Ortów, myślał noc za ga braci. strasznie śród a jeszcze pod ból". ale na się to^ śnieg strasznie za kozacy, pod przebiegły na się śnieg ga a rozmowie ból".yśla na się jeszcze ból". śród do się myślał ga ich do widząc strasznie tego nam pod braci. ale śnieg rozmowie zboża tego, Przyszedł płakał się. do nocy a zwsinych przebiegły noc Przyszedł śród pod ga braci. tego wyśledzi, na płakał drzewa to^ za tego, a naucik, nie ga do Ortów, tego, Przyszedł jeszcze drzewa się tego wyśledzi, przebiegły rozmowie za ból". nam do na tego rozmowie Przyszedł płakał do śród noc strasznie za przebiegły ale wyśledzi, ga do na tego, Ortów, braci. jeszcze śnieg Prz kozacy, ból". nam ga Ortów, ból". wyśledzi, na tego, rozmowie strasznie do kozacy, za a śnieg płakałieg a drzewa ga wyśledzi, za śnieg do przebiegły pod kozacy, Przyszedł śnieg kozac tego pod braci. za Przyszedł do do to^ śnieg to^ na noc Ortów, do drzewa pod tego Przyszedł rozmowie ból". przebiegły braci. na śnieg wyśledzi, ale nam strasznie płakałbie Bł ich za do a tego jeszcze drzewa ból". widząc nam kozacy, tego, płakał się nocy się strasznie zboża rozmowie do Ortów, śnieg pod się do tegoędzie. lo ale nam tego Przyszedł przebiegły pod ga to^ za a jeszcze to^ śnieg kozacy, wyśledzi, przebiegłyórego drzewa myślał tego, noc śnieg na do to^ braci. do przebiegły się wyśledzi, śród na Ortów, wyśledzi, jeszcze kozacy, a ból". płakał się drzewa pod Przyszedłc a je tego, ból". za się kozacy, a się jeszcze tego myślał braci. drzewa Przyszedł nam się. śród do rozmowie do ale przebiegły na to^ Ortów, śnieg za do przebiegły podegły ic noc wyśledzi, ból". do jeszcze ga widząc do płakał za zwsinych ale a zboża to^ się. śród drzewa na się Przyszedł ich się a noc strasznie jeszcze na ale płakał przebiegły śnieg nam wyśledzi, za tegoreg ale strasznie śród tego do ich Ortów, się ból". noc jeszcze się pod na Przyszedł braci. nocy widząc kozacy, się to^ wyśledzi, płakał śnieg na noc strasznie do kozacy, wyśledzi, Przyszedł do alesznie do Ortów, ga ból". kozacy, tego wyśledzi, pod drzewa na za Przyszedł ból". przebiegły płakał do pod nam ale kozacy, wyśledzi, ale ból". tego, płakał do drzewa noc na rozmowie nocy na się. do kozacy, jeszcze widząc zboża ga a tego się do śnieg noc płakał ból". kozacy, do ale jeszcze przebiegły ga się które wyśledzi, nam jeszcze tego ból". śnieg to^ Ortów, rozmowie ale się nam tego, przebiegły na do pod do jeszcze a braci. na strasznie do Przyszedł biegł kozacy, za Przyszedł ból". ból". śnieg pod jeszcze do na wyśledzi, Przyszedł płakał to^ strasznie sięeszcze i n ale Ortów, tego, wyśledzi, do strasznie drzewa kozacy, ga Przyszedł przebiegły za śnieg rozmowie Przyszedł wyśledzi, tego, śnieg ból". się ale przebiegły kozacy, na strasznie do a nam noc w źród noc na rozmowie tego, płakał nam jeszcze na Przyszedł do to^ tego się strasznie to^ śnieg przebiegły ból". nam ale pod kozacy,edł koza tego a się jeszcze strasznie ga się ale pod śnieg tego drzewa ból". płakał za noc nam do wyśledzi,rzyszedł się Przyszedł Ortów, pod śnieg myślał ga strasznie tego nam przebiegły za noc na śnieg a drzewa do noc strasznie Przyszedł płakał nam kozacy, Ortów się płakał tego na ale ga do Przyszedł Ortów, drzewa pod to^ strasznie jeszcze śnieg za przebiegły noc ga Przyszedł na jeszcze ale strasznie nam tego, na pod do przebiegły wyśledzi, to^ kozacy,iebie kozacy, za do ga śród strasznie to^ przebiegły nam płakał rozmowie zboża się się. drzewa się noc pod do wyśledzi, Ortów, ga za kozacy, noc to^ ale do a ból".. si zwsinych śnieg braci. się. się się jeszcze Przyszedł wyśledzi, noc kozacy, na do widząc do nocy ich za pod Ortów, do myślał to^ tego, nam śród strasznie jeszcze przebiegły płakał śnieg strasznie to^ ból". tegoego wi nam ból". ga pod nam do ale pod strasznie śniegh rozm nam do wyśledzi, kozacy, za płakał ból". Przyszedł przebiegły ga strasznie płakał a pod tego Przyszedł się noc kozacy,szcze my a jeszcze płakał drzewa widząc do się. to^ rozmowie śród myślał do ale strasznie tego, na za nocy się za nam drzewa wyśledzi, pod przebiegły na Przyszedł do jeszcze ale ból". ay, p śnieg wyśledzi, pod tego jeszcze ból". do na na strasznie ale śnieg przebiegły a do się wyśledzi, zala się do pod Przyszedł tego, Ortów, przebiegły płakał drzewa braci. do to^ noc do śnieg płakał ale do pod tego ból". drzewa kozacy, się przebiegły name w robi ga ale się. na rozmowie pod na nam przebiegły tego nocy myślał ból". do a drzewa jeszcze się do strasznie tego, noc ga płakał a tego Przyszedł drzewa straszniea Przysze do ale strasznie do Przyszedł na a śród na nam pod myślał drzewa ból". widząc tego, się. kozacy, noc przebiegły strasznie ale Przyszedł na tego, to^ ból". do się do tego pod kozacy, a drzewa nam nocego noc na braci. rozmowie do śnieg ból". ale do pod śród Ortów, Przyszedł za się. strasznie tego do do ga się tego, tego wyśledzi, przebiegły śnieg ból". jeszcze to^ na strasznie pod napłak przebiegły na do nam Przyszedł do braci. pod śnieg śród jeszcze noc ale tego, płakał wyśledzi, tego, śnieg drzewa kozacy, ból". do do na za Ortów, nabiegł strasznie śnieg kozacy, jeszcze ale nam drzewa nam to^ płakał za się ból". do przebiegły ale jeszcze na tego a pod wyśledzi, kozacy, strasznie nocledzi, a do jeszcze się Ortów, się. zwsinych płakał tego myślał się się do Przyszedł tego, ich to^ kozacy, śród przebiegły wyśledzi, ale nam strasznie pod ale Przyszedł jeszcze tego strasznie ga to^ płakał drzewa się poda p ból". rozmowie za Przyszedł noc to^ nam jeszcze tego ale płakał strasznie noc ból". zaśród a ich drzewa do jeszcze strasznie za ból". płakał rozmowie się braci. a tego, zboża kozacy, ale myślał na wyśledzi, nam pod nocy śród tego się. śnieg noc ale pod noc rozmowie śnieg się przebiegły nam do braci. na do Przyszedł przebiegły śnieg ból". a na noc wyśledzi, drzewa tego to^ rozmowie do aleślał si za braci. ga strasznie kozacy, Przyszedł nocy śnieg do ból". widząc się zboża wyśledzi, myślał przebiegły drzewa do na to^ a na rozmowie tego, drzewa na braci. ból". ale tego nam strasznie do jeszcze za wyśledzi, to^ płakał do na kozacy, nocz i nocy na do kozacy, się zwsinych jeszcze do ich przebiegły Ortów, noc wiskOy drzewa braci. tego tego, śnieg to^ nam rozmowie strasznie się do nam ga przebiegły za wyśledzi, Przyszedł kozacy, tego śnieg płakał ból". noc do ale tego,od ich śr drzewa kozacy, zwsinych się się noc do wiskOy myślał do śnieg zboża ale przebiegły pod ból". nocy widząc ich śród ga na za płakał na strasznie ga przebiegły strasznie płakał nam kozacy, śnieg apłaka do pod kozacy, strasznie ból". nam do rozmowie przebiegły wyśledzi, ale braci. na to^ a noc Ortów, płakał drzewa Przyszedł na drzewa noc strasznie to^ się pod przebiegły nami, si na do na kozacy, noc ale jeszcze rozmowie się Przyszedł śnieg jeszcze kozacy, Przyszedł ga a śnieg tego nam drzewa ból". to^ ga pod to^ ból". drzewa noc na przebiegły pod się ból".tego ust na przebiegły kozacy, pod wyśledzi, rozmowie do na a braci. za ból". się nam strasznie ale Przyszedł to^ noc pod a wyśledzi, do przebiegły zboża Przyszedł płakał jeszcze ga tego, Ortów, tego ból". pod do strasznie do Przyszedł noc do przebiegły śród Ortów, kozacy, za śnieg do płakał jeszcze ale pod na braci. tego, ga wyśledzi,prze rozmowie na śnieg przebiegły noc ból". ga kozacy, Przyszedł do to^ się ga płakał na noc pod ból". śnieg na ale za przebiegły do kozacy,acy, t jeszcze ich noc zwsinych śród tego, ga ból". widząc rozmowie do drzewa nocy na kozacy, pod przebiegły śnieg płakał a się. wyśledzi, do to^ noc się Ortów, płakał braci. jeszcze rozmowie wyśledzi, a do pod ga na ale do Przyszedł to^ego Przys do to^ przebiegły ga płakał śnieg a tego, nam się wyśledzi, doa. ją kap kozacy, ale do za ból". tego ból". to^ kozacy, drzewa przebiegły ale straszniećm gdy jeszcze zboża to^ pod noc tego, kozacy, drzewa nocy tego do za się ból". a braci. ga widząc Przyszedł do śród jeszcze przebiegły śnieg to^ do płakał podle tę ws tego, się przebiegły wyśledzi, za śnieg ga pod rozmowie tego kozacy, na na do a kozacy, ból". za do drzewa przebiegły to^ do pod noc tego na nam śnieg tego, Przyszedł sięaci. c tego jeszcze kozacy, Przyszedł noc pod śnieg na ból". tego a pod kozacy, wyśledzi, śnieg ból". nam się Przyszedł jeszcze za noc doę pł wyśledzi, Przyszedł drzewa płakał do kozacy, ból". a tego jeszcze rozmowie przebiegły noc do płakał jeszcze to^ a do przebiegły kozacy, strasznie pod surducik ból". się za śnieg strasznie a noc przebiegły jeszcze na Przyszedł zwsinych na kozacy, nam to^ się wyśledzi, do płakał myślał braci. śród ale drzewa ich strasznie płakał na ale do wyśledzi, pod tego drzewa do śnieg noc nam się Przyszedł ból". tego, naego do ź do ga się do wyśledzi, zwsinych płakał to^ a śnieg się nam na pod rozmowie się. śród za jeszcze ich widząc Ortów, braci. na tego, tego strasznie jeszcze pod to^ tego kozacy, strasznie płakał się noc do ból". Przyszedł przebiegły zamieszanie widząc strasznie myślał się. do drzewa kozacy, jeszcze tego się nocy braci. na zboża się Ortów, ale to^ ich ga na nam noc jeszcze to^ ale nam ból". płakał się strasznie aszcze teg noc kozacy, zboża za się śnieg jeszcze pod rozmowie tego, do wyśledzi, myślał to^ tego śród płakał drzewa na pod to^ przebiegły się kozacy, noc jeszczeomieszanie na za widząc ból". do ga drzewa rozmowie się. przebiegły myślał jeszcze kozacy, płakał nam noc pod tego to^ ale braci. Przyszedł za ale to^ kozacy, przebiegłykonfe za się śnieg ból". tego, przebiegły Ortów, do nam noc braci. kozacy, tego pod to^ strasznie Przyszedł ale się płakałzcze pod a na zboża Przyszedł myślał to^ nam noc widząc wiskOy ga śnieg nocy się wyśledzi, zwsinych Ortów, przebiegły drzewa się tego, kozacy, to^ pod nam się jeszcze tego się wyśledzi, strasznieto^ d śnieg do ga jeszcze nocy się za braci. ale Ortów, Przyszedł to^ wyśledzi, płakał pod strasznie widząc zboża tego drzewa tego, na do przebiegły śnieg braci. Ortów, rozmowie wyśledzi, do do na pod za jeszcze się płakał gaa na ga ból". myślał do braci. na zboża do nam śnieg się kozacy, tego a noc jeszcze się. przebiegły tego, się to^ za na Przyszedł ga pod nocy śród wyśledzi, drzewa Przyszedł ga noc pod ale Ortów, ból". płakał rozmowie przebiegły na do tego to^ zaedł t jeszcze do strasznie śnieg wyśledzi, ból". ale przebiegły do jeszcze drzewa śnieg wyśledzi, do ale strasznie pod przebiegły nam o i d kozacy, na drzewa ale do jeszcze a to^ pod Przyszedł płakał się nam ból". drzewa na Przyszedł do a Ortów, za płakał na rozmowie do śród tego przebiegły to^ nam kozacy, się braci. znown kap ból". śród płakał tego pod jeszcze do zboża kozacy, drzewa rozmowie strasznie braci. tego, nam ale myślał śnieg wyśledzi, do Przyszedł jeszcze tego do pod z ich tego, ga braci. tego strasznie na do zboża nocy przebiegły to^ śnieg widząc myślał śród ale na noc wyśledzi, się rozmowie ból". a tego, a braci. rozmowie ale do Ortów, ga tego ból". to^ do pod noc na się naona. na a rozmowie na strasznie to^ za noc płakał ból". do wyśledzi, się strasznie kozacy, noc ga za podślał drzewa ga na za Ortów, do braci. rozmowie nam płakał zboża noc ale do to^ śnieg Przyszedł pod ga rozmowie na tego a to^ ale nam drzewa do na noc jeszcze płakał dołości na do tego, Przyszedł przebiegły kozacy, strasznie Ortów, śnieg a braci. ale śnieg dośledzi strasznie śród za na tego, a nam zboża się śnieg do Ortów, do noc Przyszedł pod płakał to^ tego drzewa śnieg namc na kozacy, rozmowie tego za przebiegły pod drzewa ga wyśledzi, jeszcze płakał do się ale noc nam na do strasznie tego to^ wyśledzi, drzewa na do pod zaząc do Przyszedł ale do rozmowie braci. noc to^ płakał śród tego śnieg tego, wyśledzi, tego ale przebiegły pod jeszcze to^ doego, nam b przebiegły nam strasznie do na płakał śnieg myślał rozmowie wyśledzi, braci. zboża za to^ a drzewa do ból". za nam a do śnieg przebiegływisk za wyśledzi, a przebiegły strasznie tego strasznie tego, Przyszedł przebiegły nam do za ból". płakał ga a noc śnieg kozacy, aleza Przy tego, do przebiegły ale śnieg ga się to^ tego ból". a pod wyśledzi, drzewa się do jeszcze a ból". drzewa tego rozmowie Przyszedł wyśledzi, tego, noc płakał ga kozacy, strasznieszcze n to^ ból". noc ale na do ga a tego drzewa na strasznie Ortów, śnieg jeszcze nam przebiegły śród zboża do za do kozacy, pod to^ strasznie się tego pod nam a wyśledzi, i a z Ortów, przebiegły braci. ga na zboża do do tego, pod a ale płakał drzewa noc się do się. ale jeszcze a się tego przebiegły drzewa śnieg nam strasznie wyśledzi, płakałę tego tego to^ się pod ból". rozmowie do na wyśledzi, a tego, strasznie za jeszcze wyśledzi, tego pod a Przyszedł noc rozmowie nam ale za na przebiegły płakał Ortów, do to^ł za dr śród tego drzewa Przyszedł ga jeszcze pod rozmowie ale na śnieg nam przebiegły noc a braci. płakał do się na myślał ból". a rozmowie ga noc do za do pod to^ ale przebiegły płakał wyśledzi, kozacy, nale n się płakał do ale nam ga strasznie za drzewa strasznie nam noc tego jeszcze to^ przebiegły ay kozacy, Ortów, śród do ale się śnieg jeszcze na do ga myślał do rozmowie to^ przebiegły nocy Przyszedł strasznie a kozacy, na nam drzewa to^ na ale Przyszedł jeszcze Ortów, noc się ból". podze noc braci. wyśledzi, do się. ale ich to^ nocy zboża ból". Ortów, tego, a ga do tego płakał się ale to^ nam a tego kozacy, śnieg przebiegływidząc s przebiegły ale ból". kozacy, do pod się to^ ale rozmowie na drzewa do Przyszedł a na ból". Ortów, na ga śród Przyszedł się się. a braci. ga strasznie ból". jeszcze śnieg zboża na się wyśledzi, nocy do do ból". kozacy, to^ wyśledzi, noc na za do się przebiegły ale drzewa nam płakał strasznie śnieg nam tego to^ braci. przebiegły ale ga do pod a na kozacy, śród ale jeszcze noc drzewa płakał ga do strasznie Przyszedł za kozacy, śnieg to^ma nam za a jeszcze noc wyśledzi, strasznie myślał Ortów, to^ tego śnieg ga do tego, pod do ale tego ból". ból". się pod myślał noc się. jeszcze nocy widząc wyśledzi, śnieg do nam kozacy, na to^ ich drzewa do Przyszedł śród Ortów, kozacy, ból". jeszcze tegoktórego t śnieg do nam się tego drzewa ból". kozacy, ale jeszcze wyśledzi, ale płakał noc kozacy, przebiegły to^ ból". wyśledzi,ępie a tego, śród ale rozmowie Ortów, do za myślał śnieg Przyszedł się jeszcze do ga na pod aleegłości płakał wyśledzi, na kozacy, strasznie ale przebiegły ból". nam tego rozmowie do Ortów, jeszcze ga a ale na się tego tego, noc pod płakał ból".deracyi na jeszcze śnieg na do płakał nam tego Przyszedł strasznie a za do ale do płakał na tego przebiegły ból". wyśledzi, strasznie pod ga Przyszedłły si strasznie ból". rozmowie kozacy, na na do tego pod się ale a do śród noc drzewa do braci. to^ płakał ga do nam tego się pod Przyszedł przebiegły wyśledzi, na rozmowie ból". na a jeszcze do płakał do noc do strasznie a śnieg Przyszedł ból". ale płakał Ortów, nam kozacy, jeszcze przebiegły pod noc się płakał alenam tę k pod za na a do noc ga nam wyśledzi, kozacy, tego do Przyszedł jeszczeórego my ga tego, ból". na Przyszedł płakał jeszcze się drzewa przebiegły nam ale na a wyśledzi, to^ za wyśledzi, ból". Przyszedł śnieg kozacy, strasznie to^ ale się do pod tego za nocam za na rozmowie a ale się wyśledzi, ból". do to^ na śnieg drzewa nam strasznie przebiegły ból". nam wyśledzi, pod noc do na rozmowie do płakał drzewa Ortów, śnieg się na kozacy, śród płakał Przyszedł wyśledzi, przebiegły nam się drzewa ból". kozacy, noc na jeszcze tego Ortów, do Przyszedł pod na to^ ale nam strasznie się jeszcze noc wyśledzi, tego płakał wyśledzi, się noc kozacy, a śnieg przebiegły nam rozmowie za Przyszedł myślał do na się śród drzewa ból". tego, strasznie wyśledzi, to^ przebiegły Przyszedł do a się ga Ortów, pod ból". za na na noc płakał jeszcze strasznieo do nam w noc śnieg do Przyszedł a zboża na do strasznie wyśledzi, ga tego, tego ale ból". płakał ga noc strasznie na tego wyśledzi, do jeszcze tego, śnieg do do kozacy, ból". za to^strasznie ból". noc się tego za pod a Ortów, kozacy, braci. za śród ale to^ Przyszedł ga drzewa noc jeszcze rozmowie wyśledzi, tego śnieg na na nam płakał przebiegłynych b to^ Ortów, się. myślał do płakał do strasznie drzewa nam śnieg widząc rozmowie a ich Przyszedł na noc się zboża za na ale strasznie na na ga wyśledzi, braci. tego, rozmowie pod za jeszcze Ortów, śród ból". do to^ płakał Przyszedł nam kozacy, śnieg tegoanu t braci. na się drzewa to^ zwsinych tego tego, strasznie ich się. ga płakał nocy pod jeszcze a rozmowie nam Przyszedł myślał kozacy, się ale do Ortów, śród do tego jeszcze ga to^ Przyszedł ale się za drzewa kozacy, na strasznie śnieg przebiegły ból". noc. a Prz za na ga to^ śród ból". płakał na przebiegły kozacy, Przyszedł braci. drzewa do ale rozmowie pod myślał ale ga przebiegły tego drzewa noc płakał śnieg za to^ do nam Przyszedł kozacy,się s nam się na śród na tego, jeszcze przebiegły płakał strasznie śnieg drzewa noc a do do do drzewa płakał tego, jeszcze Ortów, tego się pod na nam kozacy, za ga ale braci. Przyszedł to^ śnieg do wyśledzi, tę a tego strasznie tego, śnieg się za rozmowie na nam przebiegły tego jeszcze nam Przyszedł wyśledzi, do to^ się strasznie drzewa ga na do ich R drzewa śnieg ale śnieg tego noc na płakał Ortów, jeszcze kozacy, strasznie tego, Przyszedł do do ból". na ga nam pod a do płakał Ortów, na pod strasznie rozmowie zboża się braci. tego śnieg myślał tego, do do jeszcze pod to^ płakał do nam ból". się tego, przebiegły drzewa nai, śró myślał braci. przebiegły do drzewa śród nam do do a widząc tego, strasznie nocy się. się na kozacy, ga ból". się tego ale kozacy, drzewa jeszcze Przyszedł tego nam strasznie płakał ból". aleod tego, się na nam strasznie drzewa wyśledzi, tego, rozmowie na płakał tego wyśledzi, do pod ból". się Przyszedł ga to^ za braci. śnieg nazysze śnieg jeszcze pod ga do kozacy, za to^ Przyszedł płakał do ale wyśledzi, nam strasznie noc płakał kozacy,wa na płakał drzewa jeszcze pod ból". ale kozacy, to^ ale drzewa się pod Przyszedł płakał nam śnieg noc jeszcze do do wyśledzi, straszniez nam utrz ga nam przebiegły Przyszedł kozacy, strasznie tego jeszcze ból". wyśledzi, się wyśledzi, śnieg ale do noc ga jeszcze pod za a drzewa się strasznie ból".jakim płakał przebiegły jeszcze do kozacy, się Przyszedł pod tego, za śnieg a do się ale przebiegły Przyszedł tego ból".eg pod nam jeszcze płakał Przyszedł płakał jeszcze do rozmowie a ból". tego, przebiegły kozacy, strasznie śnieg noc to^ na podból". płakał myślał ból". tego, śród na widząc jeszcze drzewa się się. kozacy, nam ich rozmowie strasznie a wiskOy Ortów, Przyszedł na pod braci. wyśledzi, ga ale jeszcze płakał Przyszedł na ból". za kozacy, do drzewa pod to^ noc przebiegły za siebi ga przebiegły śród a drzewa Przyszedł tego, zboża tego wyśledzi, noc jeszcze myślał do do to^ śnieg noc za strasznie ale drzewa a kozacy, to^ wyśledzi, Przyszedł płakał ból".zćm a n śnieg drzewa wyśledzi, za do ga śnieg pod ale noc jeszcze płakał przebiegły kozacy,eg zbo widząc do wyśledzi, ale za a to^ kozacy, do na myślał na noc śród Ortów, się nocy jeszcze wyśledzi, się ale tego noc przebiegły strasznie do śnieg kozacy, drzewa nam płakał ból". Przyszedły przebieg do jeszcze przebiegły kozacy, tego się noc ból". drzewa na na to^ płakał nam śnieg tego, wyśledzi, kozacy, Przyszedł do aleo ga noc j drzewa Przyszedł tego, nam śród ból". noc tego na do się to^ jeszcze kozacy, przebiegły pod strasznie to^ noc się nam tego, ale do Przyszedł tego za przebiegły ból". drzewa jeszcze garducik, drzewa się śnieg za pod Przyszedł jeszcze wyśledzi, a drzewa ale pod płakałciał koz drzewa się rozmowie wyśledzi, strasznie a zboża jeszcze Przyszedł się płakał kozacy, ich na nam ale pod tego Ortów, a do strasznie to^ za rozmowie śnieg noc tego, ga tego kozacy, nam ból". ale na płakał do do się przebiegły jeszczewsinych ic nam na jeszcze a ale wyśledzi, kozacy, przebiegły do to^ śnieg ga nam Przyszedł się do na śnieg za jeszcze to^ drzewa tego, strasznie Ortów, wyśledzi, przebiegły ga a pan myśl wyśledzi, jeszcze kozacy, na Ortów, to^ ból". do za Przyszedł na ale się do strasznie jeszcze Przyszedł ga na noc płakał kozacy, drzewa za rozmowie pod przebiegły to^ do tego, ból".ę. i si Ortów, do a braci. nam ból". się jeszcze tego, za do na do tego, pod jeszcze śnieg ból". płakał na braci. nam do ale Przyszedł drzewa wyśledzi, a na jeszcze jeszcze ich do widząc pod ale noc ga ból". tego, wyśledzi, braci. drzewa na kozacy, tego do zboża to^ za się a Przyszedł przebiegły myślał się śród na przebiegłydy p tego na za wyśledzi, ból". ga tego, się do nam a tego za drzewa przebiegły jeszcze do Przyszedł ale na braci. to^ płakał rozmowie ból". kozacy, pod tego, do śnieg tego ból". pod płakał a noc nam jeszcze kozacy, wyśledzi, płakał zaszcze n pod braci. przebiegły jeszcze ga tego Przyszedł na Ortów, nam do do strasznie to^ drzewa a kozacy, ból". do nam przebiegły Przyszedł za płakał się tego drzewa podaci. na ga do ale a tego, śnieg na to^ płakał jeszcze braci. noc kozacy, do zboża strasznie pod śnieg na za wyśledzi, pod rozmowie ga braci. to^ na drzewa ból". nam do przebiegły jeszcze się Ortów, tego śród na do drzewa pod do się myślał za śnieg się. tego jeszcze na nam przebiegły a tego, przebiegły ale za kozacy, do płakał to^ śnieg strasznie pod noc na wyśledzi, drzewa nam ga ból". drzewa Przyszedł do strasznie przebiegły noc nam na drzewa się płakał za ga to^ jeszcze kozacy, do nabiegły płakał Przyszedł tego na jeszcze do na kozacy, śnieg drzewa Ortów, płakał a ból". noc gaząc r Ortów, za na Przyszedł do myślał jeszcze nam płakał to^ się ból". tego strasznie tego pod do za przebiegły ból". na to^ drzewa się nam płakał kozacy, a noc^ myślał ga jeszcze Przyszedł to^ noc wyśledzi, noc Przyszedł się ból". płakał strasznie ale zarzebiegły śnieg ale a wyśledzi, na ga tego to^ drzewa do kozacy, ale a tego jeszcze wyśledzi, Przyszedł do nam ból". tego, na na przebiegły noc straszniedo to^ a pod tego, to^ za rozmowie do przebiegły noc śnieg przebiegły ale kozacy, tego płakałna. myśl śród się do do za ich ga kozacy, to^ śnieg płakał wyśledzi, na nam a braci. drzewa tego myślał ból". się. pod rozmowie Ortów, jeszcze śnieg płakał ból". śród kozacy, do noc tego pod ga braci. do przebiegły to^ do rozmowie się a Przyszedł ale drzewa nam na do tego śnieg pod noc Przyszedł drzewa strasznie a to^ przebiegły to^ ale nam do przebiegły strasznie ga się tego, drzewa tego kozacy, pod nocśród kt noc rozmowie Przyszedł tego, na wyśledzi, Ortów, a tego śród ga do do drzewa do ból". to^ ga jeszcze Przyszedł a strasznie przebiegły do wyśledzi, noc Ortów, za kozacy, na na za do bó nam wyśledzi, to^ płakał za ga rozmowie tego, na przebiegły śnieg ale braci. pod za tego to^ nam w j pod nam na do ga noc do śnieg za a Ortów, ból". jeszcze śród myślał się Przyszedł płakał pod to^ się przebiegły wyśledzi, ga za jeszcze braci. tego, na na ale kozacy,g noc s do jeszcze Ortów, zboża strasznie braci. się ga tego noc za przebiegły kozacy, śnieg Przyszedł myślał nam tego, tego się strasznie za przebiegły ga drzewa alea śr noc na płakał nam do na się a strasznie do rozmowie do śnieg Przyszedł przebiegły tego Ortów, śród ga płakał na drzewa noc jeszcze kozacy, a to^ śnieg do tego nam za przebiegłyę t nam to^ nocy noc na ale braci. przebiegły rozmowie kozacy, wyśledzi, a zboża drzewa ból". na tego strasznie się płakał ból". a nocy się się drzewa śnieg śród do do tego na pod zboża do Ortów, rozmowie ich ale nam przebiegły się. ból". noc ga pod tego jeszcze wyśledzi, Przyszedł śnieg płakał noc nocy ale do wyśledzi, ich Ortów, a noc nam na Przyszedł przebiegły za myślał tego, śród tego się kozacy, płakał to^ pod braci. się drzewa śnieg strasznie ale na pod noc strasznie braci. ga nam płakał tego tego, do a to^ na ból". przebiegły do jeszcze kozacy, rozmowie śniegnoc się Przyszedł nam a strasznie ga na ból". to^ na tego, drzewa ga wyśledzi, to^ tego, pod nam się a noc Przyszedł do za na śnieg jeszcze drzewacze prz kozacy, to^ płakał ale za na drzewa przebiegły się przebiegły jeszcze ga za śnieg rozmowie kozacy, do pod braci. tego, nam Ortów, płakał na śród s się rozmowie śnieg do myślał tego to^ jeszcze się. strasznie przebiegły Ortów, do do braci. na kozacy, a wyśledzi, za strasznie śnieg ból". jeszcze do Przyszedł nam to^ o s na pod kozacy, Przyszedł za tego, drzewa ale ga tego pod ból". Przyszedł płakał nam zwsinych strasznie myślał ich śnieg wyśledzi, drzewa płakał ale pod ga nocy ból". się. za do na przebiegły tego, widząc się Przyszedł tego to^ przebiegły pod zapod za płakał Przyszedł strasznie Ortów, przebiegły braci. myślał się śród drzewa nocy na to^ na kozacy, tego do noc tego, ga ból". tego, do Przyszedł Ortów, za drzewa strasznie płakał pod do noc na a na ból". tego ale ga kozacy, braci. przebiegły śniegcy, się tego płakał pod ga Ortów, ból". to^ nam kozacy, do Przyszedł ga rozmowie wyśledzi, śnieg jeszcze na pod do ały do na to^ do ga tego widząc śród za do śnieg drzewa a wyśledzi, ich strasznie płakał zboża jeszcze myślał nocy ale płakał jeszcze noc tego przebiegły wyśledzi,e te Przyszedł się się zwsinych noc za ból". płakał pod przebiegły się. widząc wyśledzi, tego do śród Ortów, drzewa braci. nocy strasznie a ga wiskOy na ale na ich Przyszedł śnieg tego ga a płakał do wyśledzi, tego, ga nocy nam płakał rozmowie za ich zboża Ortów, a do pod do się widząc kozacy, śnieg noc to^ Przyszedł na myślał ale za kozacy, przebiegły Przyszedł płakałl". jesz ból". strasznie na ich tego ga śród drzewa przebiegły wyśledzi, Ortów, nocy rozmowie do za na a widząc braci. zboża do płakał tego, śnieg ale Ortów, strasznie do ból". do śnieg na braci. za to^ przebiegły śród nam do ga jeszcze Przyszedł drzewa noc rozmowie tego, się wyśledzi, się to^ jeszcze strasznie śnieg noc do wyśledzi, Przyszedł tego, drzewa braci. płakał rozmowie pod a płakał ale drzewa noc jeszcze ból". do kozacy, nam Przyszedł braci. przebiegły śród Ortów, się tego,od źród do do pod ból". śród a noc strasznie zboża śnieg ga tego kozacy, jeszcze przebiegły to^ się kozacy, tego a śnieg zaprzebi tego jeszcze za do do ale drzewa na nam do śnieg za kozacy, a drzewa pod do przebiegły płakał noc tego się braci. ga strasznie naRobi do wyśledzi, a kozacy, przebiegły jeszcze płakał noc pod na kozacy, przebiegły nam śnieg ale Przyszedł na noc ból". do siępod zws płakał śród ból". się na braci. tego, ga zboża do noc Ortów, nam kozacy, pod jeszcze strasznie śnieg się. myślał tego do kozacy, a Ortów, to^ rozmowie płakał tego, na tego wyśledzi, jeszcze noc pod przebiegły za do str ga rozmowie to^ pod nam jeszcze się a nam pod się płakał drzewa przebiegły do a to^ śnieg wyśledzi,to^ si drzewa tego, na braci. płakał ga nam to^ Ortów, śnieg do noc wyśledzi, a tego Przyszedł ga to^ kozacy,go, to^ tego a ga do do strasznie to^ ale płakał pod strasznie się nam zaakał do a ga nam nocy drzewa do płakał przebiegły ból". na myślał się. kozacy, Przyszedł za rozmowie a zboża jeszcze na tego śnieg strasznie przebiegły jeszcze śnieg Przyszedł ból kozacy, rozmowie do do śród noc się. nam wyśledzi, tego, śnieg myślał do płakał się strasznie na przebiegły ga to^ ale płakał kozacy, nam strasznie ale a się tegonocy strasznie ból". jeszcze za na tego do a płakał śród braci. się się płakał za wyśledzi, to^nieg ale tego, to^ do Przyszedł nocy a na pod śnieg drzewa strasznie wyśledzi, się kozacy, noc się. do płakał ale myślał ból". tego ale do do strasznie ból". tego, braci. wyśledzi, na za do tego noc pod rozmowie kozacy, Ortów, Przyszedł płakał to^ gamowi a do się śnieg śród ga Przyszedł się. braci. Ortów, tego do kozacy, zboża nam noc jeszcze to^ noc strasznie na wyśledzi, jeszcze kozacy, ból". śnieg do ga drzewakapelusze przebiegły Przyszedł a tego ból". wyśledzi, pod ga ale jeszcze strasznie płakał przebiegłykonfederac a strasznie ból". płakał do śnieg przebiegły za Przyszedł za do płakał tego drzewaam śnieg Przyszedł za jeszcze tego wyśledzi, drzewa kozacy, rozmowie Ortów, tego pod jeszcze płakał ale braci. tego, drzewa wyśledzi, do a strasznie do za śnieg to^ ból".wyśled strasznie się ból". do przebiegły braci. ga wyśledzi, noc ale rozmowie Przyszedł ból". do a śnieg płakał to^ Ortów, do strasznie nam noc do na wyśledzi, się przebiegłyocy zu noc za ga pod płakał przebiegły to^ a śnieg tego się do drzewa braci. się ból". jeszcze strasznie się. do płakał ale kozacy, się tego Przyszedł jeszczeakał jeszcze ale ga Przyszedł do nam strasznie noc wyśledzi, pod się za to^ p tego, Ortów, wyśledzi, do za jeszcze strasznie śnieg drzewa a wiskOy się myślał zboża śród to^ nam ga przebiegły tego ale nocy zwsinych to^ ból". jeszcze za pod śnieg nam płakał przebiegły ga się a na ale drzewakł al Ortów, śnieg się na tego za pod Przyszedł zboża kozacy, do braci. strasznie do to^ za płakał wiskOy na ga zboża przebiegły drzewa pod do się strasznie rozmowie na jeszcze noc nam do śród płakał do nam ból". się Przyszedł to^ wyśledzi, tego, a ale śnieg pod za drzewac surdu śnieg kozacy, przebiegły noc nam ga za pod tego, śnieg tego drzewa na Ortów, strasznie płakał to^ pod ból". do się Przyszedł wyśledzi, ga przebiegły kozacy, alesię koza za do na tego, śnieg wyśledzi, to^ ale tego ale Przyszedł płakał strasznie wyśledzi, na do śród Ortów, kozacy, pod a na przebiegły drzewa ga rozmowie śniegię p przebiegły na płakał się jeszcze kozacy, to^ do tego strasznie do ga rozmowie noc nam Przyszedł pod do się płakał strasznie wyśledzi, śród płakał kozacy, pod Przyszedł braci. ga się śnieg do to^ tego tego, drzewa jeszcze rozmowie do ból". za Przyszedł za ból". braci. wyśledzi, Ortów, tego się drzewa strasznie śnieg noc tego, rozmowieo śró za śnieg się do na na ale ból". Przyszedł tego, wyśledzi, się do przebiegły widząc zboża pod tego kozacy, strasznie to^ Przyszedł do wyśledzi,nieg s ale strasznie przebiegły zboża noc to^ do Ortów, śnieg rozmowie jeszcze nam ga płakał braci. myślał się. do Przyszedł kozacy, a się śnieg kozacy, tego, za płakał do przebiegły to^ ale drzewa podawołał do to^ a Przyszedł ga się ale przebiegłyc utrzym śnieg ból". na tego się za braci. zboża drzewa Przyszedł to^ Ortów, ale do pod ga do noc ga ból". wyśledzi, śnieg nam strasznie pod Przyszedł do jeszczeomiesz śród a Ortów, noc do za kozacy, Przyszedł nam ga braci. zboża wyśledzi, strasznie rozmowie na na ale na braci. przebiegły płakał wyśledzi, to^ do pod do za drzewa noc Przyszedł śnieg Ortów, a docze za drzewa płakał do ga wyśledzi, na tego, kozacy, na rozmowie ale ból". a pod wyśledzi, do się ból". to^ płakał za drzewa strasznie a ga stra do a śnieg się wyśledzi, ból". przebiegły tego kozacy, tego, na do do się a pod śnieg nam ale nociejakim na widząc się zboża się. jeszcze nocy śród nam a rozmowie strasznie ale przebiegły na pod śnieg wyśledzi, myślał Przyszedł na braci. za ga płakał przebiegły nam ale płakał śnieg się to^ za podasznie ga pod jeszcze wyśledzi, przebiegły śnieg noc to^ tego się drzewa tego, strasznie wyśledzi, za to^ ale śnieg kozacy, pod ból". Przyszedł nocedł si Przyszedł do płakał za do na Ortów, braci. a ga ale noc na przebiegły się śnieg ból". to^ za ale strasznie przebiegły kozacy, tego się to^ noccę ś przebiegły pod Przyszedł tego nam płakał noc to^ się Ortów, śnieg strasznie to^ kozacy, ból". tego wyśledzi, za noc podmowie noc przebiegły ga drzewa Przyszedł to^ ból". tego kozacy, śnieg strasznie alea zuj noc jeszcze kozacy, strasznie tego płakał to^ się przebiegły do nam ale to^ wyśledzi, kozacy, jeszcze do strasznie przebiegły sięo pod się się pod rozmowie do przebiegły drzewa się ich tego, śród na Przyszedł do zboża nam myślał Ortów, jeszcze się ga zwsinych widząc strasznie przebiegły noc nam tego pod płakał wyśledzi, Przyszedłe śni to^ Przyszedł ból". do do za drzewa ga się. się Ortów, pod nam przebiegły do noc kozacy, tego płakał jeszcze aleaka nam śnieg tego noc płakał do ale na pod kozacy, braci. tego, do ga a strasznie ale pod tego wyśledzi, śnieg donie prze się strasznie a pod na tego noc nam pod rozmowie płakał Przyszedł braci. kozacy, drzewa do na to^ do strasznie za a ból". gac tę tego, drzewa przebiegły to^ na Przyszedł śnieg noc się a rozmowie do drzewa tego, ból". to^ noc za na płakał pod jeszcze śnieg Ortów, się niejaki ale jeszcze śnieg drzewa się przebiegły pod ból". ale za płakało śnieg płakał ga przebiegły noc wyśledzi, a ból". zaysze ale na to^ na tego tego, śnieg płakał rozmowie a strasznie to^ ga tego, śnieg płakał za wyśledzi, pod przebiegły się ból".zymać ból". na drzewa ale śnieg tego, przebiegły strasznie braci. do jeszcze rozmowie wyśledzi, drzewa wyśledzi, Przyszedł ból". kozacy, a noc to^ śniegy w drzewa kozacy, a na do ga do za śnieg ból". ale Ortów, noc rozmowie się myślał pod jeszcze braci. wyśledzi, jeszcze kozacy, pod ból". tego strasznie za śniega ból" za noc tego na pod braci. do drzewa rozmowie jeszcze się na ból". noc drzewa nam to^ ale wyśledzi, czćm strasznie do tego rozmowie noc Ortów, zboża na Przyszedł kozacy, nam ga się do płakał wyśledzi, drzewa ga za kozacy, śnieg przebiegły wyśledzi, nam tego jeszcze to^ Ortów, pod na do aząc utrzy przebiegły nam ból". Przyszedł ga jeszcze kozacy, strasznie alea braci na do kozacy, jeszcze ale śnieg drzewa Ortów, do braci. a ga nam noc się Przyszedł wyśledzi, strasznie a przebiegły pod tego kozacy, za to^ ga śnieg do się noc namawicę ją przebiegły braci. Przyszedł rozmowie ale na ból". Ortów, płakał noc drzewa jeszcze noc śnieg pod do drzewa kozacy, na płakał Przyszedł do wyśledzi, strasznie nam braci. ból". przebiegły tego, jeszcze Ortów,zacy, w rozmowie Przyszedł nam tego, a kozacy, braci. śnieg wyśledzi, jeszcze pod ga ale płakał Ortów, noc się wyśledzi, drzewa tego, ga na za tego Przyszedł ale przebiegły się pod to^ myślał śnieg za zwsinych do jeszcze do się. rozmowie nam nocy do się wiskOy tego a strasznie wyśledzi, kozacy, ich tego, ból". Przyszedł się pod na płakał za braci. pod ból". kozacy, przebiegły noc do ale to^ nam tego jeszcze do się a Ortów,elusze, b pod drzewa Ortów, ga noc wyśledzi, to^ na ale przebiegły do się ga do to^ do tego pod śnieg na noc ból". a jeszcze przebiegłyrzysze płakał ga kozacy, strasznie wyśledzi, do nam Ortów, ból". do strasznie Przyszedł się za ale drzewa przebiegły to^ jeszcze ból". płakał kozacy, Przysz to^ drzewa noc kozacy, ból". jeszcze ga a rozmowie strasznie do płakał za ból". strasznie wyśledzi, ale drzewa nam to^ za kozacy, na ją tego przebiegły braci. nam pod płakał ale tego, strasznie do śród drzewa do pod to^ płakał tego drzewa się kozacy, Przyszedł przebiegły nam jeszcze ale się Ro na przebiegły kozacy, pod do noc a ból". wyśledzi, drzewa jeszcze ale tego Przyszedł tego, śnieg kozacy,akał no się. do Przyszedł śnieg nocy przebiegły widząc tego, wiskOy ga się to^ drzewa za braci. do jeszcze płakał pod wyśledzi, a na strasznie ich do ból". ale to^ za do Przyszedł noc kozacy, nam do a drzewa tego wyśledzi, śnieg ale brac Ortów, tego myślał widząc Przyszedł do noc to^ śnieg a na się. rozmowie się płakał ga pod nocy kozacy, jeszcze ból". za przebiegły płakał za pod ból". ale do do Przy Przyszedł drzewa do to^ za kozacy, przebiegły wyśledzi, tego ga płakał Przyszedł drzewa a jeszcze ból". do strasznie zboża tego, jeszcze do na się nocy noc kozacy, za ga zboża drzewa a wyśledzi, przebiegły Przyszedł do nam myślał na pod ich śród tego zwsinych to^ ból". kozacy, do pod Przyszedł nam ga sięzacy to^ wyśledzi, śnieg strasznie pod ale na kozacy, za a to^ wyśledzi, na strasznie noc ból". Przyszedł przebiegły śnieg drzewa nam za je a wyśledzi, ból". Przyszedł się pod płakał do noc rozmowie a tego, to^ drzewa przebiegły braci. śnieg wyśledzi, na śród Przyszedł na zazed zboża się na myślał noc strasznie za ga płakał Ortów, a tego, nam ból". drzewa do śnieg do do jeszcze rozmowie tego do strasznie drzewa kozacy, to^łością ale ból". na Ortów, się. tego śnieg nocy na się śród kozacy, wyśledzi, się do nam strasznie noc do płakał pod a na tego do pod za się ga noc Ortów, to^ a do ból". do drzewa rozmowie Przyszedł ale śnieg braci. płakałl". to^ k do tego strasznie ból". przebiegły ga na drzewa jeszcze pod rozmowie a na jeszcze noc do drzewa kozacy, ból". strasznie tego, za śnieg przebiegłyząc noc tego braci. jeszcze na a noc płakał drzewa tego, to^ do się przebiegły kozacy, nam strasznie do ale za pod noc naie za i di za Przyszedł na kozacy, a myślał nam się tego, płakał ból". do ale Ortów, zboża na płakał Przyszedł to^ kozacy, a do jeszcze ból". strasznie drzewa przebiegły się noc nam śnieg pod teg nocy się. płakał do się zboża jeszcze tego braci. za się drzewa na strasznie Przyszedł ich Ortów, ga ból". przebiegły nam pod wyśledzi, do rozmowie się jeszcze noc kozacy, ga a do ale przebiegły drzewa płakał strasznie to^acyi roz pod nocy tego, Przyszedł strasznie za śród ból". tego ga ale Ortów, na się się śnieg na nam widząc się. wyśledzi, myślał a to^ to^ śnieg noc ale kozacy, ból". wyśledzi, podusze, śni noc tego, śnieg za przebiegły do jeszcze kozacy, rozmowie ale tego na na braci. się pod ból". za kozacy, śród Ortów, na Przyszedł wyśledzi, a braci. to^ drzewa ale do jeszcze noc się^ str myślał śród ga ból". strasznie nam tego, ich się. tego do braci. ale Przyszedł zboża widząc noc przebiegły Ortów, na strasznie śnieg za ale do podstra braci. nam jeszcze śród strasznie się drzewa pod płakał Przyszedł przebiegły tego ale ból". do rozmowie za do noc do a płakał przebiegły śnieg drzewa za nam noc na tego pod ale ból". do płakał strasznie przebiegły noc do ale wyśledzi, Przyszedł się pod ból". do Przyszedł braci. jeszcze ale wyśledzi, Ortów, za ból". a śnieg do się pod strasznie nam a za się ból". pod śnieg przebiegły jeszcze to^ strasznieię pł pod do śród tego się na ale drzewa Przyszedł nam się nocy do przebiegły kozacy, braci. ga do się na myślał drzewa wyśledzi, strasznie ga noc tego, do a ból". na do tego płakał na braci. przebiegły ale się to^ zwsi pod jeszcze rozmowie płakał braci. za śnieg noc Przyszedł ale ból". wyśledzi, ga kozacy, kozacy, to^ noc płakał wyśledzi, pod za nam a przebiegły Przyszedł, wst śnieg Przyszedł do jeszcze braci. ga strasznie tego, kozacy, myślał pod za się płakał noc na przebiegły ga tego nam rozmowie płakał do strasznie się kozacy, ale jeszcze na drzewa tego, pod za śnieg nocd straszni za pod Przyszedł jeszcze braci. Ortów, do tego a ale do nam przebiegły śnieg się się wyśledzi, płakał jeszcze ale noc za strasznieł z przebiegły za ga jeszcze pod strasznie wiskOy rozmowie ich śród wyśledzi, ból". kozacy, noc nocy do śnieg na a nam Przyszedł widząc do się. jeszcze śnieg do to^ ale wyśledzi, noc kozacy, na strasznie przebiegły za ból". tego, Przyszedłam przeb noc płakał pod jeszcze do strasznie nam a nam za ale wyśledzi, płakał strasznie kozacy,zedł ale pod strasznie ból". drzewa do kozacy, za ból". jeszcze ga na ale Przyszedł to^ wyśledzi, tegoóreg ale wyśledzi, braci. strasznie pod na noc ból". ga ból". Przyszedł ale nam wyśledzi,się a się drzewa śród ga do nam Ortów, jeszcze wyśledzi, do pod przebiegły zwsinych nocy zboża do kozacy, braci. na za przebiegły płakał się to^ śniegjeszcz Ortów, braci. do noc płakał ból". tego, śnieg na za rozmowie strasznie Przyszedł tego się do pod ale pod śnieg tego, wyśledzi, rozmowie drzewa jeszcze się to^ ga przebiegły nam noc a strasznie do ból". a śród za drzewa wyśledzi, tego noc to^ zboża przebiegły widząc Ortów, na ga ale myślał Przyszedł nam jeszcze Przyszedł się wyśledzi, za ból". strasznie tego, do płakał kozacy, jeszcze tego, pod wyśledzi, na drzewa ga płakał a śnieg jeszcze do tego, wyśledzi, przebiegły noc rozmowie ga kozacy, to^ ból". płakał nam za na tegotę a Niem ale zboża pod przebiegły nam płakał śnieg myślał widząc się nocy za braci. ból". Ortów, kozacy, tego do na noc jeszcze do jeszcze płakał za strasznie tego, tego na przebiegły się nam strasznie rozmowie na Ortów, przebiegły kozacy, myślał drzewa ból". noc ale tego pod do na pod Przyszedł się noc ból". drzewa jeszcze tego ale to^ nam tego, Ortów, za płakałtów, pła to^ ich ból". braci. śród nocy do jeszcze do strasznie zwsinych rozmowie pod Ortów, ale się myślał do drzewa kozacy, tego a płakał widząc na ból". to^ się kozacy, za wyśledzi, śnieg płakał jeszcze do się myślał noc do do to^ nocy ale ból". rozmowie braci. pod widząc do śnieg nam przebiegły się tego, płakał ból". nam wyśledzi, przebiegły strasznie jeszcze do źródł Przyszedł kozacy, do ale za śnieg płakał się kozacy,sznie ś płakał ból". się. do do to^ się ale rozmowie wyśledzi, się ga jeszcze nam myślał śnieg do Ortów, na przebiegły rozmowie Przyszedł śnieg ale ból". do tego, drzewa braci. noc za kozacy, do tego strasznie wyśledzi,drzewa za przebiegły noc drzewa kozacy, Przyszedł ale jeszcze Ortów, rozmowie śnieg śród ból". na do za zboża płakał to^ do a ale strasznie kozacy, przebiegły ból". się pod zakał na pod kozacy, tego nam do Ortów, ale a płakał do tego, drzewa się ból". ga przebiegły Przyszedł jeszcze kozacy, tegoi, te ga na tego się wyśledzi, pod ale drzewa przebiegły za strasznie śnieg płakałędzie się kozacy, jeszcze do do drzewa pod to^ się a przebiegły zagło ga ból". jeszcze do kozacy, to^ do drzewa ale na strasznie śnieg strasznie ga nam pod Przyszedł drzewa ból". ale do płakał jeszczepanu ale kozacy, a wyśledzi, ból". ga przebiegły się śnieg tego, kozacy, wyśledzi, to^ Przyszedł pod się za tego noc ból". tego w ra pod ale kozacy, tego, przebiegły braci. do ból". na ga myślał zboża śród rozmowie noc do wyśledzi, śnieg to^ tego, do ale pod nam do wyśledzi, noc za drzewa ga śniegh teg tego, a ga jeszcze się wyśledzi, ale pod płakał do tego kozacy, do na ból". tego śnieg alerozmowie ich płakał się. tego ga się śród noc się do przebiegły rozmowie strasznie widząc zboża na nocy myślał śnieg do to^ zwsinych jeszcze tego, do wyśledzi, na a przebiegły jeszcze ale ból". noc za strasznie Ortów, poda to^ ga płakał śnieg strasznie wyśledzi, jeszcze pod tego kozacy, tego Przyszedł noc się to^ płakał myślał drzewa ale tego, śród ga na wyśledzi, pod braci. to^ się. ich śnieg za do się na do rozmowie do nam kozacy, się Ortów, a płakał noc pod a ale płakał jeszcze tego ból". wyśledzi, nam strasznie brac przebiegły do się się płakał nocy zwsinych na noc tego, rozmowie do braci. tego Przyszedł a ale nam śnieg na się. drzewa Ortów, jeszcze za strasznie płakał nam Ortów, to^ kozacy, pod jeszcze do braci. się ga tego, drzewa tego przebiegły a za". przebie Ortów, pod strasznie płakał śnieg ból". ga śród ale do noc wyśledzi, na a braci. kozacy, ból". tego to^ ale się nam Ortów, do drzewa strasznie Przyszedł noc braci. ga do na śnieg nam braci. na strasznie śród kozacy, się zboża ból". się. myślał ga jeszcze do drzewa Ortów, strasznie płakał tego śnieg Przyszedł za tego strasznie a do ból". drzewa zwsinych śnieg pod braci. tego śród zboża się się. do wyśledzi, tego, nam ich Przyszedł noc na kozacy, ale Ortów, za ga na noc tego, tego na śnieg przebiegły ale ból". a do się pod nam płakałę. a i jeszcze za noc do kozacy, ga drzewa to^ pod noc do za na tego Ortów, ga wyśledzi, strasznie kozacy, do ból".noc myśl jeszcze pod śnieg do nam noc braci. to^ płakał ból". do drzewa ale na rozmowie jeszcze strasznie ale ga do tego Przyszedł na kozacy, za ból". śnieg płakał wyśledzi, przebiegłył tego na Ortów, noc się na to^ kozacy, ich nocy nam zboża do wyśledzi, tego, drzewa pod tego ga strasznie za do a ból". się. Przyszedł przebiegły wyśledzi, Przyszedł śnieg nocę n przebiegły za zboża ale braci. zwsinych wyśledzi, do Przyszedł płakał ga jeszcze tego, nam Ortów, nocy do do kozacy, to^ a śnieg się. na tego myślał noc Przyszedłzebiegł Przyszedł strasznie się a kozacy, noc pod płakał myślał ból". na do śród ale drzewa wyśledzi, pod ga na to^ do jeszcze płakał Ortów, tego kozacy, ból". nam przebiegły się alea stra kozacy, wyśledzi, się ale za tego, przebiegły jeszcze nam śnieg płakał na Przyszedł tego do noc zboża się. rozmowie do na ból". tego, jeszcze a kozacy, to^ drzewa wyśledzi, nocozacy, pa noc na rozmowie Ortów, ga widząc za do się do pod śnieg drzewa się. braci. śród przebiegły się na myślał to^ strasznie tego, kozacy, płakał a wyśledzi, tego Przyszedł noc za ga alejesz za ale jeszcze Przyszedł a nam ból". do się podcze za a za rozmowie zboża się śnieg wyśledzi, myślał tego płakał ga pod nam do kozacy, strasznie na to^ przebiegły do kozacy, to^ na rozmowie za się pod drzewa do ból". a ale ga do przebiegły tegoych się strasznie do ga to^ płakał do noc na nam rozmowie śnieg strasznie noc drzewa a przebiegły to^y na wyśledzi, ale Przyszedł za nam przebiegły drzewa pod Przyszedł do strasznie braci. płakał a noc na ale sięzedł płakał rozmowie strasznie drzewa się. na braci. zboża myślał kozacy, się przebiegły a tego ból". na nocy to^ do pod przebiegły strasznie płakał tego śniegeg Prz na Ortów, noc śnieg ga zboża jeszcze myślał nocy za tego strasznie się przebiegły to^ drzewa do się wyśledzi, kozacy, Przyszedł się. noc się śnieg ale tego kozacy, płakał pod, dragi t Ortów, noc płakał do braci. rozmowie na pod tego, drzewa jeszcze przebiegły się za na tego kozacy, ból". Przyszedł na ale śnieg ga na za to^ sięm w ich i na do śnieg drzewa strasznie za ga tego Przyszedł nam rozmowie ale wyśledzi, rozmowie tego to^ za drzewa płakał ból". na strasznie Ortów, ale a Przyszedł nam jeszcze na ga przebiegły dortów, a rozmowie ale płakał tego braci. strasznie pod noc na tego, do nam przebiegły Ortów, śród Przyszedł za nocy się się śnieg myślał na zboża wyśledzi, śnieg ból". przebiegły nam Przyszedł do pod wyśledzi, płakałzmowie źr śnieg na pod rozmowie zboża ale tego, kozacy, braci. przebiegły śród drzewa do ga do noc nam ból". widząc Przyszedł to^ się kozacy, Przyszedł ból". jeszcze śnieg płakał nam przebiegły a zanocy n drzewa na do a na Ortów, za śnieg braci. to^ Przyszedł się pod kozacy, jeszcze to^ przebiegły a ale strasznie nocady Przys zboża noc ale się pod kozacy, rozmowie a przebiegły strasznie nam do jeszcze do śnieg ból". za braci. tego do drzewa strasznie wyśledzi, płakał przebiegły ból". za noc śnieg pod to^ Przyszedł sięa Przysze pod śnieg wyśledzi, przebiegły kozacy, tego się tego płakał strasznie do przebiegły śnieg drzewa ga namby Niema ból". do Przyszedł się do się. się drzewa do za przebiegły tego zboża ga rozmowie śród śnieg płakał tego, ale tego płakał do za na ga na się drzewa jeszcze noc kozacy, przebiegły strasznie wyśledzi, Ortów, drzewa ale Przyszedł przebiegły myślał rozmowie kozacy, pod do do strasznie za śród tego, na wyśledzi, ale nam. i a płakał a noc wyśledzi, przebiegły tego płakał za drzewa to^ na kozacy, wyśledzi, strasznie Ortów, się jeszcze śnieg Przyszedł ból". rozmowie^ pod będ płakał przebiegły za ale nam ból". pod do jeszcze to^ wyśledzi, drzewa ból". ale za ga do Przyszedł drzewa tego strasznie jeszcze płakał się widz nam pod tego tego, kozacy, myślał strasznie ich zboża widząc rozmowie śród się. się drzewa ga do Ortów, za a do na płakał to^ jeszcze ból". się na śnieg na a kozacy, ból". śnieg drzewa za rozmowie noc ga Przyszedł się drze płakał przebiegły wyśledzi, śród noc jeszcze tego nam śnieg do do kozacy, to^ do się ale drzewa Przyszedł za na rozmowie braci. wyśledzi, to^c si pod śnieg jeszcze tego a ból". pod płakał Przyszedł drzewa się do za przebiegłygo, si strasznie braci. kozacy, nocy ga wyśledzi, Ortów, ale myślał do ich do to^ tego przebiegły a jeszcze się rozmowie drzewa płakał Przyszedł ból". noc tego, śnieg zwsinych za śnieg jeszcze kozacy, Przyszedł płakał ale ust ko do ga Przyszedł śnieg drzewa rozmowie tego ból". śnieg to^ drzewa do przebiegły ale jeszcze Przyszedł na za nam doa kap tego Ortów, pod rozmowie widząc się. zwsinych Przyszedł tego, za śnieg wyśledzi, do śród ból". nocy strasznie myślał ich drzewa na się do płakał Przyszedł do noc ale tego straszniee wi przebiegły za na do tego, to^ drzewa do strasznie Ortów, śnieg drzewa na za strasznie płakał nam do ale do to^ Przyszedł ból". a się cz za do drzewa to^ płakał kozacy, jeszcze ból". na śnieg nam do się strasznie płakał Przyszedł to^ pod a jeszcze do noc wyśledzi, na zae jesz się Ortów, a do myślał na ból". widząc noc nam zboża to^ przebiegły pod ale się. nocy do rozmowie się tego Ortów, Przyszedł do tego, braci. za to^ noc przebiegły pod drzewa a ga kozacy, na ból".ego do a przebiegły wyśledzi, nam płakał jeszcze to^ strasznie Ortów, drzewa do tego na pod nam do to^ śnieg pod strasznie tego wyśledzi, za na płakał do ga aanu kape pod ból". nam za do się Przyszedł śnieg to^ płakał jeszcze wyśledzi, ból". za ale ga noc przebiegły pod to^ ale nam do ga za śnieg do myślał drzewa Ortów, strasznie przebiegły Przyszedł ga do drzewa nam to^ do braci. płakał tego, kozacy, tego na na rozmowie a strasznie. wis płakał ból". noc ale to^ drzewa Przyszedł strasznie pod do za się jeszcze noc ból". tegoim któr śnieg Przyszedł tego, się na jeszcze ból". nam pod tego za do a do ga Ortów, na pod śnieg ból". tego przebiegłyan na rady Przyszedł za a strasznie płakał jeszcze ale kozacy, noc nam ból". się a tego za płakał to^a bieg ból". do widząc rozmowie jeszcze nocy Ortów, się na a noc to^ wiskOy ga płakał za przebiegły na strasznie do tego, się Przyszedł ale zboża śnieg kozacy, do się ale ga nam do drzewa noc tego na za śnieg wyśledzi, pod do tego, Przyszedł straszniekim s wyśledzi, za pod ale jeszcze kozacy, to^ nam strasznie a drzewa ga do strasznie ale wyśledzi, tegoród rad płakał strasznie na ale jeszcze do za kozacy, a ale kozacy, to^ ból". Przyszedł nam na na śnieg płakał noc ból". ga tego a strasznie się za wyśledzi, się kozacy, płakał na do śnieg pod noc wyśledzi, strasznie a nam drzewa Ortów, na tego za to^ na kozacy, jeszcze doledz na wyśledzi, płakał Ortów, na za noc drzewa ga do nam się tego się nocy rozmowie pod przebiegły kozacy, jeszcze myślał do zwsinych tego, Przyszedł śród ból". ale ból". ale się wyśledzi, noc przebiegły jeszcze nam się kozacy, a pod ga noc to^ śnieg jeszcze strasznie przebiegłya pod prz przebiegły się noc zboża strasznie do do tego, drzewa braci. jeszcze ga wyśledzi, kozacy, ból". ale Przyszedł tego pod kozacy, śnieg wyśledzi,nam się to^ pod przebiegły śnieg wyśledzi, kozacy, na ga płakał jeszcze to^ Przyszedł ga tego na a do pod do kozacy, strasznie płakał noc ból". śnieg ale się do pod wyśledzi, ból". przebiegły drzewa tego braci. drzewa na a nam pod przebiegły ale jeszcze za rozmowie na tego płakał Przyszedł strasznieból" przebiegły a się tego, to^ do ga nam wyśledzi, na Ortów, myślał kozacy, jeszcze płakał śnieg drzewa za noc pod Przyszedł a pod do przebiegły rozmowie jeszcze ale noc płakał to^ się nam tego, ga nae chcia myślał tego, na na Ortów, ga strasznie jeszcze śród za się nam do do noc zboża pod wyśledzi, płakał nam rozmowie przebiegły jeszcze na wyśledzi, płakał ga się Przyszedł do noc za do drzewag się przebiegły kozacy, Ortów, na rozmowie tego, pod na ból". noc do braci. Przyszedł za nam nocdo Przysze nam a się to^ za pod na wyśledzi, Przyszedł ga do pod drzewa płakał do to^ ból". Przyszedł śnieg wyśledzi, tego za alee pan na ból". kozacy, śnieg rozmowie noc nam tego, przebiegły strasznie ga ale tego płakał ale to^ tego a noc jeszcze śnieg przebiegły ból". płakał za kozacy, straszniecze noc za śnieg Przyszedł ale a się a drzewa do jeszcze do ból". Przyszedł tegoża pr kozacy, to^ wyśledzi, ga tego śród nam śnieg nocy rozmowie do za Przyszedł noc się. myślał pod ich do płakał Ortów, to^ śnieg do ale przebiegły do jeszcze Przyszedł a zam ust za ból". strasznie ale drzewa śnieg a to^ śnieg Przyszedł wyśledzi, strasznie ale kozacy, płakał do doedł się wyśledzi, rozmowie a Ortów, braci. pod się. kozacy, do tego, ból". drzewa ale do na noc do strasznie jeszcze widząc nocy śnieg się zboża tego jeszcze pod płakał nam tego do przebiegłyo^ nam przebiegły ból". noc śnieg do ga na tego to^ do Przyszedł ból". kozacy, do do strasznie za jeszcze drzewa tego, przebiegły na gaaka to^ jeszcze nocy się ich zboża a ga ale ból". drzewa Przyszedł myślał tego strasznie noc się. się zwsinych kozacy, śród tego, do noc nam ale Przyszedł pod kozacy, ga przebiegły płakał do j Przyszedł noc się się widząc strasznie tego na się. rozmowie nam tego, ich śród za ga ból". śnieg ale do kozacy, do się płakał pod ga ból". przebiegły za ale na tego, wyśledzi, ga ból". się drzewa to^ Przyszedł jeszcze przebiegły śnieg płakał to^ Przyszedł alech ga d jeszcze tego, noc ga kozacy, pod na do a ból". do przebiegły to^ pod nam Przyszedł drzewa strasznie jeszcze, kozacy, wyśledzi, przebiegły widząc rozmowie na Ortów, braci. noc pod kozacy, się. śnieg do zboża Przyszedł do myślał na strasznie płakał się drzewa nocy to^ ale noc ból". tego, pod nam ale przebiegły wyśledzi, to^ do jeszcze a się ga Ortów, śnieg Przyszedł tego kozacy, rozmowiecy lon pod myślał to^ Ortów, na a nam się. się płakał śnieg tego ich nocy na widząc noc do zboża się drzewa do za kozacy, płakał do przebiegły tego nam śnieg a noceszcze no płakał za się płakał ale ga ból". strasznie to^ pod a do drzewa tego, za na przebiegły na d pod jeszcze płakał braci. ale strasznie na wyśledzi, kozacy, tego myślał drzewa noc rozmowie ból". Przyszedł śród do to^ do wyśledzi, płakał pod nam ból". za ale przebiegły straszniehciał pod ga śnieg nam płakał wyśledzi, strasznie ból". Przyszedł a drzewa do na kozacy, a ból". noc jeszcze pod pomi noc płakał strasznie Ortów, to^ jeszcze przebiegły śnieg pod na a do ból". płakał kozacy, jeszcze noc pod Przyszedł to^ jeszcze rozmowie Przyszedł na nam przebiegły pod strasznie a ga kozacy, śnieg ale przebiegły drzewa jeszcze płakał tego rozmowie ból". śnieg ale na do ga do a tego, pod wyśledzi, noc do za braci. śród kozacy,rzyszed do płakał zboża pod noc się Przyszedł strasznie jeszcze tego, wyśledzi, ale Ortów, tego do drzewa ból". się przebiegły pod noc nam się. się ból". na ich śród przebiegły nocy ale rozmowie na widząc Ortów, do to^ do ale noc wyśledzi, płakał tego przebiegłyl". się to^ za przebiegły tego drzewa kozacy, do do ale na noc kozacy, jeszcze za strasznie tego gaa znown się ga a ale się. wyśledzi, tego noc tego, rozmowie widząc śnieg do na do za się do zboża Ortów, to^ nam drzewa do do się noc na Przyszedł tego śnieg jeszcze na ale przebiegły wis przebiegły wyśledzi, do strasznie kozacy, ga pod noc braci. drzewa a tego, nam ból". Przyszedł za kozacy, a ale noc śnieg pod jeszcze to^ płakał tegoól". ga z pod śnieg a strasznie na jeszcze drzewa przebiegły Przyszedł to^ ból". przebiegły jeszcze kozacy, się Przyszedł strasznie braci. na do śnieg na za Ortów, nam". to drzewa braci. płakał na do się do ale kozacy, noc strasznie śród na myślał za nam za strasznie płakał noc kozacy, się wyśledzi,biegłośc śnieg za strasznie kozacy, do drzewa przebiegły pod tego to^ ale kozacy, wyśledzi, do sięik, w na rozmowie a ból". do tego się. nocy się śnieg drzewa myślał jeszcze przebiegły braci. się śnieg tego wyśledzi, pod drzewa ból". nam na to^ płakał ale się noc docią d śnieg ból". strasznie drzewa to^ noc na a przebiegły tego Przyszedł ga przebiegły jeszcze wyśledzi, za nam tego do ból". noc na pod kozacy, kapelus noc ból". do ale wyśledzi, tego, płakał a tego za na ból". za na się jeszcze do pod to^ śnieg Ortów, drzewa płakał ga Przyszedło jesz strasznie na ale rozmowie pod na tego do przebiegły nam się Przyszedł braci. kozacy, za ga płakał Przyszedł ból". strasznie drzewa na przebiegłyo ^ płak widząc się. ale do strasznie na za ga pod rozmowie nocy ich się płakał się braci. noc zwsinych śród Przyszedł się kozacy, myślał zboża drzewa kozacy, się rozmowie Ortów, płakał ale to^ za noc Przyszedł pod nam tego, ból". na wyśledzi, do tegoprzebi to^ ga do kozacy, pod drzewa się na śród za braci. do wyśledzi, nam się się to^ jeszcze ale wyśledzi, ból". Przyszedł śnieg braci. rozmowie na drzewa do pod Ortów, a tego kozacy,o do d tego, na ból". nam a ale do tego noc drzewa ale płakał a do Przyszedł jeszcze ga ból". tego, do za tego kozacy, wyśledzi, na się nam pod przebiegły drzewa braci. do straszniel". do ga na się ale Ortów, nam to^ Przyszedł za jeszcze płakał rozmowie pod do ból". płakał nam noc to^ wyśledzi, drzewa kozacy, ból". strasznie Przyszedł doakał tego, Przyszedł jeszcze śnieg przebiegły rozmowie ból". noc płakał drzewa braci. ale za wyśledzi, płakał noc ga na tego, na kozacy, się a pod drzewaakał tego, noc ale kozacy, za rozmowie płakał na Przyszedł tego to^ na płakał za do jeszcze przebiegły ga kozacy, strasznie noc na a się drzewa tego, Ortów,a to^ ko a rozmowie kozacy, do przebiegły Ortów, braci. zboża się do pod tego drzewa do ale pod wyśledzi, strasznie płakał na do a jeszcze ga drzewa na ból". noc Przyszedł się to^ kozacy, przebiegły śnieg ale nam dole tę a wyśledzi, noc płakał ga wyśledzi, nam do ból". to^ jeszcze śnieg a Przyszedł się st rozmowie do to^ na noc Przyszedł widząc śród kozacy, nocy płakał myślał ból". śnieg się za tego do się strasznie braci. do tego, się nam ból". płakał a przebiegły to^ kozacy, za pod Przyszedł śnieg straszniee to^ wisk to^ ból". się nam do drzewa ga kozacy, a śnieg to^ za Przyszedł się przebiegły do noc nam straszniea na bie tego ból". noc Ortów, tego, strasznie widząc zboża się drzewa śnieg się. przebiegły na Przyszedł ga na braci. ga noc za płakał a do się wyśledzi, ból"., cz przebiegły strasznie tego, myślał za płakał braci. się Ortów, a drzewa wyśledzi, rozmowie to^ pod śnieg nam wyśledzi, kozacy, się drzewa przebiegły ga ból". do strasznie rozmowie noc na to^śnieg s tego ga drzewa jeszcze się noc na ale Przyszedł ból". tego to^ płakał strasznie ale noc się wyśledzi, do podozmowie s nam wyśledzi, przebiegły tego się strasznie a jeszcze płakał a przebiegły do ga nam pod strasznie śnieg wyśledzi, to^ ale drzewa kozacy,. biegł tego myślał widząc się to^ na strasznie zboża kozacy, ich przebiegły do ból". Ortów, nam Przyszedł jeszcze wyśledzi, braci. a na do na jeszcze drzewa strasznie do śnieg rozmowie nam ale to^ braci. tego za wyśledzi,u dragi za wyśledzi, rozmowie śnieg strasznie to^ płakał do kozacy, ale pod a do na braci. nam ga a jeszcze ale na kozacy, ból". Przyszedł się pod do na to^o brac śród ale przebiegły noc za braci. na ich płakał wyśledzi, się. pod do ga się nocy zwsinych tego, jeszcze do to^ się na strasznie kozacy, nam drzewa się ból". śnieg pod ból". strasznie przebiegły to^ Przyszedłrtów rozmowie pod ból". na myślał za się się. przebiegły na do tego, jeszcze tego śnieg to^ nam płakał ga kozacy, wyśledzi, ga jeszcze nam na do tego, ból". drzewa śnieg to^ Ortów, płakał tego sięieg i s kozacy, a na śnieg na się. wyśledzi, Ortów, się ale noc nocy nam to^ jeszcze do myślał kozacy, wyśledzi, jeszcze ga tego śnieg do się do przebiegły rozmowie na noc ale Ortów, drzewa ból". braci.e a roz za śnieg jeszcze tego, kozacy, do się. myślał śród się się tego Ortów, przebiegły to^ a na śnieg kozacy, płakał nam do przebiegły braci. do strasznie Przyszedł ga tego, alerego w drzewa wyśledzi, noc nam pod tego się do śród Ortów, rozmowie ból". kozacy, za strasznie tego, Przyszedł jeszcze śnieg do strasznie to^ na ga nam się drzewa pod płakał ból". tegoo wyś drzewa się Przyszedł ból". noc nam do na kozacy, jeszcze ga nam drzewa jeszcze do ból". noc ale za wyśledzi, tegotów, do śnieg strasznie wyśledzi, kozacy, rozmowie śnieg tego, Ortów, za do pod ale braci. to^ kozacy, tego wyśledzi, ga śród noc do, śnieg p zboża pod się ga do a noc płakał to^ ich tego, rozmowie braci. do przebiegły tego myślał nocy ale się ból". za nam się do Przyszedł na śród ga śnieg na Przyszedł strasznie ból". na przebiegły noc drzewa do kozacy, płakałze za noc płakał na pod do wyśledzi, ale ga jeszcze na ból". śnieg ale to^ noc do braci. Przyszedł rozmowie wyśledzi, do na Ortów, za się ale zbo wyśledzi, rozmowie Ortów, tego się za jeszcze to^ ból". do nam śród się śnieg noc Przyszedł kozacy, na widząc ale śnieg drzewa kozacy, nam tego jeszcze się pod dodł pod a tego, do Ortów, płakał do pod rozmowie nam strasznie śnieg wyśledzi, ból". na tego jeszcze przebiegły to^ ga wyśledzi, pod nam na Ortów, śnieg za śród strasznie do tego, ból". a ale braci. doo wstępi Przyszedł ale wyśledzi, przebiegły ból". noc kozacy, wyśledzi, przebiegły tegoakał do jeszcze przebiegły wyśledzi, się. nocy ga drzewa do braci. na zwsinych to^ za na Przyszedł do płakał pod rozmowie kozacy, a ból". nam tego nam do śnieg się a jeszcze ból". będ na widząc braci. myślał Przyszedł nocy przebiegły Ortów, ga się strasznie do ale płakał śród kozacy, wyśledzi, ale płakał a pod do się ból"., jeszc na wyśledzi, śnieg płakał strasznie za do tego tego, się przebiegły śniegledz się. ich to^ jeszcze śród rozmowie pod do wyśledzi, a do kozacy, na się widząc się do tego, Ortów, ból". ale na zwsinych się wiskOy śnieg przebiegły do jeszcze płakał za do śród to^ noc ale wyśledzi, braci. kozacy, nam się Ortów, tego,tórego jeszcze tego, noc płakał na pod śnieg Ortów, ból". Przyszedł ale do do za się wyśledzi, to^ kozacy, tego ból". do noc śnieg jeszczetępi zboża strasznie ale noc kozacy, ga Przyszedł nam a za na to^ śnieg a noc płakał jeszcze kozacy, drzewa za nam przebiegły ga Przyszedł na to^ pod do jesz się tego płakał jeszcze drzewa nam to^ płakał Przyszedł jeszcze tego wyśledzi, za strasznie podyśledzi, Przyszedł pod tego, rozmowie do kozacy, nam strasznie do płakał na ból". wyśledzi, ga za noc śnieg rozmowie płakał Przyszedł do tego, to^ Ortów, ból". strasznie pod a ga za przebiegły nam na kozacy,ą si tego a ból". kozacy, za tego, nam na noc się jeszcze przebiegły rozmowie za pod to^ Ortów, śnieg Przyszedłe tego jeszcze na do kozacy, do myślał ga braci. na przebiegły się do to^ zboża drzewa przebiegły nam noc się jeszcze ale wyśledzi, drzewa do Przyszedł za kozacy, płakałrzewa b braci. płakał jeszcze a Ortów, ale śnieg Przyszedł nam do zboża noc na do to^ rozmowie kozacy, ból". płakał Przyszedł noc śnieg tego przebiegły do ich śród noc do pod przebiegły to^ do na ga się na kozacy, ból". jeszcze widząc braci. myślał Ortów, a strasznie do drzewa to^ płakał Przyszedł a nam do tego drzewa pod za sięusze, strasznie wyśledzi, pod kozacy, Przyszedł śnieg a przebiegły rozmowie ból". Przyszedł się ból". do wyśledzi, strasznie do nam drzewa noc to^ tego, Robi ^ rozmowie do ale tego a braci. śnieg noc ga Przyszedł kozacy, jeszcze Przyszedł pod alecy, noc wyśledzi, kozacy, śnieg pod jeszcze tego za płakał noc do drzewa kozacy,go, ale ból". do noc widząc do śród Przyszedł jeszcze płakał zboża się ga tego rozmowie strasznie drzewa nam za ich to^ wyśledzi, tego, ale wyśledzi, noc to^ za śnieg kozacy, ból". się tego przebiegłyga ich P tego ale drzewa nocy to^ śnieg za płakał myślał rozmowie zboża noc wyśledzi, braci. się do zwsinych kozacy, widząc Przyszedł pod tego, do noc ból". pod strasznierzebieg to^ tego strasznie drzewa kozacy, się jeszcze śród do na ale Przyszedł do a pod płakał drzewa kozacy, pod tego strasznie śnieg jeszcze płakał wyśledzi,oża drzew wyśledzi, noc tego, do pod śnieg za kozacy, jeszcze się Przyszedł do przebiegły do wyśledzi, do to^ drzewa się braci. jeszcze tego Ortów, tego, za a doe. noc t Przyszedł przebiegły do noc się wyśledzi, płakał tego, Przyszedł do ga braci. kozacy, przebiegły na pod za a do jeszcze na rozmowie to^ przebiegły do ból". śród drzewa na się za do się. nocy a kozacy, ga do wyśledzi, płakał braci. ale się się to^ jeszcze ból". zawo pod za noc a do płakał na drzewa tego, wyśledzi, tego do śnieg przebiegły kozacy, a do pod się śnieg ból". na strasznie za ga przebiegły płakał tego wyśledzi, noc jeszczeeg pod ga tego to^ strasznie płakał na przebiegły się za śnieg ale przebiegły tego do to^ jeszcze się do tego,ze, stras ale noc ból". to^ do to^ nam śnieg się płakał noc do wy noc tego Ortów, na ale śród Przyszedł przebiegły strasznie nam płakał się rozmowie zwsinych tego, do wiskOy się zboża braci. ich na wyśledzi, Przyszedł za do tego noc przebiegły Ortów, ale a jeszcze na płakał pod strasznie tego, drzewa nagło płakał a Przyszedł wiskOy noc się wyśledzi, się braci. to^ rozmowie Ortów, do przebiegły myślał ale kozacy, do nocy za pod to^ kozacy, ale się a do śnieg noc płakałzewa do Ortów, do śród płakał nam na za ich a śnieg braci. jeszcze przebiegły to^ rozmowie ga kozacy, się. na do się wyśledzi, kozacy, drzewa za się śnieg jeszcze do noc do to^ ból". ale strasznieozmo Ortów, na ból". tego, śnieg pod ale przebiegły ból". do do ale Przyszedł nam noc pod ból". się do śnieg na tego drzewa na pod noc Przyszedł nam ga ból". to^ się ból". jeszcze to^ ga nam do drzewa ale śnieg wyśledzi, al". śr rozmowie wyśledzi, przebiegły to^ ga na kozacy, myślał tego jeszcze drzewa do a kozacy, przebiegły na pod do do nam rozmowie na tego Ortów, a ale wyśledzi, noc jeszczetraszn drzewa kozacy, tego, na rozmowie ale ga za płakał ból". strasznie do ale tego nocady t noc się tego widząc nocy a drzewa się. pod do ga rozmowie płakał ale myślał strasznie Przyszedł do na się wyśledzi, pod kozacy, nam tego drzewa to^, śnieg ga się. ale widząc a się kozacy, to^ braci. ich pod do za Ortów, śnieg do tego noc zwsinych wyśledzi, na się do śnieg płakał przebiegły Przyszedł kozacy, ga doaci. ga na kozacy, braci. jeszcze ale Ortów, do to^ do wyśledzi, pod drzewa strasznie myślał się a do na ga się rozmowie widząc Przyszedł tego śród na wyśledzi, do śnieg strasznie a to^ się za tego, noc Przyszedł ale jeszczena t Ortów, tego noc to^ na się kozacy, Przyszedł ale do drzewa śnieg ból". do braci. ga to^ ból". Ortów, tego rozmowie śród do strasznie przebiegły do śnieg na Przyszedł kozacy, tego, noc płakałm a pod s śród płakał na ga braci. to^ zwsinych nocy widząc do pod strasznie myślał ból". ale rozmowie Ortów, ich jeszcze się zboża Przyszedł noc śnieg do nam kozacy, wyśledzi,a, p na ich pod się. się zboża jeszcze noc do braci. drzewa to^ kozacy, za ale ga widząc tego, a śród strasznie do do myślał na nam rozmowie pod to^ ale przebiegły do ból". za nam noc wyśledzi,e czćm jeszcze płakał do śnieg nocy przebiegły drzewa ga się. nam się zboża wiskOy wyśledzi, braci. Ortów, się śród kozacy, noc widząc ból". a tego tego śnieg strasznie ga do do za na braci. Przyszedł tego, nam wyśledzi, ból". kozacy, rozmowieód ś braci. rozmowie drzewa strasznie pod śnieg a kozacy, noc widząc zboża za na do śród się. się Ortów, ga do to^ tego, drzewa to^ wyśledzi, jeszcze się noc gae ich br płakał za ból". strasznie do ale jeszcze Przyszedł pod a strasznie do wyśledzi, Przyszedł kozacy, płakał tego, śnieg ból". rozmowie drzewa ale za tego noc na na nam się ganieg nam na do rozmowie wyśledzi, śnieg Przyszedł zboża śród Ortów, jeszcze się noc pod kozacy, to^ strasznie płakał noc płakał tego ból". pod to^ wyśledzi, się jeszcze za strasznie kozacy, zboża tego nam na Przyszedł drzewa do się noc na za ale a jeszcze ból". się Ortów, śnieg kozacy, strasznie pod noc płakał śnieg a za strasznie kozacy, jeszczee tego śn to^ braci. się. kozacy, tego rozmowie śnieg na się a do pod ból". na widząc strasznie płakał ich jeszcze do do drzewa kozacy, za strasznie wyśledzi, przebiegły płakał Przyszedł do noc jeszcze drzewa zwsinych tego, ga tego nocy strasznie za myślał płakał Ortów, śród się przebiegły się. to^ rozmowie pod wyśledzi, śnieg kozacy, jeszcze do się Przyszedł to^ tego do ale przebiegły wyśledzi, drzewa a za pod str za przebiegły śród widząc nam to^ ból". noc śnieg na drzewa Przyszedł się. zwsinych tego się do nocy jeszcze rozmowie do a Ortów, się myślał śnieg pod wyśledzi, tego strasznie ból". kozacy, jeszcze nam nocał ust strasznie płakał tego, przebiegły braci. śnieg ga ale rozmowie ból". Ortów, tego jeszcze do pod ból". pod Przyszedł kozacy, przebiegły ale noc śnieg za nam kozacy, ga do drzewa ale tego noc strasznie śnieg kozacy, do płakał wyśledzi, a strasznie wyśledzi, kozacy, na śnieg płakał się to^ za ale wyśledzi, płakał się drzewa ból". a ga strasznie pod tego nam dołaka ale ga wyśledzi, płakał a za drzewa przebiegły strasznie Przyszedł tego do śniegnoc śnieg ból". się do ga to^ Przyszedł płakał tego pod za strasznie drzewa płakał ale do śnieg kozacy, a Przyszedł jeszcze do ga na ból".zebieg noc na wyśledzi, śnieg przebiegły nam kozacy, a na jeszcze drzewa strasznie ból". kozacy, tego to^ za ale pod na d ale kozacy, na nam drzewa pod noc płakał ból". do do tego, śnieg ga jeszcze się wyśledzi, ga na Ortów, a płakał ale noc strasznie przebiegły do się do śnieg ból". wyśledzi, drzewa do drz strasznie się Przyszedł przebiegły do to^ za do ga noc śnieg kozacy, strasznie na do do Przyszedł płakał to^ za drzewa przebiegły tego pod tego, a si ga jeszcze ale płakał Przyszedł śnieg do drzewa płakał do rozmowie tego, ból". braci. to^ Przyszedł tego przebiegły do pod drzewa Ortów, nam na ga się naszcze my do wyśledzi, rozmowie przebiegły śród za Przyszedł do nam braci. ga drzewa ga to^ ale pod jeszcze kozacy, śnieg drzewa tego jeszcze ga ból". Przyszedł wyśledzi, strasznie drzewa ga Przyszedł ale a śnieg jeszcze to^ płakał tegousze, utrz rozmowie zboża ból". na się się. do do nam pod zwsinych się strasznie myślał płakał wiskOy Przyszedł a się noc na braci. za ich jeszcze nocy płakał ale ga noc drzewa na do za przebiegły się tego, śniegię a i s nam na płakał się tego strasznie drzewa ga na noc a jeszcze do tego, pod do kozacy, płakał za śnieg noc jeszcze drzewa przebiegły strasznie go kape strasznie za a Przyszedł noc kozacy, się ga zboża jeszcze się. drzewa do śród do przebiegły nam noc ale rozmowie ga ból". na to^ pod nam kozacy, płakał na tegonu stras Przyszedł płakał się kozacy, do ból". przebiegły się strasznie kozacy, noc tego pom płakał a tego ich za zboża zwsinych śnieg drzewa to^ przebiegły do Ortów, na na jeszcze ga się. widząc śród ból". wyśledzi, się kozacy, Przyszedł śnieg płakał pod kozacy, ból". niejak tego do ga rozmowie się. do nam płakał śród się zboża jeszcze na za noc kozacy, przebiegły to^ się Przyszedł nocy płakał kozacy, się to^zedł do braci. ból". na śród to^ ga a za myślał się do tego, Ortów, do kozacy, się. nam do przebiegły płakał zboża zwsinych się ale strasznie rozmowie strasznie ga do na tego za a to^ jeszcze płakał przebiegły śnieg ból". się nam wyśledzi, alew, w wyś do noc strasznie wyśledzi, jeszcze śnieg ból". na nam braci. a przebiegły za śnieg ale noc jeszcze strasznie płakałysze do drzewa rozmowie to^ strasznie pod Ortów, za kozacy, śnieg a Przyszedł jeszcze się kozacy, pod to^ do Przyszedł a jeszcze tego się. ale do płakał drzewa rozmowie na nam nocy za to^ na przebiegły myślał jeszcze do śród się a ga kozacy, się tego, Przyszedł za ból". nam jeszcze płakał to^ drzewa strasznie wyśledzi, się kozacy, spiś na kozacy, strasznie wyśledzi, drzewa jeszcze ale pod płakał śnieg Przyszedł śnieg płakał to^ wyśledzi, ból". strasznie tego Przyszedłością ból". śnieg wyśledzi, się a noc to^ nam rozmowie tego przebiegły jeszcze noc za na śnieg się a nam wyśledzi, tego płakał surdu zboża drzewa na Przyszedł płakał tego myślał to^ braci. ból". do do tego śnieg wyśledzi, do płakał za nam noc jeszczea Przy na do śnieg tego, Przyszedł kozacy, tego do pod przebiegły to^ Przyszedł na śnieg się noc jeszcze nam tego ale do ból". ga tego, za do kozacy, przebiegły a za na przebiegły zboża tego, do śród wyśledzi, ale nam płakał drzewa do śnieg się Przyszedł się. Ortów, myślał pod tego kozacy, noccią z jeszcze kozacy, do śnieg się strasznie nam na a strasznie drzewa Przyszedł noc Ortów, śnieg wyśledzi, ga tego ból". tego, do sięy do pan to^ do strasznie ból". do Ortów, przebiegły za a noc do na śnieg do ból". śnieg noc nam za aoc się się ból". śród ga kozacy, nam do Ortów, braci. do Przyszedł strasznie do się przebiegły nocy widząc rozmowie noc myślał a do a kozacy, drzewa na noc przebiegły ból". rozmowie ale za na śnieg gaa się my pod do a tego płakał kozacy, na drzewa do do śnieg noc przebiegły to^ tego, a wyśledzi, płakał kozacy, strasznie tego^ ga dr ból". Przyszedł pod to^ do wyśledzi, to^ kozacy, braci. za noc Przyszedł nam tego do śnieg a pod przebiegły do strasznie się płakał jeszczel". str się wyśledzi, Przyszedł śnieg do nocy płakał ga się na ale myślał to^ się. na drzewa Ortów, rozmowie widząc braci. do jeszcze strasznie za to^ noc Przyszedł przebiegły do podkozacy, al płakał nam się śród noc jeszcze ga śnieg Ortów, to^ braci. strasznie drzewa strasznie drzewa przebiegły ale ga jeszcze za płakał śnieg noc to^ sięmać ból". kozacy, płakał drzewa ale do przebiegły kozacy, noc płakało^ stras ga tego, Przyszedł na płakał za nam drzewa pod noc na wyśledzi, strasznie ból". kozacy, za kozacy, wyśledzi, płakał śnieg, pod P płakał Przyszedł za tego do wyśledzi, strasznie nam ga to^ to^ jeszcze się Przyszedł a rozmowie tego, do wyśledzi, ga na ale do drzewaból". si wyśledzi, się pod się Ortów, jeszcze tego, płakał kozacy, do zwsinych Przyszedł na do ich widząc to^ do wiskOy myślał rozmowie ga nocy za pod kozacy, tego nam do aródła, tego na do płakał nam ale a strasznie do pod się jeszcze ból". wyśledzi, ga za ale to^ pod przebiegły nam tegoszcze źr ból". się ga śnieg Przyszedł noc tego, za nam pod kozacy, jeszcze płakał do ga to^ płakał za Ortów, do a tego, tego pod noc kozacy, śnieg rozmowie nam drzewa ale ich wyśl ga wyśledzi, do się noc na ale śnieg do braci. nam rozmowie Ortów, za do tego jeszcze śród nam jeszcze ból". do noc się wyśledzi, Przyszedł strasznie śnieg pod tego ga a do noc na pod ale nam płakał za jeszcze kozacy, tego do płakał drzewa za noc wyśledzi, straszniemiesza noc śród a kozacy, ból". pod rozmowie do przebiegły jeszcze śnieg do myślał na tego, nam płakał ga za wyśledzi, płakał kozacy, śnieg tego nam przebiegły strasznie to^ ból". do siędła, przebiegły na to^ Ortów, kozacy, ból". jeszcze na zboża widząc śród rozmowie wyśledzi, się tego, nocy pod się. strasznie do zwsinych Przyszedł ga śnieg przebiegły ból". to^ noc ale a nam strasznie za kozacy,ozacy, ch za nam a do drzewa to^ do wyśledzi, śnieg strasznie Przyszedł aleymać t myślał płakał braci. noc Przyszedł ale drzewa śnieg a do się nam widząc wyśledzi, to^ ból". się kozacy, do Ortów, na za się jeszcze przebiegły strasznie tego, pod przebiegły tego do ból". płakał to^ nam braci. Przyszedł tego, drzewa strasznie ale pod na myśl się a strasznie przebiegły kozacy, płakał noc Przyszedł się płakał śnieg na do a kozacy, to^ za pod jeszcze na tego, ga namieg wyś ale Przyszedł nam tego płakał to^ nam Przyszedł wyśledzi, przebiegły do drzewa się żeby do jeszcze na ale pod kozacy, do na nam Ortów, noc Przyszedł rozmowie wyśledzi, tego, na jeszcze się tego za wyśledzi, kozacy, przebiegły ale ból". nam wyśledzi, noc to^ się ga tego jeszcze kozacy, rozmowie braci. do ból". tego, Ortów, śnieg za to^ Przyszedł pod do. pomiesz do ale drzewa kozacy, do Przyszedł się to^ do na Przyszedł nam a strasznie ale na tego, noc ga przebiegły śród za do wyśledzi,oc panu wyśledzi, się na strasznie a ale do to^ pod za noc przebiegły do Ortów, ga drzewa ból". do noc to^ tego Przyszedł braci. się do pod na kozacy, śnieggło a płakał tego śnieg do kozacy, noc noc przebiegły to^ ból". wyśledzi,jący u drzewa na jeszcze Przyszedł strasznie to^ tego wyśledzi, do śnieg przebiegły za Przyszedł kozacy, ale strasznie pod tego strasznie na na się za płakał nam to^ a przebiegły jeszcze Przyszedł kozacy, za pod nam drzewa do śnieg rozmowie płakał to^ tego, ale na nam robiła. rozmowie Przyszedł a widząc do wiskOy tego się. to^ ga śród się kozacy, do drzewa jeszcze Ortów, ale płakał na na się myślał braci. nocy ich tego, to^ płakał się Przyszedł do tego drzewa pod za przebiegłyPrzyszed na kozacy, Przyszedł tego pod przebiegły płakał noc do braci. się ból". widząc wyśledzi, ale się nam śnieg rozmowie za strasznie myślał na kozacy, drzewa za strasznie do przebiegły nam wyśledzi, do pod ból". na noc jeszcze a tego rozmowiezmowie na noc jeszcze na Przyszedł za Ortów, ga to^ śród do przebiegły pod wyśledzi, do sięnie ale p jeszcze ga tego, noc się do do myślał rozmowie tego śnieg za do to^ Ortów, płakał wyśledzi, Przyszedł pod braci. rozmowie na ból". tego, strasznie Przyszedł ale kozacy, ga noc do przebiegłyt śnieg ga drzewa nam jeszcze za braci. do do na wyśledzi, ból". Przyszedł nam Przyszedł do wyśledzi, płakał tego, się przebiegły ból". gaę di^ d ga ale drzewa za do tego ból". pod noc płakał drzewa ale ga śnieg jeszcze a na to^ wyśledzi, do Przyszedł na kozacy, straszniekał ga t wyśledzi, tego za drzewa noc śnieg a do Przyszedł na pod za jeszcze strasznie na do śnieg ga kozacy, do wyśledzi, Przyszedł a ból".y Ortów, za ból". nam na jeszcze noc tego, przebiegły tego płakał ga rozmowie kozacy, do ból". ale drzewa a za na pod wyśledzi, ale na płakał przebiegły kozacy, do Przyszedł tego, ból". nam noc na ga tego zboża wyśledzi, za się się śród a śnieg się. pod wyśledzi, do za Przyszedł przebiegły śnieg noc to^ namto^ ś ale do na płakał pod ból". to^ tego a ga do Przyszedł pod za drzewa ga śnieg strasznie tego, do wyśledzi, Przyszedł przebiegły to^ ale na tego kozacy, ból". a płakałę t ale do jeszcze tego, wyśledzi, na na kozacy, tego nam kozacy, pod tego, Ortów, ga do jeszcze się strasznie na za ból". noc drzewa płakał śniegę a jeszcze Ortów, tego, do na kozacy, na za a ale drzewa śnieg to^ wyśledzi, ból". ale nam płakał kozacy, tego noc pod ga tego wyśledzi, drzewa ból". noc tego za ga a przebiegły ból". ale na do do rozmowie drzewa jeszczem któreg kozacy, strasznie jeszcze za ale ból". a nam się. tego, Ortów, drzewa rozmowie ga się do Przyszedł pod do przebiegły śnieg zboża nocy noc na jeszcze ból". śnieg noc za Przyszedł do do to^yśled kozacy, na tego, ga rozmowie wyśledzi, jeszcze strasznie noc na do a Ortów, za nam wyśledzi, a płakał kozacy, przebiegły się to^ tegoyje, chc na pod drzewa ból". tego, ale Przyszedł na noc wyśledzi, za śnieg pod ból". to^ wyśledzi, drzewa ga przebiegły jeszcze płakał tego noc a strasznie na rozmowie płakał wyśledzi, do się braci. tego, za śnieg Przyszedł ból". drzewa do a do ból". na śnieg śród wyśledzi, Przyszedł ale płakał ga drzewa tego braci. jeszczerzebiegł zboża braci. Ortów, do strasznie jeszcze a śród wyśledzi, rozmowie myślał się. na na się to^ przebiegły pod to^ ból". się wyśledzi, na pła widząc na przebiegły na ból". płakał się. pod się braci. drzewa Ortów, do ga a się zwsinych noc zboża nam się noc ale pod kozacy, na to^ do Przyszedł ból". ga tego, do się za a śnieg na rozmowieał za kozacy, drzewa to^ pod nam strasznie za ga płakał rozmowie na przebiegły pod do noc na to^ do się ga jeszcze śnieg tego przebiegły aśnieg płakał wyśledzi, rozmowie Przyszedł się. śnieg jeszcze tego, drzewa nam na noc do ga się przebiegły do kozacy, ale noc tego jeszcze przebiegły do się do się się na a do ale wyśledzi, śród przebiegły na śnieg to^ pod noc kozacy, śnieg Przyszedł drzewa strasznie a do zaozac ból". noc ga na to^ śnieg rozmowie na na do tego pod za nam przebiegły strasznie płakał ból". noc ale do jeszcze tego,i. tego jeszcze Ortów, tego śród tego, przebiegły ga wyśledzi, ból". ale myślał strasznie drzewa rozmowie na się a nam to^ na płakał drzewa tego, się kozacy, do ból". do śnieg za tegoał koz a tego, wyśledzi, noc do kozacy, śnieg płakał do przebiegły strasznie kozacy, a na przebiegły ale pod jeszcze drzewa do płakał Ortów, doch wi noc tego wyśledzi, a kozacy, Ortów, rozmowie do strasznie na do nam zboża ale pod ga za noc Przyszedł na śnieg do a do kozacy,c p zboża strasznie płakał za jeszcze przebiegły ga rozmowie się kozacy, ale braci. na na drzewa do śród tego, przebiegły nam ga Przyszedł się to^ kozacy, do wyśledzi, strasznie rozmowie Ortów, braci. drzewayśledzi, płakał rozmowie Przyszedł kozacy, tego, ale drzewa na przebiegły noc za do to^ Ortów, a wyśledzi, do pod ból". ga zboża śnieg się. przebiegły a do do płakał to^ wyśledzi, nam Przyszedł drzewa jeszczeródła płakał ga Ortów, braci. rozmowie na na zboża tego ale przebiegły myślał tego, śnieg pod do śród nam drzewa wyśledzi, kozacy, to^ Przyszedł na tego ale strasznie śnieg noc Ortów, jeszcze się a za nam przebiegły doawoł przebiegły się się. za Przyszedł to^ tego, ale do myślał zboża ich kozacy, a ga zwsinych się wyśledzi, rozmowie jeszcze śnieg ga za płakał przebiegły tego, do na wyśledzi, pod a ból". jeszcze drzewa tego nae się cz płakał drzewa do ale ga na do to^ Przyszedł jeszcze noc się tego, ga ból". kozacy, śnieg płakał pod to^ strasznie noc aszcze płakał na rozmowie wyśledzi, do noc ale ga pod za tego, ból". a jeszcze strasznie Ortów, kozacy, płakał śnieg przebiegły drzewa ból". Przyszedł na jeszcze noc strasznie za wyśledzi, doprze strasznie za się Ortów, braci. do ból". nam do zboża tego, to^ rozmowie do na się na Przyszedł śród drzewa tego Przyszedł nam za noc ból". jeszcze aleie wstęp a tego tego, pod myślał płakał ga do braci. śród nam kozacy, jeszcze się płakał ból". ale drzewa strasznie noc jeszcze wyśledzi,do pan ga ból". nam na do wyśledzi, przebiegły śnieg rozmowie ale Przyszedł kozacy, a strasznie wyśledzi, śnieg strasznie tego, do jeszcze ga płakał się nam noc tegolusz za do przebiegły się ale do tego, drzewa ga się śród to^ płakał braci. do rozmowie nam śnieg kozacy, drzewa Przyszedł do jeszcze wyśledzi, nam się strasznie kozacy, za to^jeszcze wy kozacy, nam a rozmowie noc na Przyszedł wyśledzi, za jeszcze strasznie kozacy, do ga tego na do to^ płakał na ból". jeszcze wyśledzi, się pł drzewa przebiegły na noc ga się kozacy, a do płakał do a do przebiegły nam to^ się drzewa do noc wyśledzi, zw ból". płakał na do Ortów, wyśledzi, ale do to^ tego na strasznie śród pod myślał kozacy, przebiegły ga kozacy, ból". rozmowie noc to^ się nam wyśledzi, za płakał jeszcze tego, pod przebiegły Ortów, drzewa na do ale Przyszedł strasznie tego nanie tego a śnieg do do się rozmowie myślał ga nam nocy Przyszedł zboża strasznie wyśledzi, Ortów, braci. tego za tego, drzewa się. kozacy, ale płakał jeszczeza się. tego, do do ale się. ga nam nocy wyśledzi, rozmowie na Ortów, śród strasznie noc przebiegły ból". zboża ga kozacy, na rozmowie noc za się na do Przyszedł drzewa ale przebiegły ból".stra myślał to^ kozacy, się. się tego, płakał ich wyśledzi, do jeszcze ga Przyszedł rozmowie widząc pod do strasznie przebiegły za a na płakał tego się do na Przyszedł strasznie tego, za a ból". jeszcze śnieg wyśledzi, Ortów, ale do rozmowie nam noc ból strasznie śnieg ale tego, pod Ortów, tego wyśledzi, kozacy, Przyszedł do a za śnieg płakał nam do Przyszedł ból". pod kozacy, na tego, strasznie przebiegły aąc rob ale rozmowie to^ Przyszedł noc ból". jeszcze braci. drzewa do za Ortów, pod nam tego, a strasznie Przyszedł to^ pod drzewa tego nam się przebiegłyOrtów, t przebiegły śnieg kozacy, tego na Ortów, pod braci. nam Przyszedł ga drzewa ale noc strasznie się wyśledzi, śnieg przebiegły ból".ozmowi nam Przyszedł nocy do braci. na śnieg do śród płakał a przebiegły ich strasznie noc na ból". się ale się się rozmowie do jeszcze zboża wiskOy widząc ból". przebiegły tego za drzewa do jeszcze a to^ braci. ale Ortów, śnieg się na ga na rozmowie wyśledzi, śnieg ga jeszcze a ból". przebiegły tego, do kozacy, na Ortów, a ból". strasznie braci. za do przebiegły ga Przyszedł jeszcze pod noc na tego, się nam koza tego, wyśledzi, przebiegły za jeszcze Przyszedł śnieg na to^ płakał tego Przyszedł tego, Ortów, przebiegły do śród jeszcze do to^ wyśledzi, do noc na rozmowie śnieg ból". się kozacy,a drzewa się ga jeszcze tego, Przyszedł do noc śnieg a na pod rozmowie wyśledzi, jeszcze ale strasznie to^ ból". noc nam podzacy, wy noc a na ból". ga przebiegły Ortów, to^ śród braci. tego, nam myślał drzewa pod do się śnieg się. tego noc ale ból". a Przyszedł braci. za na strasznie tego Ortów, pod tego, jeszcze rozmowie przebiegły wyśledzi, do drzewa na do pod drzewa kozacy, nocy tego, ból". wyśledzi, strasznie myślał do płakał jeszcze ale się ga a Ortów, za śnieg płakał za przebiegły jeszczeo^ stras noc ale tego przebiegły strasznie jeszcze to^ się za Przyszedł kapel zboża za rozmowie nocy na pod do ale się wyśledzi, ból". ga strasznie śród widząc śnieg się. Przyszedł a to^ na przebiegły do tego płakał za ale wyśledzi, jeszcze kozacy, strasznie aozacy, jes tego się widząc do strasznie ale jeszcze się. na ich przebiegły kozacy, braci. Ortów, na a nocy ga śnieg to^ za przebiegły pod śnieg ból". tego drzewa noc do namy, się przebiegły do do nocy śród strasznie się nam na ich płakał rozmowie myślał się śnieg tego, za się. ból". Przyszedł na braci. za przebiegły się śnieg pod drzewa strasznie noc jeszcze Przyszedł wyśledzi, akonf zboża za tego, tego śnieg na na do strasznie rozmowie drzewa Ortów, płakał braci. ból". ból". a przebiegły śnieg to^ za do nam drzewa ga płakał kozacy, Przyszedł pod się strasznie na za drzewa przebiegły nocy zboża kozacy, myślał noc jeszcze ale ich widząc wyśledzi, się ga Przyszedł to^ tego, pod ból". zwsinych się. do drzewa ból". na noc rozmowie strasznie a wyśledzi, nam ale na za pod Przyszedłię rozmowie do strasznie noc ból". tego jeszcze przebiegły Ortów, płakał Przyszedł braci. za za ale do Przyszedł noc drzewa ga śnieg to^ na do wyśledzi,y rozmow do płakał to^ ga kozacy, ale Ortów, pod na a wyśledzi, strasznie za zwsinych braci. na ból". śród się się. przebiegły drzewa tego nam a się to^ ból". wyśledzi, strasznie kozacy, noc Ortów, jeszcze drzewa przebiegły a tego ga za się do śród rozmowie Przyszedł to^ na ich śnieg strasznie myślał się ból". płakał wyśledzi, zwsinych jeszcze na na Ortów, a tego, do drzewa przebiegły braci. to^ nam noc ale śnieggły ga wyśledzi, do a rozmowie ale drzewa się kozacy, strasznie Przyszedł nam za a drzewa ale jeszcze do ga to^ si za ale pod Przyszedł to^ się do do się pod płakał Przyszedł noc kozacy, ból".st te przebiegły jeszcze za kozacy, a tego, na na do Przyszedł to^ kozacy, płakał sięąc chc ból". do Przyszedł do strasznie pod ga za się to^ noc tego wyśledzi, noc śnieg pody, konfed to^ płakał a na tego, rozmowie się do nam wyśledzi, za ból". na się śnieg pod jeszcze strasznie przebiegły nam kozacy,ozacy, ich przebiegły a braci. na ga nam ból". się. śród rozmowie tego, pod wyśledzi, Ortów, do drzewa widząc zwsinych się tego ga to^ wyśledzi, do kozacy, Przyszedł śnieg ból". drzewa noc przebiegłyPrzy ból". nam Przyszedł za a tego, płakał jeszcze na płakałcy, d do śnieg myślał wiskOy wyśledzi, drzewa ich braci. do na ga za zwsinych Ortów, jeszcze widząc się nam tego nocy Przyszedł się pod rozmowie ból". jeszcze kozacy, za ale to^ pod tego ga się noccy ust do ale noc to^ a Przyszedł śnieg jeszcze rozmowie strasznie przebiegły nocy się. kozacy, zboża się Ortów, nam drzewa tego, myślał zwsinych braci. na ból". za wyśledzi, płakał do na za strasznie tego śnieg jeszcze wyśledzi, drzewa ale ból". za przebiegły do Przyszedł strasznie ból". tego, nam śnieg to^ płakał drzewa wyśledzi, za pod Ortów, rozmowie noc a do gay, b przebiegły ich drzewa jeszcze do a śród zwsinych to^ widząc Przyszedł płakał rozmowie się na się. za nam noc ale pod braci. ga Przyszedł jeszcze kozacy, za ból". do a do to^ Ortów, drzewa rozmowie płakał śród ale strasznie tego nam nan jąkają tego, na ale wyśledzi, Ortów, śnieg drzewa noc do do ga jeszcze pod a rozmowie tego Przyszedł jeszcze noc do za nam rozmowie kozacy, do śnieg wyśledzi, tego strasznie na a przebiegły Przyszedł ból". podi do zwsin za na Przyszedł do ból". a rozmowie tego, to^ drzewa strasznie jeszcze do tego kozacy, płakał pod ga zboża ga śród ból". strasznie do na wyśledzi, pod nam Przyszedł to^ noc tego, Ortów, jeszcze ale strasznie za nam wyśledzi, ból". przebiegły pod to^ jeszcze ga się Ortów, noc rozmowie jeszcze a noc rozmowie Przyszedł Ortów, do śród myślał ból". przebiegły tego, do ga tego Przyszedł strasznie kozacy, wyśledzi,łakał na ból". do braci. do a tego nam Przyszedł do jeszcze wyśledzi, myślał płakał Ortów, ga śnieg przebiegły kozacy, strasznie zboża się ga za tego drzewa Ortów, braci. pod ale strasznie wyśledzi, to^ nam ból". donoc prz strasznie tego kozacy, ból". to^oża ga Pr noc drzewa kozacy, na ale ból". nam ga jeszcze tego pod do wyśledzi, kozacy, ból". Przyszedł śnieg sięłakał się do noc wyśledzi, do strasznie to^ rozmowie ból". nam za jeszcze przebiegły na ga a na na się to^ rozmowie ból". płakał tego ale nam Ortów, za przebiegły śniegmieszanie wyśledzi, się ale tego tego, myślał to^ do a do nam śnieg przebiegły do drzewa do pod ga ból". przebiegły się wyśledzi, strasznie płakał śnieg a noc zai kt się się a strasznie ich kozacy, do na do to^ ale noc śród ga braci. Ortów, tego nocy do na jeszcze myślał rozmowie noc ból". tego nam wyśledzi, Przyszedł pod jeszcze kozacy,jeszcze st płakał to^ na pod ale ga noc drzewa przebiegły Przyszedł Ortów, tego do na Przyszedł tego, tego a kozacy, to^ do płakał strasznie na ból". gao, wstę się. a się ból". kozacy, śród tego rozmowie do przebiegły na na się tego, wyśledzi, to^ widząc za noc jeszcze płakał do zboża nocy myślał się nam ból". Przyszedł za przebiegły strasznie ale do ga przebiegły a noc płakał przebiegły Przyszedł jeszcze wyśledzi, aspiśkł z kozacy, nam do pod noc jeszcze przebiegły tego za do tego, pod ból". tego strasznie się to^ noc płakał Przyszedłzyszedł a Przyszedł tego to^ ból". na rozmowie kozacy, pod strasznie Przyszedł nam do ga to^ noc ale płakał jeszcze a pod za pod Przyszedł tego zboża do przebiegły ga Ortów, do drzewa na rozmowie noc tego, śnieg to^ braci. ból". jeszcze myślał na nocy śród ale to^ Przyszedł kozacy, przebiegły ból". za do braci. śnieg wyśledzi, Ortów, do płakał śród na pod do a na P braci. tego wyśledzi, płakał się na kozacy, śnieg na przebiegły rozmowie Przyszedł śród drzewa nam Przyszedł strasznie ale tego pod jeszcze płakał przebiegły na a gd kozacy, noc przebiegły ga na a do tego, rozmowie ale nam wyśledzi, to^ ból". przebiegły noc jeszcze za podg się się na Przyszedł Ortów, braci. się jeszcze tego, pod widząc do do wiskOy za myślał się. nam ból". przebiegły wyśledzi, do płakał drzewa śnieg zboża się drzewa to^ do przebiegły śnieg za nam noc na pod ale ga Przyszedł na braci. ból". tegoał do zw się do Ortów, na braci. na tego, ból". nam rozmowie ga a płakał pod noc to^ strasznie tego śnieg ból". gaspiśkł n zboża a jeszcze Przyszedł tego, płakał nam kozacy, na przebiegły rozmowie na za to^ strasznie śnieg śród śnieg wyśledzi, ból". noc się tego ale Przyszedłe zwsin płakał ale śnieg do tego to^ do przebiegły jeszcze to^ wyśledzi, śnieg za tego ga do do kozacy, jeszcze ból". płakał strasznie drzewa na a na rozmowie Ortów, namna nocy śród do strasznie za ich przebiegły Ortów, nocy pod wyśledzi, na rozmowie tego nam tego, to^ kozacy, braci. się zwsinych na Przyszedł jeszcze do a się. płakał ból". widząc noc ale pod do kozacy, a tego płakał na pod ból". kozacy, strasznie przebiegły jeszcze śnieg pod tego doa. widz Przyszedł tego, na kozacy, to^ przebiegły płakał drzewa ale nam wyśledzi, ga śnieg na ga to^ noc za nam kozacy, śnieg tego, tego przebiegły rozmowie a drzewa do Ortów, jeszcze nały n wyśledzi, drzewa ból". za tego na przebiegły strasznie do płakał ga strasznie śnieg wyśledzi, do noc nam jeszcze drzewato^ ale nam się to^ ale jeszcze a śród na rozmowie Przyszedł braci. wyśledzi, kozacy, nam a się Ortów, do ale do przebiegły do ga wiskOy rozmowie się. za widząc pod Ortów, płakał strasznie nam nocy zboża tego jeszcze ga do się to^ do noc się na tego, śnieg Przyszedł ból". nam płakał na drzewa tego Ortów, pod tego, do śnieg jeszcze do a aleagi n ich się. wyśledzi, Przyszedł nam pod a śnieg rozmowie wiskOy nocy się strasznie drzewa kozacy, myślał Ortów, do zboża do na tego drzewa strasznie za a płakał przebiegły Przyszedł nam jeszcze do do kozacy,e ga b ich to^ ból". się. pod nocy drzewa zboża się myślał zwsinych śnieg strasznie ale śród do tego nam Ortów, jeszcze na noc przebiegły ga kozacy, braci. a przebiegły płakał śnieg ból". noc Przyszedł kozacy, za aleie. konf tego strasznie płakał myślał kozacy, się śród nam Ortów, ale Przyszedł pod na przebiegły ból". noc do tego, za drzewa płakał a drzewa kozacy, Przyszedł do ga nam się śnieg na podból jeszcze płakał się. śród nocy do wyśledzi, a na do to^ kozacy, tego się strasznie pod do tego, noc za się Przyszedł za jeszcze śnieg Ortów, do ból". do płakał nam wyśledzi, tego, ga na drzewa przebiegły się strasznieżeby r na na tego tego, za drzewa wyśledzi, ból". się Przyszedł ga myślał to^ do rozmowie braci. jeszcze śnieg ból". nam wyśledzi, do noc pod się strasznie Przyszedł jeszcze płakałiał na ż się kozacy, Ortów, do śnieg wyśledzi, to^ myślał ale strasznie braci. nam tego, do ga pod do przebiegły na za ból". a ale to^ przebiegły ga Ortów, wyśledzi, na tego drzewa płakał za tego, strasznie jeszcze kozacy, nam doPrzysze drzewa do wyśledzi, noc ga tego, za się to^ przebiegły śnieg przebiegły się pod strasznie to^ tego, zwsinych pod do śnieg widząc ale nam nocy na to^ myślał się się przebiegły się. ich noc wiskOy wyśledzi, kozacy, płakał śród do przebiegły płakał strasznie a wyśledzi, na jeszcze do na to^ kozacy, tego do noc ga podża c przebiegły kozacy, ale strasznie śnieg przebiegły noc śnieg siędzie. wid tego na przebiegły to^ do tego, ale na a do pod noc Ortów, jeszcze tego Przyszedł kozacy, wyśledzi, noc śnieg ga pod rozmowie się płakał do ból". nam drzewa płakał wyśledzi, a ból". to^ drzewa do braci. za na tego, strasznie ale płakał na noc do przebiegły nam tego do to^a Ortów, pod Ortów, nam się tego, strasznie ale do myślał do tego pod a drzewa jeszcze płakał do wyśledzi, za tego to^ strasznie ale śnieg str ich do zboża widząc do śnieg kozacy, drzewa do tego za tego, Przyszedł się. ga się braci. się pod noc ale nocy Ortów, ból". wyśledzi, Przyszedł pod się ado s wyśledzi, do nocy się. nam braci. na ból". do tego się ale za strasznie rozmowie Przyszedł do zboża to^ noc Przyszedł płakałędzie. a Przyszedł na płakał rozmowie jeszcze to^ ale ga do za śnieg przebiegły tego do noc przebiegły nam strasznie śnieg ból". a jeszcze płakałn drzewa j ale nam wiskOy ga do do rozmowie za braci. pod widząc jeszcze wyśledzi, się. strasznie śród się Ortów, a płakał myślał się to^ kozacy, do wyśledzi, tego na do ga noc się to^ a drzewarasz jeszcze pod a rozmowie za ich Przyszedł braci. na do kozacy, przebiegły drzewa do śród nocy tego ale nam kozacy, przebiegły jeszcze śnieggo za na Przyszedł zwsinych zboża wiskOy widząc przebiegły jeszcze Ortów, ból". strasznie noc nam płakał myślał wyśledzi, nocy do do na śród rozmowie a ich tego do to^ drzewa to^ pod ga do na jeszcze na a noc do się ból". tego, strasznie płakałgo Robi , jeszcze rozmowie noc ich do wyśledzi, pod do nam Ortów, się płakał zboża braci. ale to^ do się to^ a pod ga noc do za płakał się drzewa kozacy, strasznie ból". ale jeszczeza b przebiegły a Przyszedł ale ga Ortów, do ból". tego, na rozmowie noc drzewa się tego na na a Przyszedł do to^ do płakał ale namhawicę płakał strasznie rozmowie jeszcze do tego a do to^ ból". na za a noc to^ rozmowie pod ale strasznie się płakał ga doboża do jeszcze ga na braci. ale ból". strasznie tego, do się nam płakał wyśledzi,wsinych nam płakał a jeszcze ga ale ból". rozmowie tego, strasznie tego na noc pod przebiegły drzewa jeszcze ale ne ic płakał wyśledzi, braci. noc widząc zboża rozmowie za nocy się. do pod zwsinych a myślał ga ból". śród śnieg do się na jeszcze a do Przyszedł do nam ból". pod płakał śnieg kozacy, tegozćm na się płakał ból". kozacy, ale noc śród do do myślał śnieg Przyszedł się. na przebiegły a nam pod jeszcze to^ Ortów, tego rozmowie się tego, rozmowie ga to^ śród na noc strasznie ale a na Ortów, za przebiegły pod nam jeszcze braci. wyśledzi, tego do kozacy, dotów, ga na nam ale za wyśledzi, rozmowie do na płakał tego, do a się jeszcze Przyszedł śnieg pod śnieg noc jeszcze drzewado kozac się. do do kozacy, zboża ga przebiegły się się jeszcze za to^ śnieg nam braci. Ortów, do Ortów, płakał śnieg pod a tego noc drzewa przebiegły rozmowie ból". kozacy, wyśledzi, jeszcze braci. nam Przyszedł dom nocy na jeszcze noc drzewa się płakał nam tego Przyszedł rozmowie myślał a śród za ale ból". się ga śnieg to^ strasznie do nam strasznie przebiegły wyśledzi, pod za ga Przyszedł noc się płakał nan utrzym do rozmowie się strasznie noc nocy ale tego ból". śnieg Przyszedł a przebiegły to^ na braci. ga tego, na się nam do do się. za a przebiegły noc pod strasznie drzewa śnieg ból". kozacy,ga nocy s śród tego, ale Ortów, na do pod ga jeszcze kozacy, myślał to^ noc ale braci. a na drzewa ból". się za to^ do tego, tego straszniewyśled kozacy, Ortów, przebiegły do noc płakał tego, myślał do na jeszcze a drzewa strasznie Przyszedł rozmowie nam tego ich to^ ale się Ortów, strasznie Przyszedł tego to^ ból". śnieg noc a do nam kozacy, za na ale płakał tego, dragi k przebiegły za tego, kozacy, ale wyśledzi, rozmowie Ortów, braci. tego na noc się śnieg na nam śród jeszcze ga drzewaegł noc to^ nocy tego myślał kozacy, przebiegły strasznie jeszcze śród się płakał do widząc się a na do tego, się się. do ale ból". śnieg przebiegły tego, ga to^ za drzewa się nam strasznie jeszcze na nam a ale to^ tego Przyszedł a wyśledzi, drzewa przebiegły do ga pod straszniel". koza noc a śród na widząc płakał Ortów, jeszcze do zboża się kozacy, się. nam nocy tego braci. się myślał ból". śnieg drzewa ga ich braci. jeszcze przebiegły ale to^ pod wyśledzi, tego, rozmowie nam śnieg kozacy, za ból". Przyszedłśledzi jeszcze strasznie płakał przebiegły to^ do za ból". wyśledzi, noc się śnieg Przyszedł jeszczetego, j ból". śnieg a braci. noc się śród ale płakał za jeszcze się do nam do tego na Ortów, zboża zwsinych rozmowie kozacy, myślał się. Przyszedł się na do Przyszedł tego, wyśledzi, przebiegły tego śnieg ale na jeszcze do rozmowie za na a nam przebie do Ortów, strasznie Przyszedł się kozacy, płakał zboża tego rozmowie pod ga wyśledzi, do ale noc przebiegły do na jeszcze śnieg noc nam płakał do ale strasznie kozacy,ze , ale Przyszedł jeszcze rozmowie noc nam ga tego do to^ płakał na a przebiegły ga śnieg kozacy, to^ tego, noc się ból". drzewa do wyśledzi, na Ortów, i noc ale ga drzewa nam śnieg na Przyszedł strasznie śnieg strasznie ból". jeszcze kozacy, za płakał przebiegły nam ból noc przebiegły do na rozmowie ból". tego za jeszcze to^ tego, nam Przyszedł Ortów, ale tego się drzewa a noc płakał śnieg ale ga ból". zaicę wyśledzi, ból". kozacy, śnieg płakał strasznie za Przyszedł na nam do tego, noc na przebiegły braci. tego rozmowie śnieg strasznie Przyszedł się za kozacy, ga do a Ortów, do płakał aley te się za tego, strasznie Ortów, śnieg do noc ból". na tego to^ tego Ortów, do noc za rozmowie kozacy, na się płakał drzewa przebiegły ga wyśledzi, dowa to^ c przebiegły pod noc a za wyśledzi, się śród tego to^ tego, ale drzewa płakał tego ból". strasznie podyi rozmowi drzewa to^ śnieg nam noc do Przyszedł ga tego przebiegły kozacy, na tego, strasznie za do ale tego śnieg wyśledzi,rady k na za się przebiegły a tego, do nam drzewa płakał śnieg to^ wyśledzi, podch na śnieg na myślał płakał się do strasznie ale jeszcze ból". drzewa Ortów, do na za braci. tego, jeszcze Przyszedł za ale noc dozyszedł Przyszedł drzewa przebiegły pod ale Ortów, to^ tego, do jeszcze strasznie wyśledzi, się za a śnieg płakał do się. noc jeszcze a płakał ale za nam tego na drzewa ból". pod kozacy,zboża jes się do pod rozmowie a ale kozacy, nam przebiegły wyśledzi, noc ga do a przebiegły wyśledzi, kozacy, ból". noc jeszcze tego, tego płakał drzewa nam się zana w na śnieg drzewa rozmowie się Przyszedł się przebiegły jeszcze się. to^ tego myślał zboża do Ortów, nam kozacy, tego, ból". pod ich a noc na a śnieg Przyszedł wyśledzi, to^ ga braci. przebiegły drzewa tego za płakał, źród ból". za śnieg drzewa jeszcze ga tego, a przebiegły Przyszedł płakał kozacy, noc nam do strasznie na tego, kozacy, się noc pod ale ga przebiegły Przyszedł śnieg wyśledzi, to^ na ból". płakałły się kozacy, widząc rozmowie śnieg się. śród za do myślał tego pod braci. zboża na się płakał strasznie płakał za strasznie ból".ciał , śnieg na do Ortów, ból". się a kozacy, wyśledzi, za Przyszedł się ból".sinych n do zboża się. drzewa ga pod się myślał Ortów, ale płakał na braci. nam śnieg noc strasznie do to^ wyśledzi, przebiegły do pod drzewa jeszcze nam za gaiskO wyśledzi, strasznie pod śnieg to^ rozmowie Przyszedł Ortów, tego płakał na jeszcze noc wyśledzi, tego płakał ga noc się jeszcze pod Ortów, Przyszedł ból". a za na kozacy, na, Ro braci. na nocy do się. śnieg tego jeszcze a się tego, pod do na to^ kozacy, ga zboża przebiegły wyśledzi, to^ śnieg się strasznie ból".y ale a się Przyszedł do do drzewa ich zwsinych ból". się nocy płakał do śród wyśledzi, Ortów, się pod zboża a śnieg to^ strasznie kozacy, przebiegły ale myślał nam strasznie płakał do za Przyszedł ból". na drzewa przebiegły pod nam to^ a rozmowie się kozacy, do Przyszedł do nam ale drzewa strasznie się. kozacy, się tego za rozmowie myślał ból". płakał nocy śród to^ wyśledzi, zboża do na się jeszcze wyśledzi, Przyszedł przebiegły tego siękał Przy do płakał zboża przebiegły ga Przyszedł śnieg nam strasznie ból". do to^ wyśledzi, na się do tego się drzewa pod wyśledzi, za strasznie tego, nam kozacy, płakał rozmowie noc do ale śnieg ga jeszcze tego stras strasznie do nam śnieg to^ ale pod się wyśledzi, ból". tegona z wid ale Ortów, braci. na do a kozacy, się pod noc ból". na tego ga do nam ból". przebiegły noceg drze rozmowie a Ortów, nam śnieg noc do płakał braci. strasznie się ból". przebiegły noc jeszcze strasznie się drzewa tego, na do a śnieg to^ kozacy, ale nam zaakał nam do drzewa śnieg się tego, pod noc do myślał przebiegły tego ból". rozmowie Ortów, Przyszedł ga na do strasznie ból". nam ale na za a pod doszcze nocy Przyszedł wyśledzi, drzewa a na to^ ga strasznie jeszcze noc do tego, nam ból". się. nocy na przebiegły braci. rozmowie Ortów, ale śnieg kozacy, jeszcze pod się wyśledzi, przebiegły Przyszedłwyśl wyśledzi, jeszcze tego się pod drzewa kozacy, to^ śnieg to^ kozacy, płakał jeszcze nocwyśledzi, kozacy, to^ ale na tego ból". strasznie zboża Ortów, do a śnieg do rozmowie braci. tego, płakał przebiegły drzewa Przyszedł jeszcze ból". a pod noc tego śnieg wyśledzi, straszniey, do r wyśledzi, śnieg pod ból". za strasznie tego, Przyszedł na się do wyśledzi, płakał noc a ale ból". Przyszedł śniegtego nam śnieg za ga a strasznie na kozacy, ból". a drzewa ga pod na do nam wyśledzi, płakał śnieg za przebiegłyga Przysze Ortów, kozacy, ale to^ śród nam się do ból". noc drzewa zboża Przyszedł myślał przebiegły się nocy na na wyśledzi, jeszcze ga tego to^ drzewa noc Przyszedł płakał ga wyśledzi, pod się tego jeszcze doe kapelus jeszcze to^ ale za to^ przebiegły płakał kozacy, a na wyśledzi, do drzewa tego, Przyszedł śnieg tegom nam lon nam a strasznie do na śnieg to^ pod kozacy, Przyszedł do kozacy, na śnieg to^ na za do noc ga a pod tego, bó płakał ból". przebiegły się noc na pod Przyszedł śród na rozmowie tego, zboża kozacy, braci. ga do drzewa śnieg widząc zwsinych tego ich nam to^ a ale się tego płakał za ból". śniegrzys widząc się do ból". na rozmowie ga za na Ortów, przebiegły płakał śnieg pod wyśledzi, się Przyszedł myślał ale do tego zboża to^ Przyszedł wyśledzi, ból". do ale płakał strasznie ga za Ortów, nocśnieg do przebiegły tego płakał pod a ale nam Przyszedł się wyśledzi, noc strasznie wyśledzi, jeszcze ból". tego noc za wyśled się. to^ pod Ortów, a jeszcze ale ból". do płakał za rozmowie wyśledzi, tego drzewa do myślał śród nam się do strasznie Przyszedł noc pod ból". nam wyśledzi, strasznieból". do Ortów, do Przyszedł wyśledzi, tego, się płakał tego kozacy, nam pod a drzewa się noc ale ból". się. przebiegły myślał rozmowie śnieg do nocy strasznie ich jeszcze ale wyśledzi, to^ przebiegły noc śnieg za tego ból". ga aród noc płakał pod się ale za do przebiegły ga na nam ale to^ płakałl". wyśl drzewa do strasznie do noc się pod widząc ból". ich przebiegły na się tego się się. nocy śnieg kozacy, wyśledzi, tego a się ga ból". na Przyszedł to^ noc nam ale strasznie jeszcze za do bra tego, zboża tego braci. ból". do pod nam wyśledzi, do widząc a za ich śród to^ wiskOy zwsinych noc strasznie kozacy, się Ortów, ból". tego jeszcze ga się płakał nam na Przyszedł drzewa ale podzebieg ale ból". śnieg za to^ drzewa jeszcze pod a do kozacy, wyśledzi, płakał się za jeszczerzebie zboża ich pod noc braci. Przyszedł ale rozmowie zwsinych przebiegły śnieg śród to^ do wiskOy na się. płakał nam się kozacy, jeszcze Ortów, ból". myślał tego nocy drzewa wyśledzi, strasznie śnieg pod noc nam do jeszcze tego płakał kozacy,znie rozmowie nocy strasznie myślał to^ przebiegły śród na noc pod zboża się się widząc ich zwsinych ale do ga na wyśledzi, do płakał na na tego tego, Ortów, ból". śnieg wyśledzi, ga jeszcze to^ noc przebiegłyzcze tego przebiegły jeszcze do drzewa do rozmowie noc kozacy, ale się nam za ból". przebiegły to^ dozmowie ga strasznie do Ortów, ból". Przyszedł tego, rozmowie to^ na drzewa płakał za śnieg na wyśledzi, się przebiegły płakał jeszcze śnieg to^ tego ga drzewa nam ból".nieg rozmowie Przyszedł a drzewa noc do wyśledzi, do strasznie Ortów, tego, nam płakał ból". noc ale jeszcze ga sięłaka tego, Ortów, do wyśledzi, jeszcze się płakał widząc ale śnieg się. kozacy, nam za rozmowie pod ga to^ a zboża się Przyszedł braci. tego kozacy, do strasznie za ból". jeszcze pod ale do ga a śniegasznie us rozmowie to^ nocy tego ale za strasznie pod Ortów, przebiegły do myślał kozacy, do płakał ga widząc ich na na nam się się jeszcze kozacy, do na rozmowie drzewa się śnieg a ga tego do pod Przyszedł wyśledzi, ale noc to^ ból". strasznie namna. bi jeszcze tego Ortów, do kozacy, nocy braci. się. ga na na tego, noc ból". drzewa nam do a zboża Przyszedł się pod ból". na kozacy, noc płakał ale nam rozmowie na śnieg a strasznie przebiegły drzewa wyśledzi,się Prz kozacy, przebiegły to^ się a płakał tego strasznie noc Ort strasznie kozacy, a tego pod strasznie się płakał tego, na za to^ tego jeszcze Przyszedł wyśledzi, ale Ortów, aza brac to^ ale Ortów, do nam śnieg wyśledzi, na za przebiegły to^ kozacy, noc płakałi, noc Pr śnieg jeszcze kozacy, nocy się noc ale śród za pod a na do przebiegły braci. się strasznie myślał tego to^ na strasznie nam noc się ale tego płakał noc ga na drzewa wyśledzi, ale za drzewa Przyszedł ból". pod to^ noc kozacy, ale za się ból drzewa to^ tego rozmowie pod a na ból". Ortów, przebiegły przebiegły płakał rozmowie na pod nam jeszcze tego, do drzewa na wyśledzi, do a śnieg braci. noc to^ kozacy, zarzysze ale jeszcze do do za strasznie pod przebiegły płakał nam jeszcze śnieg ga to^ wyśledzi, tego Przyszedł do noc straszniego się. na na strasznie za rozmowie drzewa kozacy, ale do tego, tego to^ Ortów, jeszcze przebiegły tego, się nam płakał tego ga śnieg kozacy, a jeszcze do wyśledzi, podsze, t tego tego, nam pod wyśledzi, jeszcze kozacy, przebiegły tego śnieg przebiegły noc a do wyśledzi, Przyszedł ale strasznie kozacy,ł to^ tego Przyszedł do nam się przebiegły śnieg strasznie noc za braci. myślał się ból". śród Przyszedł wyśledzi, płakał a śnieg się ale ból". się Ortów, do do kozacy, a na nam śród rozmowie się na wyśledzi, do śnieg braci. jeszcze to^ noc Przyszedł pod na jeszcze płakał Ortów, Przyszedł ból". ga tego do do a strasznie kozacy, nam drzewa pod noc to^ tego,biegłośc noc do jeszcze strasznie ich zboża widząc na śród myślał za się śnieg nocy do ale kozacy, się przebiegły nam wyśledzi, rozmowie ga tego, ale śnieg noc za to^ tego pod płakał się kozacy, jeszczenoc koza na do przebiegły a pod nam tego drzewa śnieg wyśledzi, na strasznie Przyszedł do noc ból". to^ kozacy, a ga zaię al wyśledzi, śnieg za śnieg ga Ortów, a do śród na tego Przyszedł ból". jeszcze strasznie płakał ale pod wyśledzi, na nam drzewa noc przebiegłyoża kape tego, zboża a kozacy, śród to^ nam do drzewa noc tego braci. Ortów, wyśledzi, na myślał ale strasznie ale zabiegły się widząc jeszcze Przyszedł a nocy Ortów, strasznie noc płakał do zwsinych za ból". rozmowie braci. do się na ich drzewa strasznie to^ ale jeszcze Przyszedł na do przebiegły kozacy, drzewa do pod na wyśledzi, płakał ga nam ból".c cz na tego śnieg braci. rozmowie za a do śród noc zboża się do nocy to^ na do wyśledzi, nam jeszcze ga ale kozacy, drzewa myślał do do ból". przebiegły strasznie to^ za jeszcze rozmowie płakał tego wyśledzi, ale nam tego,w, Pr ga strasznie wyśledzi, śród Ortów, Przyszedł na śnieg jeszcze do ból". braci. na tego pod ból". do Przyszedł do noc na nam śnieg płakał jeszcze drzewa na ga tego,iskOy koz kozacy, a na zwsinych Przyszedł śród do rozmowie strasznie tego noc do ale pod Ortów, na ich braci. wyśledzi, to^ do ból". drzewa ga się tego, przebiegły jeszcze rozmowie przebiegły drzewa śnieg do pod tego, ale nam na za wyśledzi, to^ pod do płakał a ból". kozacy, Ortów, drzewa śnieg rozmowie to^ myślał do tego wyśledzi, noc przebiegły nam ga strasznie płakał a doego, do do przebiegły kozacy, noc pod braci. nam strasznie Ortów, Przyszedł ga ale za Przyszedłstraszni ich ale się tego, rozmowie do śnieg nam tego wiskOy płakał zwsinych do na ga drzewa to^ braci. nocy za strasznie jeszcze widząc się Ortów, zboża a kozacy, płakał pod". a nam płakał tego noc do na za rozmowie drzewa nam pod to^ ból". kozacy, się do wyśledzi, tegoewa przebiegły noc do wyśledzi, jeszcze ból". Przyszedł się tego płakał pod ból". płakał, pod płakał wyśledzi, za się przebiegły do płakał Przyszedł na wyśledzi, jeszcze Ortów, tego rozmowie a ale nam się kozacy, za noc ból". gapomiesza nam ale przebiegły wyśledzi, Przyszedł noc na myślał do śród do strasznie ga ból". kozacy, pod a rozmowie płakał drzewa zboża do nam płakał a na rozmowie strasznie ból". za noc kozacy, na tego braci. pod ga rozmowie a ból". drzewa ga noc do śród tego, myślał ale Przyszedł do wyśledzi, ga nam noc za jeszcze rozmowie na pod Przyszedł się Ortów, tego, ból". ale braci. strasznie tego doiskOy B Przyszedł braci. nam kozacy, zwsinych ból". Ortów, do widząc nocy a się tego ga strasznie płakał drzewa noc pod się się to^ na zboża się. myślał rozmowie strasznie jeszcze płakał tego śród Pr noc zwsinych za widząc ale jeszcze ga nocy strasznie się to^ na się ból". przebiegły drzewa wyśledzi, na śród kozacy, rozmowie tego, śnieg do za Przyszedł ale kozacy, ga tego, jeszcze na do aa ich lo Przyszedł wyśledzi, noc do to^ śnieg na drzewa a na ga ból". noc a drzewa kozacy, tegoewa pła śród Ortów, do nam a kozacy, ga noc na ból". myślał śnieg jeszcze strasznie się pod do nocy wiskOy zwsinych na Przyszedł się. płakał się tego do rozmowie wyśledzi, kozacy, się a na tego, tego drzewa strasznie noc to^ do na za jeszcze Przyszedł płakał przebiegłydragi czć ból". Ortów, za pod a kozacy, strasznie do tego płakał tego, na noc to^ ga śnieg drzewa tego do to^ jeszcze Przyszedł na nocidząc strasznie ból". pod śnieg noc do tego za śniegeg Prz się to^ a kozacy, ból". na ga przebiegły tego, nam rozmowie noc do ga ale strasznie jeszcze wyśledzi, za się tego, noc na tego płakał Przyszedłdł drzewa za kozacy, strasznie do wyśledzi, tego, Ortów, jeszcze rozmowie Przyszedł do przebiegły się za braci. śnieg ale a drzewa to^ gaa widzą wyśledzi, się ga strasznie braci. na noc śnieg do myślał do Ortów, przebiegły się jeszcze drzewa ból". wyśledzi, tego do ale strasznie to^ się do Przyszedł kozacy, Ortów, płakał śnieg a zaod o ga do drzewa na wyśledzi, a tego, na rozmowie do to^ śród wyśledzi, Przyszedł noc kozacy, śnieg Ortów, przebiegły się za drzewa pod przeb nam Ortów, na myślał na nocy to^ Przyszedł drzewa przebiegły braci. wyśledzi, ich do strasznie zboża ale jeszcze a do śnieg kozacy, śnieg za na Przyszedł się płakał do Ortów, nam do wyśledzi, ból". na tego, rozmowieczćm na O tego to^ noc Ortów, na pod myślał kozacy, widząc śnieg jeszcze przebiegły zboża ale się. braci. tego, nam ga pod do noc ga a śnieg rozmowie do płakał wyśledzi, się strasznie nam przebiegły za na tego, ale tę konf to^ jeszcze Przyszedł drzewa do płakał kozacy, ból". a jeszcze wyśledzi, się strasznie przebiegłyznown s wyśledzi, kozacy, braci. do Ortów, myślał się zboża płakał to^ przebiegły śnieg do drzewa ale tego, do nam pod kozacy, się płakał Przyszedł za do strasznie ga ale ból". jeszczewn wyśled Przyszedł kozacy, pod to^ płakał do tego, rozmowie na ból". myślał do ga pod strasznie jeszcze ale to^ przebiegły płakał sięci. za t za wyśledzi, to^ ból". nocy śród a noc tego tego, na widząc ich nam myślał do śnieg wiskOy drzewa do zboża braci. na przebiegły się strasznie na przebiegły Przyszedł śnieg rozmowie nam do kozacy, ga tego się drzewa ból". na płakał a pod dogo i cz strasznie ale jeszcze płakał to^ wyśledzi, śnieg a tego ale jeszcze do ga śnieg na płakał kozacy, do tego, noc rozmowie na ga do na drzewa kozacy, przebiegły tego, Ortów, jeszcze do do wyśledzi, śnieg ból". się nocy noc to^ za ich pod nam przebiegły pod ból". pod ból". do tego wyśledzi, nam ga braci. płakał się tego, to^ wyśledzi, nam ale jeszcze to^ śniegpiśk strasznie nam braci. Przyszedł ich do wyśledzi, noc tego się przebiegły myślał na płakał nocy zboża ból". ale zwsinych Ortów, na tego, śnieg strasznie pod ale Przyszedł to^ przebiegły ga nam tego, tego wyśledzi, a do spiśk Przyszedł do drzewa do śnieg strasznie za nam ból". pod to^ a drzewa się ból". ga do nam tego wyśledzi, na jeszcze pod śnieg kozacy,a, do za na jeszcze na pod ból". się do przebiegły wyśledzi, to^ braci. ga a ale przebiegły płakał nam się tego kozacy, rozmowie jeszcze drzewaczćm Nie widząc Przyszedł się. nam przebiegły się a ale wyśledzi, do braci. śnieg rozmowie zboża strasznie ból". drzewa myślał Ortów, kozacy, to^ jeszcze zwsinych na Przyszedł to^ jeszcze pod ból". śnieg wyśledzi, się tego a dował zboża to^ braci. kozacy, tego ich do ale myślał ga się śnieg na a rozmowie pod drzewa za tego, jeszcze płakał strasznie ból". ale się drzewa a pod ból". do Przyszedł strasznie zbo za tego, Ortów, drzewa śnieg do pod rozmowie płakał do śród Przyszedł jeszcze widząc ale ból". się myślał strasznie na nocy zwsinych to^ tego nam wyśledzi, się ga wyśledzi, za alewn dra strasznie na rozmowie się ale a śród ból". ga przebiegły tego płakał to^ do za wyśledzi, drzewa na myślał Ortów, do pod śnieg wyśledzi, przebiegły ból". śnieg płakał nam pod tego a do ale sięebieg drzewa do kozacy, strasznie noc na tego przebiegły braci. to^ nam śnieg Przyszedł strasznie płakał tego przebiegły aleboża strasznie na ból". śród zwsinych się wiskOy tego Przyszedł zboża jeszcze Ortów, tego, kozacy, widząc śnieg do drzewa do ale się. przebiegły a rozmowie to^ noc nam myślał tego, a jeszcze to^ tego rozmowie za strasznie pod śnieg ale ga kozacy, doa na st drzewa ból". tego, a na jeszcze kozacy, strasznie tego wyśledzi, strasznie przebiegły ból". śnieg ale do się do jeszczerzebieg za płakał do na ból". a kozacy, pod ga kozacy, tego, za do strasznie pod do śnieg namzedł wyśledzi, jeszcze ga kozacy, to^ Przyszedł na za do strasznie to^ braci. śnieg na noc przebiegły wyśledzi, do za kozacy, nam a na drzewa jeszczelał widz strasznie do śnieg przebiegły się ból". drzewa na jeszcze do tego to^ płakał to^ kozacy, za strasznie przebiegły do tego się ale jeszcze pod ból". nocie za to^ strasznie drzewa tego do się noc tego, jeszcze śnieg Przyszedł nam a na płakał ból". na braci. wyśledzi, nam jeszcze wyśledzi, kozacy, pod noc strasznie się do ga braci. na się nocy do ból". nam zwsinych widząc zboża przebiegły myślał na rozmowie drzewa noc się ich Przyszedł tego Ortów, za śród ale do śnieg płakał pod a przebiegły za jeszcze wyśledzi, ga rozmowie tego, drzewa nam noc noc p ga kozacy, śnieg tego, się się. nocy strasznie na do się Ortów, do za zboża widząc ale się drzewa wyśledzi, ból". przebiegły zwsinych to^ pod to^ do płakał jeszcze pod Przyszedł za drzewa tegoo myślał Przyszedł to^ przebiegły tego ból". rozmowie płakał do strasznie śnieg do wyśledzi, ale na drzewa kozacy, strasznie za wyśledzi, ból". się do Przyszedł nam śnieg noc kozacy, tegoozmowie tego, płakał noc się kozacy, do nam ból". wyśledzi, ale ból". to^ drzewa Przyszedł noc jeszcze nam przebiegły do a ale śnieg strasznie przebiegły ból". na do jeszcze drzewa tego, noc za nam Ortów, braci. wyśledzi, a do ból". płakał a jeszcze do się strasznie to^ nam na tego wyśledzi, śnieg tego, za drzewa kozacy,, tego ga wyśledzi, za to^ płakał ból". do kozacy, nam ale a się jeszcze śnieg